دانلود پایان نامه ارشد روانشناسی …

آموزش کامل پایان نامه نویسی مخصوص مقطع کارشناسی ارشد

دانلود متن کامل پایان نامه - همه رشته ها -


دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : بررسی رابطه جهت گیری هدف، سبک های یادگیری با یادگیری خودتنظیم

2-3-4- جهت گیری هدف و انگیزه پیشرفت

در چند دهة اخير نظرية جهت گيري هدف (آمز ؛1992الف ؛ نيكلز، 1986) به عنوان يكي از ديدگاههاي مهم در زمينة انگيزش پيشرفت و به خصوص، انگيزش تحصيلي پديدار شد(كاپلان و ماهر[1]، 2007).

در سال هاي اخير پژوهش هاي زيادي به تبيين اين سازه و  همچنين پيشايندها (آمز، 1992 ؛ مك اينرني، راچ، مك اينرني و مارش[2]، 1997 ؛ مك اينرني، هينكلي، داوسون و ون اتن 1998) و پيامدهاي (پينتريچ و گارسيا 1994،1991 اليوت و هاراكوئيكز، 1996) آن پرداخته اند. پژوهش هاي انجام شده در اين حوزه نشان مي دهد كه هدف گرايي پيامدهاي شناختي، هيجاني و انگيزشي در افراد دارد. به عبارت ديگر جهت گيري هدف افراد هم عملكرد تحصيلي آنها و هم ميزان رضايت و احساس شادماني آنها را تحت تأثير قرار            مي دهد. از اين رو شناخت اي نگونه ارتباطات يكي از محورهاي پژوهشي بوده است. اگرچه در خصوص پيامدهاي شناختي و انگيزشي هدف گرايي شمار پژوهش ها كم نيست، اما اين كمبود در حوزة رابطة جهت گيري هدف با شادي (ب ه خصوص مؤلفه هاي هيجاني و شناختي آن)، ب هعنوان مهمترين شاخص هيجاني و سلامت روان در فراگيران، مشهود است. در حقيقت اگرچه برخي پژوهش ها به صورت پراكنده و ضمني به اين رابطه پرداخته اند (شلدون و اليوت، 1990 ؛ كاپلان، ميدلي و ميدلتون[3]، 2001 ؛ سويني، آرو و نيميويرتا[4]، 2008، موراتيديس، ونستينكيست، لنز و آويل[5]، 2009 )، اما بررسي ها، به صورت جامع و روشن صورت نگرفته است. به عنوان مثال شلدون واليوت ( 1990 ) در پژوهشي با ارائة مدل خودهماهنگ سازي، برگرفته شده از نظرية خودتعييني دسي و ريان ( 1985 )، تأثير هدفمندي بر احساس به كامي را               بررسي كردند، اما محدوديت عمدة اين پژوهش نبودن تمايز بين اهداف بود.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • بررسی قدرت پیش بینی کنندگی جهت گیری هدف بر یادگیری خود تنظیمی.
  • بررسی قدرت پیش بینی کنندگی سبک های یادگیری بر یادگیری خود تنظیمی.
  • بررسی قدرت پیش بینی کنندگی جهت گیری هدف  بر سبک های یادگیری.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی رابطه جهت گیری هدف، سبک های یادگیری با یادگیری خودتنظیم