دانلود پایان نامه بررسی تفاوت …

آموزش کامل پایان نامه نویسی مخصوص مقطع کارشناسی ارشد

دانلود متن کامل پایان نامه - همه رشته ها -


دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : بررسی رابطه تعهد هویت و ابراز وجود با احساس تنهایی در دانشجویان

2-4- پیشینه تحقیق

با مروری بر تحقیقات انجام شده پیرامون تعهد هویت و احساس تنهای، نتیجه مطالعات نشان می دهد که در این زمینه تحقیق مشابه ای صورت نگرفته است. با این حال، مشاهدات نشان می دهد که اکثر پژوهش های موجود در این زمینه ارتباط بین سبک های هویت و احساس تنهایی اشاره دارد. در زیر به برخی از پژوهش های انجام شده پیرامون هویت و احساس تنهایی پرداخته می شود:

الف- تعهد هویت و احساس تنهایی و عوامل روان شناختی مرتبط

ناصحی(1390)،  رابطه ي بين ادراک از سبک فرزند پروري و هويت با احساس تنهايي در ميان دانشجويان دانشگاه الزهرا، را مورد مطالعه قرار داده است. هدف پژوهش تعيين ميزان رابطه ادراک از سبک فرزندپروري و سبک هويت با احساس تنهايي است. نمونه مورد مطالعه 300 نفر از دانشجويان دانشگاه الزهرا بودند ، که با استفاده از نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند . نتايج پژوهش نشان دادند که ادراک از سبک فرزندپروري مادر و سبک هويت اطلاعاتي با احساس تنهايي کلي ، تنهايي اجتماعي و تنهايي خانوادگي رابطه معناداري دارند. و سبک هويت مغشوش– اجتنابي با احساس تنهايي اجتماعي و تنهايي خانوادگي رابطه معناداري دارد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1-بررسی قدرت پیش بینی کنندگی تعهد هویت بر احساس تنهایی .

2- بررسی قدرت پیش بینی کنندگی ابراز وجود بر احساس تنهایی.

1-3-2- اهداف فرعی پژوهش:

1- بررسی تفاوت بین تعهد هویت دانشجویان دختر و پسر.

2- بررسی تفاوت بین ابراز وجود دانشجویان دختر و پسر.

3- بررسی تفاوت بین احساس تنهایی دانشجویان دختر و پسر.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی رابطه تعهد هویت و ابراز وجود با احساس تنهایی در دانشجویان