پایان نامه …

آموزش کامل پایان نامه نویسی مخصوص مقطع کارشناسی ارشد

دانلود متن کامل پایان نامه - همه رشته ها -


دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : بررسی رابطه تعهد هویت و ابراز وجود با احساس تنهایی در دانشجویان

1-4- تعریف نظری وعملیاتی متغیرها:

1-4-1-تعاریف نظری:

تعهد هویت: براساس تعریف راتانسی وفونیکس[1](1997،به نقل از برزونسکی،2005) هویت ساختار مفهومی سطح بالایی است که کوشش می کند مولفه های جدا از هم را به صورت پرمعنا و قابل درک، وحدت بخشد و سازمان بدهد. پایبندی به هویت خود، تعهد هویت نامیده می شود. به عبارتی، فرد در مواجهه با شرایط جدید و ارزش های جدید نسبت به هویت خود پایبند می ماند.

احساس تنهایی: تجربه ناخوشایندی است که درپاسخ به نارساییهای کمی یا کیفی درروابط اجتماعی ظاهرمی شود(پرلمن و پپلو ،1982).

ابرازوجود: ابراز وجود شامل گرفتن حق خود و ابراز افكار، احساسات و اعتقادات خويش به          گونه اي مناسب مستقيم و صادقانه است به نحوي كه حقوق ديگران را زير پا نگذاريم (کارفرد، 1385).

 

1-4-2- تعاریف عملیاتی:

تعهد هویت: به نمره ای که فرد از پرسشنامه تعهد هویت(ISI-6G) 40 سوالی برزونسکی (1992) بدست خواهدآورد. دامنه تغییرات این پرسشنامه بین 40 تا 200 است.

احساس تنهایی: به نمره ای که فرد از پرسشنامه احساس تنهایی 38 سوالی دهشیری (1387) بدست خواهدآورد. دامنه تغییرات نمرات این پرسشنامه بین 38 تا 190 است

ابراز وجود: به نمره ای که فرد از پرسشنامه 40 سوالی گمبریل ریچی[2] (1975)بدست خواهدآورد. دامنه تغییرات منرات این پرسشنامه بین 40 تا 200 است.

[1] Ratancy&Fonix

[2] Gambrill Richei

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1-بررسی قدرت پیش بینی کنندگی تعهد هویت بر احساس تنهایی .

2- بررسی قدرت پیش بینی کنندگی ابراز وجود بر احساس تنهایی.

1-3-2- اهداف فرعی پژوهش:

1- بررسی تفاوت بین تعهد هویت دانشجویان دختر و پسر.

2- بررسی تفاوت بین ابراز وجود دانشجویان دختر و پسر.

3- بررسی تفاوت بین احساس تنهایی دانشجویان دختر و پسر.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی رابطه تعهد هویت و ابراز وجود با احساس تنهایی در دانشجویان