دانلود پایان نامه روانشناسی رابطه تنظیم شناختی …

آموزش کامل پایان نامه نویسی مخصوص مقطع کارشناسی ارشد

دانلود متن کامل پایان نامه - همه رشته ها -


پایان نامه روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : نقش واسطه گری تاب آوری در رابطه بین تنظیم شناختی هیجان و تکانشگری در زنان بی سرپرست 

  • رویکرد رفتارگرایانه

برخلاف سایر رویکردها که بر پایه گزارش های شخصی استوار است، این رویکرد به سنجش عینی و ثبت رفتارهای تکانشگرانه می پردازد. در این رویکرد رفتار های جانوری نیز بررسی می شود. دو بحث بازداری رفتاری[1] و زمان سنجی رفتاری[2] در این زمینه مطرح است.

الف) بازدارندگی رفتاری: سوبریه[3] (1986) با دستکاری دارو شناختی دستگاه سرتونرژیک دریافت که یاخته هايی  عصبی سرتونرژیک، زمانی که نیاز به بازداری رفتاری است، فعال می شوند. لینویلا[4] (1983) میزان پایین در مایع مايع مغزی- نخاعی را با اختلال در کنترل تکانه ها همراه دانست. هرنشتاین[5] (1964) نیز الگوهایی را برای ارزیابی کمی مفهوم تکانشگری بر پایه نظریه های رفتاری ارائه داد.

ب) زمان سنجی رفتاری: وان دن بروک[6] ، فلچر[7] و ریزدن[8] (1993) به بررسی تاثیر زمان بر تکانشگری پرداختند. به باور آنها، افراد تکانشگر در ارزیابی زمان مشکل دارند و از این رو زمان برای آنها بسیار آهسته تر از افراد بهنجار می گذرد. پژوهش های هو[9]، الزهرانی[10] و والازکوز- مارتینز[11] (1995) هم در محدوده رویکرد رفتارگرایانه جای می گیرد (به نقل از اختیاری و همکاران، 1383).

[1].Behavioral

[2].Behavioral timing

[3].Soubrie

[4].Linnoila

[5].Hernstein

[6].Van den Brock

[7]. Fletcher

[8]. Risden

[9].Ho

[10].Al-Zahrani

[11].Velazquez-Martines

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 بررسی نقش واسطه ای تاب آوری در رابطه بین تنظیم شناختی هیجان و تکانشگری (رفتار مخاطره جویانه) در زنان بی سرپرست مددجوی بهزیستی.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : نقش واسطه گری تاب آوری در رابطه بین تنظیم شناختی هیجان و تکانشگری در زنان بی سرپرست