دانلود پایان نامه رابطه خود تنظیمی و …

آموزش کامل پایان نامه نویسی مخصوص مقطع کارشناسی ارشد

دانلود متن کامل پایان نامه - همه رشته ها -


دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : بررسی رابطه جهت گیری هدف، سبک های یادگیری با یادگیری خودتنظیم

جامعه آماری و نمونه آماری

جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دبیرستانی ناحیه 2 شهرشیراز می باشد که درسال تحصیلی 1392-1391مشغول به تحصیل می باشند. بر اساس امار ارائه شده از سوی آموزش و پرورش ناحیه 2 شیراز تعداد دانش آموزان دبیرستانی این ناحیه 1086 نفر گزارش شده است. نمونه مورد استفاده در پژوهش حاضر به کمک فرمول نمونه گیری کوکران برابر با 280 نفر از دانش آموزان دبیرستانی ناحیه 2 شهر شیراز انتخاب شد. به منظور توزیع پرسشنامه بین دانش آموزان و پراکندگی آنها از  نمونه گیری خوشه ای یک مرحله ای استفاده شد. بر این اساس 4 مدرسه انتخاب شد که 2 مدرسه از مدارس دخترانه و دو مدرسه از مدارس پسرانه را به صورت تصادفی انتخاب نمودیم .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • بررسی قدرت پیش بینی کنندگی جهت گیری هدف بر یادگیری خود تنظیمی.
  • بررسی قدرت پیش بینی کنندگی سبک های یادگیری بر یادگیری خود تنظیمی.
  • بررسی قدرت پیش بینی کنندگی جهت گیری هدف  بر سبک های یادگیری.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی رابطه جهت گیری هدف، سبک های یادگیری با یادگیری خودتنظیم