پایان نامه روانشناسی …

آموزش کامل پایان نامه نویسی مخصوص مقطع کارشناسی ارشد

دانلود متن کامل پایان نامه - همه رشته ها -


دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : بررسی رابطه تعهد هویت و ابراز وجود با احساس تنهایی در دانشجویان

2-2-3-3- دیدگاه بروزنسکی

در طول چهار دهه گذشته تحقیقات پیرامون هویت نوجوان، براساس پارادیم پایگاه هویت مارسیا مفهوم سازی شد لیکن اخیرا بعضی محققان به فرایندهای شکل گیری هویت توجه کرده اند و بر جهت گیری پردازش شناختی- اجتماعی یا سبک هایی که نوجوانان با پایگاه های هویتی مختلف به کار می گیرند تمرکز می کنند. سبک پردازش هویت عبارت است از اینکه افراد چگونه اطلاعات مربوط به خود را پردازش می کنند چگونه درباره اطلاعات مربوط به خود و موضوعات هویتی بحث و گفتگو می کنند و تصمیم می گیرند (برزونسکی، 1989)

در نظر بروزنسکی (988) ارتباط  بسیار نزدیکی بین وضعیت هویتی هر فرد و اینکه شخص درباره ی رفتار چگونه فکر می کند وجود دارد. یافته های مطالعات جدیدتر به موازات یافته های برزونسکی بوده  و آنها را تایید می کند به این ترتیب که دست یابی به وضعیت هویتی، همبستگی مثبت با جهت گیری اطلاعاتی و تعهد دارد (استریمیتر[1]، 1993)

[1] .Strimiter

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1-بررسی قدرت پیش بینی کنندگی تعهد هویت بر احساس تنهایی .

2- بررسی قدرت پیش بینی کنندگی ابراز وجود بر احساس تنهایی.

1-3-2- اهداف فرعی پژوهش:

1- بررسی تفاوت بین تعهد هویت دانشجویان دختر و پسر.

2- بررسی تفاوت بین ابراز وجود دانشجویان دختر و پسر.

3- بررسی تفاوت بین احساس تنهایی دانشجویان دختر و پسر.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی رابطه تعهد هویت و ابراز وجود با احساس تنهایی در دانشجویان