پایان نامه روانشناسی: رابطه خود تنظیمی و …

آموزش کامل پایان نامه نویسی مخصوص مقطع کارشناسی ارشد

دانلود متن کامل پایان نامه - همه رشته ها -


دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : بررسی رابطه جهت گیری هدف، سبک های یادگیری با یادگیری خودتنظیم

3- پرسشنامه جهت گیری هدف:

الیوت ومک گریگور در سال 2001 برای اولین بارمدل 2*2 اهداف پیشرفت راتهیه کردند سپس برمبنای این مدل پرسشنامه راطراحی نمودند که شامل 12 گویه است.به طوری که هر هدف به وسیله 3 گویه سنجیده می شود که درمقابل هرگویه طیف نمره ای ازکاملا درمورد من صدق می کند (نمره 5) تا به هیچ وجه درمورد من صدق نمی کند(نمره1) قراردارد. الیوت ومک گریگو( 2001) با استفاده از روش تحلیل عامل وباچرخش واریماکس 4 عامل ازاین مقیاس استخراج کردند.این عوامل شامل جهت گیری هدف تسلط(شامل سوالات 1-4)، جهت گیری هدف عملکردگرایشی(شامل سوالات 5-8) و جهت گیری هدف عملکرداجتنابی(شامل سوالات 9-12) بودندکه روی هم رفته 5/81 درصدکل واریانس راتبیین می کردند.

الیوت ومک گریگو(2001)ضریب الفای کرونباخ جهت بعدتسلط گرایشی 87%و تسلط اجتنابی89%، هدف عملکردگرایشی92% واهداف عملکرداجتنابی83% بدست آمد.درایران نیز سپهری وهمکاران(1386)با استفاده ازروش ضریب الفای کرونباخ جهت بعدتسلط گرایشی 85%و تسلط اجتنابی85%، هدف عملکردگرایشی82% واهداف عملکرداجتنابی87% بدست آمد.

پایایی ابزار فوق در این مطالعه 0.672 بدست آمد که  این میزان پایایی مطلوب است. روایی ابزار نیز به کمک تحلیل عاملی تاییدی مورد اندازه گیری قرار گرفت، تحلیل عاملی تاییدی نشان می دهد که 70.31 درصد از واریانس جهت گیری هدف توسط این پرسشنامه قابل تبیین است.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • بررسی قدرت پیش بینی کنندگی جهت گیری هدف بر یادگیری خود تنظیمی.
  • بررسی قدرت پیش بینی کنندگی سبک های یادگیری بر یادگیری خود تنظیمی.
  • بررسی قدرت پیش بینی کنندگی جهت گیری هدف  بر سبک های یادگیری.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی رابطه جهت گیری هدف، سبک های یادگیری با یادگیری خودتنظیم