پایان نامه ارشد رابطه …

آموزش کامل پایان نامه نویسی مخصوص مقطع کارشناسی ارشد

دانلود متن کامل پایان نامه - همه رشته ها -


دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی 

عنوان کامل پایان نامه : آیا الگوهای ارتباطی والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی رابطه دارد

اهمیت و ضرورت پژوهش

همه جوامع خواستار سلامت روان و روابط اجتماعی مناسب برای اعضای خود هستند. برای رسیدن به این خواسته باید تا جای ممکن عوامل تاثیر گذار بر بهداشت روان و الگوهای ارتباطی را شناخت. یکی از این عوامل، خانواده و نحوه ارتباطات اعضای آن با یکدیگر است. به طور مثال، ریچرتز و فرانکل[1] ( 1990 ) بیان می کنند که در مقایسه با خانواده هایی که با فرزندان خود مسأله دارند، خانواده های بهینه در بین اعضای خود ارتباطات بازتر و راحت تری دارند که در آن، اعضای خانواده مجالی برای ابراز خود می یابند. از ویژگی های مهارتهای ارتباطی خانواده، قابل یادگیری بودن آنهاست (هارجیه  و دیکسون[2]، 2004). در نتیجه، می توان این مهارت ها را در جهت مثبت تغییر داد.

از طرفی دیگر هر فردی برای موفقيت در زندگی روزمره نياز به مهارتهای اجتماعی دارد، مهارتهای اجتماعی كودكان را قادر می سازد كه با همسالان، معلمان و ديگران درست برخورد كنند. احساسات ابراز شده ديگران را به درستی تشخيص دهند و واكنش دقيق نسبت به آن نشان دهند و نياز ها و تمايلاتشان را به روش های جامعه پسندی ابراز نمايند. قابليت های اجتماعی دانش آموزان را قادر می سازد، مشكلات احتمالی را به روش های مردم پسندانه ای تشخيص دهند و بر طرف نمايند ( لرنر، 1997، ترجمه دانش، 1384).

بنابراین، با توجه به اهمیت نوع برخورد والدین با مشکلات و تأثیر آن در شخصیت اجتماعی کودکانشان و همچنین خلأ های تحقیقاتی موجود در این زمینه، در این تحقیق سعی شده است تا این تاثیر به صورتی علمی و دقیق مشخص شود. از طرفی دیگر به دلیل اهمیت سازگاری اجتماعی اولیه کودک در روابط اجتماعی آینده اش، به نظر می رسد نیاز مبرمی به چنین تحقیقاتی می باشد.

[1] . Richerts & Frankel

[2] . Hargie & Dickson

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1- تعیین رابطه بین الگوهای ارتباطی والدین و سازگاری اجتماعی کودکان آنها.

اهداف فرعي:

2- تعیین رابطه الگوی ارتباط سازنده متقابل والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی.

3- تعیین رابطه الگوی ارتباط اجتنابی متقابل والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی.

4- تعیین رابطه الگوی ارتباطی توقع/کناره گیری والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی.

5- تعیین رابطه الگوی ارتباط توقع مرد/کناره گیری زن والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی.

6- تعیین رابطه الگوی ارتباط توقع زن/کناره گیری مرد والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : آیا الگوهای ارتباطی والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی رابطه دارد

 

دانلود پایان نامه ارشد سازش اجتماعی کودکان و نقش الگوی ارتباط توقع زن-کناره گیری مرد والدین بر …

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی 

عنوان کامل پایان نامه : آیا الگوهای ارتباطی والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی رابطه دارد

پيش فرض عدم وجود خود-همبستگی (استقلال خطاها):

مطابق اطلاعات جدول شماره 7-4، نتيجه آزمون دوربين-واتسون (947/1) که نزديک به آماره معيار 2 است، پيش فرض عدم وجود خود-همبستگی (استقلال خطاها) برای انجام تحليل رگرسيون را تأييد می کند.

اعتبارسنجی متقابل:

مطابق اطلاعات جدول شماره 4-7، اختلاف مجذور ضريب همبستگی تنظيم شده با مجذور ضريب همبستگی

(014/0 = 647/0 661/0) که معادل 4/1% می باشد اعتبار بسيار خوب مدل رگرسيون و قابليت تعميم آن به جامعه را نشان می دهد، بدين معنی که اگر به جای نمونه 99 نفری از کل جامعه آزمون به عمل آيد، حداکثر تقليل ضريب تعيين 4/1% خواهد بود.

 

معناداری مجذور ضريب همبستگی در صورت افزوده شدن ساير متغيرهای پيش بين به معادله رگرسيون:

مطابق اطلاعات جدول شماره7-4، نسبت F تغيير محاسبه شده که با سطح اطمينان 99% معنادار است، معناداری تغييرات مجذور ضريب همبستگی با اضافه شدن ساير متغيرهای پيش بين به معادله را نشان می دهد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1- تعیین رابطه بین الگوهای ارتباطی والدین و سازگاری اجتماعی کودکان آنها.

اهداف فرعي:

2- تعیین رابطه الگوی ارتباط سازنده متقابل والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی.

3- تعیین رابطه الگوی ارتباط اجتنابی متقابل والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی.

4- تعیین رابطه الگوی ارتباطی توقع/کناره گیری والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی.

5- تعیین رابطه الگوی ارتباط توقع مرد/کناره گیری زن والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی.

6- تعیین رابطه الگوی ارتباط توقع زن/کناره گیری مرد والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : آیا الگوهای ارتباطی والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی رابطه دارد

دانلود پایان نامه تاثیر الگوهای ارتباطی …

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی 

عنوان کامل پایان نامه : آیا الگوهای ارتباطی والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی رابطه دارد

تحليل استنباطی فرضيه های تحقيق

فرضيه اول:

 الگوی ارتباطی والدين با سازگاری اجتماعی کودکان پيش دبستانی رابطه دارد.

 

برای آزمون اين فرضيه از روش تحليل رگرسيون چندگانه استفاده می شود. به دليل نوع متغيرهای پيش بين )الگوهای ارتباطی (از متد رگرسيون چندگانه ساده باواردکردن يکباره همه متغيرهای پيش بين در معادله استفاده شده است.

جدول شماره 7-4 خلاصه مدل برای پيش بينی متغير سازگاری اجتماعی کودکان توسط متغيرهای الگوهای ارتباطی والدين را نمايش می دهد.

 

جدول شماره 7-4 خلاصه مدل پيش بينی متغير سازگاری اجتماعی کودکان توسط متغيرهای الگوهای ارتباطی والدين

ضريب همبستگی مجذور ضريب همبستگی   نتايج آماری تغيير دوربين-واتسون
مجذور ضريب همبستگی تنظيم شده تغيير مجذور ضريب همبستگی F تغيير درجه آزادی1 درجه آزادی2 معناداری تغيير F
813/0 661/0 647/0 661/0 429/45 4 93 0001/0 947/1

 

ضريب تعيين:

مطابق اطلاعات جدول شماره 7-4، مجذور ضريب همبستگی (661/0) که ضريب تعيين 1/66% را به دست می دهد نشان می دهد که1/66% پراکندگی متغير ملاک سازگاری اجتماعی کودکان ناشی از متغير های پيش بين الگوهای ارتباطی والدين می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1- تعیین رابطه بین الگوهای ارتباطی والدین و سازگاری اجتماعی کودکان آنها.

اهداف فرعي:

2- تعیین رابطه الگوی ارتباط سازنده متقابل والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی.

3- تعیین رابطه الگوی ارتباط اجتنابی متقابل والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی.

4- تعیین رابطه الگوی ارتباطی توقع/کناره گیری والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی.

5- تعیین رابطه الگوی ارتباط توقع مرد/کناره گیری زن والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی.

6- تعیین رابطه الگوی ارتباط توقع زن/کناره گیری مرد والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : آیا الگوهای ارتباطی والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی رابطه دارد

پایان نامه الگوی ارتباط …

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی 

عنوان کامل پایان نامه : آیا الگوهای ارتباطی والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی رابطه دارد

شیوه اجرای پرسشنامه ها

کلیه پرسشنامه ها به صورت فردی اجرا شدند. به این صورت که ابتدا با خانواده ها در مورد اهداف پژوهش صحبت شد و به آنها گفته شد هیچ اسمی از آنان در پژوهش برده نخواهد شد و بنا بر این صادقانه به سؤالات پاسخ دهند. پس از آن دستور العمل پرسشنامه برای آنها توضیح داده شد. همچنین برای بررسی سازگاری اجتماعی نو آموزان، پرسشنامه مورد نظر به معلمان تحویل داده شد و از هر کدام از آنها خواسته شد تا با دقت موارد پرسشنامه را خوانده و با توجه به فراوانی رفتار مورد نظر، پاسخ درست را علامت بزنند. در نهایت پرسشنامه هایی که به والدین داده شده بود با پرسشنامه های تحویل داده شده به معلمان جمع آوری شد و هر نو آموز در مورد موارد پرسشنامه ها مورد ارزیابی قرار گرفت.

 

روش تحلیل داده ها

در این پژوهش به منظور بررسی الگوهای ارتباطی و سازگاری اجتماعی نو آموزان پیش دبستانی از آماره های توصیفی میانگین، انحراف معیار، فراوانی و درصد استفاده شد. همچنین به منظور پاسخگویی به سؤالات پژوهش از ضریب همبستگی اسپيرمن و رگرسیون چند گانه به روش همزمان استفاده شد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1- تعیین رابطه بین الگوهای ارتباطی والدین و سازگاری اجتماعی کودکان آنها.

اهداف فرعي:

2- تعیین رابطه الگوی ارتباط سازنده متقابل والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی.

3- تعیین رابطه الگوی ارتباط اجتنابی متقابل والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی.

4- تعیین رابطه الگوی ارتباطی توقع/کناره گیری والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی.

5- تعیین رابطه الگوی ارتباط توقع مرد/کناره گیری زن والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی.

6- تعیین رابطه الگوی ارتباط توقع زن/کناره گیری مرد والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : آیا الگوهای ارتباطی والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی رابطه دارد

پایان …

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی 

عنوان کامل پایان نامه : آیا الگوهای ارتباطی والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی رابطه دارد

اعتبار و روایی آزمون رفتار سازشی دانش آموزان

این پرسشنامه  در سال 1371 توسط شهنی ييلاق ترجمه و بر روی 1500 دانش آموز دختر و پسر مقطع دبستانی كلاس های اول تا پنجم شهر اهواز هنجاريابی شده است. اين آزمون از 11 خرده مقياس، 38 زير مجموعه و 260 سوال تشكيل می شود. ضرايب اعتبار آزمون از طريق ضريب همبستگی فرم اصلی با فرم های 2 و 3 مورد استفاده در اعتباريابی به ترتيب 55/0 و 60/0 است كه هر دو در سطح 01/0 آماری معنی دارند. اعتبار 11 خرده مقياس اين آزمون بر اساس محاسبه ضريب همبستگی آنها در مقياس اصلی با همان 11 خرده مقياس در فرم های 2 و 3 به دست آمد. اين 22 ضريب اعتبار از 16/0 تا 63/0 دامنه تغيير دارند كه به جز يكی بقيه آنها در سطوح 05/0 تا 001/0 آماری معنی دارند. ضريب پايايی كل آزمون با روش تصنيف فرد – زوج 83/0 است و دامنه ضريب پايايی خرده مقياس های آن با همان روش از 57/0 تا 91/0 است كه همگی در سطح 001/0 آماری معنی دارند.

نقطه برش اين آزمون 65/7 است كه با استفاده از ميانگين به دست آمده است. كسب نمرات بالا در اين آزمون نشانه پايين بودن سازگاری اجتماعی است ( آهنكوب نژاد، 1372).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1- تعیین رابطه بین الگوهای ارتباطی والدین و سازگاری اجتماعی کودکان آنها.

اهداف فرعي:

2- تعیین رابطه الگوی ارتباط سازنده متقابل والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی.

3- تعیین رابطه الگوی ارتباط اجتنابی متقابل والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی.

4- تعیین رابطه الگوی ارتباطی توقع/کناره گیری والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی.

5- تعیین رابطه الگوی ارتباط توقع مرد/کناره گیری زن والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی.

6- تعیین رابطه الگوی ارتباط توقع زن/کناره گیری مرد والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : آیا الگوهای ارتباطی والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی رابطه دارد

دانلود …

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی 

عنوان کامل پایان نامه : آیا الگوهای ارتباطی والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی رابطه دارد

اعتبار و روایی آزمون الگوهای ارتباطی

کریستنسن و هیوی  ( 1990 ) و هیوی و همکارانش ( 1993 به نقل از شرفی، 1382) پایایی خرده مقیاس های این پرسشنامه را با روش آلفای کرونباخ از 50/0 تا 78/0 گزارش نموده اند.

در ايران نيز عبادت پور (1379) پرسشنامه فوق را هنجاريابی كرده و به منظور برآورد روايی پرسشنامه، همبستگی بين مقياس های اين پرسشنامه و پرسشنامه رضايت زناشويی را محاسبه كرده است. ضرايب همبستگی به دست آمده برای سه خرده مقياس ارتباط سازنده متقابل، ارتباط اجتناب متقابل و ارتباط توقع / كناره گيری به ترتيب عبارت از 58/0، 58/0، و 35/0 است كه همگی در سطح آلفای 01/0 معنی دار بودند. برای تعيين پايايی پرسشنامه، همبستگی درونی در مورد خرده مقياس های اين پرسشنامه محاسبه گرديده و ارقام بدست آمده به ترتيب عبارت بودند از: سازنده متقابل 50/0، اجتنابی متقابل 51/0، مرد متوقع / زن كناره گير 53/0 و زن متوقع / مرد كناره گير 55/0.

 

ب) پرسشنامه سنجش رفتار سازشی دانش آموزان

در زمينه سازگاری اجتماعی در مدرسه از پرسشنامه سنجش رفتار سازشی دانش آموزان (ويژه مدارس، عمومی)[1]  استفاده شد.

 

اين پرسشنامه در سال 1974 در آمريكا به وسيله لامبرت[2] ، ويند ميلر[3] و فيگو روآ[4]  برای استفاده در مورد دانش آموزان 7 تا 13 ساله ساخته شده است. اين آزمون از 11 خرده مقياس، 38 زير مجموعه و 260 سوال تشكيل می شود. سؤالات دارای دو گزینه 1 و 2 می باشد. گزینه 1 یعنی اتفاقی که در پرسش مورد نظر در مورد آن سؤال شده گاهی اوقات و گزینه 2 یعنی به طور مکرر اتفاق می افتد که كسب نمرات بالا در آن نشانگر سازگاری اجتماعی پايين و كسب نمرات پايين نشانگر سازگاری اجتماعی بالا می باشد.

[1] .AAMD Adaptive behavior scale (public school version)

 

[2] . Lambert

[3] . Wind miller

[4] . Cole & Figueroa.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1- تعیین رابطه بین الگوهای ارتباطی والدین و سازگاری اجتماعی کودکان آنها.

اهداف فرعي:

2- تعیین رابطه الگوی ارتباط سازنده متقابل والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی.

3- تعیین رابطه الگوی ارتباط اجتنابی متقابل والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی.

4- تعیین رابطه الگوی ارتباطی توقع/کناره گیری والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی.

5- تعیین رابطه الگوی ارتباط توقع مرد/کناره گیری زن والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی.

6- تعیین رابطه الگوی ارتباط توقع زن/کناره گیری مرد والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : آیا الگوهای ارتباطی والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی رابطه دارد

پایان نامه …

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی 

عنوان کامل پایان نامه : آیا الگوهای ارتباطی والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی رابطه دارد

طرح پژوهش

پژوهش حاضر از نوع طرح های توصیفی و به طور دقیق تر طرح همبستگی و از نوع پیش بین (رگرسیون) است (سرمد، بازرگان و حجازی،1382).

جامعه آماری

جامعه آماری این پژوهش کلیه نو آموزان پیش دبستانی است که در سال تحصیلی    90-89 در شهر یزد مشغول به تحصیل بوده اند .

روش انتخاب نمونه و گروه نمونه

برای انتخاب گروه نمونه از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای استفاده شد. علت انتخاب و استفاده از این روش نمونه گیری مشکل بودن تهیه و تدوین فهرست کامل افراد و اعضای جامعه می باشد. از طرفی دیگر در پژوهش مورد نظر، انتخاب گروهی از افراد امکان پذیر تر و آسان تر از انتخاب افراد در یک جامعه تعریف شده می باشد. از دیگر مزایای این روش، جلوگیری از اتلاف وقت و صرفه جویی در منابع مالی است. از این رو برای انتخاب نمونه ی معرف جامعه، ابتدا شهر یزد به دو منطقه تقسیم شد. سپس از هر منطقه 4 مرکز پیش دبستانی به صورت تصادفی انتخاب گردید و از هر کدام از این مراکز حدود 12 نفر يا بيشتر به صورت تصادفی انتخاب شدند که در مقطع پیش دبستانی تحصیل می کردند و سن آنها 6 سال تمام بود. سپس از معلم هر کدام از این دانش آموزان آزمون رفتار سازشی عمومی به عمل آمد و همچنین از والدین آنها آزمون الگوهای ارتباطی گرفته شد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1- تعیین رابطه بین الگوهای ارتباطی والدین و سازگاری اجتماعی کودکان آنها.

اهداف فرعي:

2- تعیین رابطه الگوی ارتباط سازنده متقابل والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی.

3- تعیین رابطه الگوی ارتباط اجتنابی متقابل والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی.

4- تعیین رابطه الگوی ارتباطی توقع/کناره گیری والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی.

5- تعیین رابطه الگوی ارتباط توقع مرد/کناره گیری زن والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی.

6- تعیین رابطه الگوی ارتباط توقع زن/کناره گیری مرد والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : آیا الگوهای ارتباطی والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی رابطه دارد

دانلود پایان …

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی 

عنوان کامل پایان نامه : آیا الگوهای ارتباطی والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی رابطه دارد

پژوهش های خارجی

در پژوهش های خارجی نیز تحقیقات زیادی پیرامون الگوهای ارتباطی زوجین و تأثیر آن در احساس و میزان رضایت آنها و همچنین تأثیر این نوع ارتباطات بین آنها به عنوان والدین بر روی کودکانشان صورت گرفته است که از جمله آنها در تحقیقی گفته شده در میان استرس های اجتماعی، استرس در ارتباطات والد فرزندی و زناشویی از قوی ترین پیش بینی کننده های سلامتی است (تورنر، ویتون و لوید[1]، 1995، به نقل از ویکرما و همکاران، 2001). راتر[2] (1988، به نقل از تیلور[3]، 1988)، معتقد است که روابط خانوادگی مطلوب با عزت نفس بالا و ارتباطات مثبت با دوستان در نوجوانی مرتبط است که این خود نشان دهنده اهمیت روابط موجود در خانواده در نحوه شکل گیری شخصیت کودکان است. در جایی دیگر، گاتمن و لونسون (2000)، در پژوهشی نشان دادند که استفاده زوجین از الگوی اجتنابی و توقع / کناره گیری در روابط خود (مخصوصا هنگامی که زن متوقع و مرد کناره گیر باشد) باعث کاهش رضایت از زندگی زناشویی شده و می تواند وقوع طلاق را پیش بینی نماید. همچنین شواهدی در تأیید تأثیر تجارب اولیه زندگی بر رشد اجتماعی بعدی وجود دارد (موس[4]، 1983، راتر، 1980، به نقل از تیلور، 1998) که این به معنی اهمیت دوران کودکی و تأثیر آن در روابط فرد تا بزرگسالی می باشد. با توجه به پژوهش انگفر[5] (1988)، نشان داده شده است مشکلات حوزه زناشویی می توانند به حوزه فرزند پروری منتقل شوند و سازگاری کودک را تحت تأثیر قرار دهند. از طرفی او[6] (2005)، در مطالعه ای بر روی ارتباط بین تأثیر اولیه و اکتساب مهارت های آموزش و پرورش بعدی، با استفاده از نمونه ای از مطالعه ی طولی شیکاگو دریافت که بین شرکت در برنامه مراکز والد – کودک در دوره پیش دبستانی و توانایی های شناختی، حمایت خانوادگی، سازگاری اجتماعی، توانایی های انگیزشی و حمایت از سوی مدرسه، ارتباط وجود دارد؛ این ارتباط به ترتیب در مورد توانایی های شناختی، حمایت خانوادگی و حمایت از سوی مدرسه قوی تر است.این نتیجه ها نشان می دهد که عامل های محیطی (مثل خانواده و مدرسه) در تأثیر گذاری دخیلند و نقش مهمی در پیش بینی نتیجه های آموزش و پرورش دارند.

[1] . Turner, Weaton & Lioyd

[2] . Ratter

[3] . Taylor

[4] . Moos

[5] . Engfer

[6] . Ou

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1- تعیین رابطه بین الگوهای ارتباطی والدین و سازگاری اجتماعی کودکان آنها.

اهداف فرعي:

2- تعیین رابطه الگوی ارتباط سازنده متقابل والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی.

3- تعیین رابطه الگوی ارتباط اجتنابی متقابل والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی.

4- تعیین رابطه الگوی ارتباطی توقع/کناره گیری والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی.

5- تعیین رابطه الگوی ارتباط توقع مرد/کناره گیری زن والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی.

6- تعیین رابطه الگوی ارتباط توقع زن/کناره گیری مرد والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : آیا الگوهای ارتباطی والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی رابطه دارد

پایان نامه بررسی …

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی 

عنوان کامل پایان نامه : آیا الگوهای ارتباطی والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی رابطه دارد

خلاصه دید گاهها درباره سازگاری اجتماعی

در دیدگاه روان پویشی، همانندسازی به فرایندی ناهشیار اطلاق می شود که فرد طی آن ویژگی های (بازخوردها، الگوهای رفتاری، هیجان ها) فرد دیگری را برای خود سرمشق قرار می دهد. در روان تحلیل گری، همانندسازی چیزی فراتر از تقلید صرف از رفتار والدین است. فرایند همانند سازی به نظر فروید در تشکیل وجدان اخلاقی، نقش های جنسی و بازخورد های اجتماعی اهمیت فراوان دارد و به اجتماعی شدن کودک منتهی می شود.

در دیدگاه نو فروید گرایان،آدلر افراد بشر را موجودی اجتماعی دانسته و بر علاقه اجتماعی تأکید می ورزد. این علاقه عبارت است از تمایل به همکاری با دیگران برای یک صلاح عمومی و آگاهی از مناسبات مشترک جهانی برای همه افراد بشر. اریکسون با اشاره به مفهوم هویت که از یک سو به احساساتی رجوع می دهد که یک فرد از خویشتن دارد یعنی خود سنجی، و از سوی دیگر بر روابط بین هویت شخصی و توصیف هایی که دیگران (افرادی که برای فرد واجد ارزشند) از او به عمل می آورند، تکیه می کند. این توصیف ها مربوط به رفتار هایی هستند که جامعه آنها را برای یک رفتار مناسب اساسی می داند و در حول مجموعه هایی که نقش های اجتماعی نامیده می شوند، سازمان یافته اند. نقشهایی که بین “من” و اجتماع رابطه برقرار می سازند، دارای دو کنش اند. یکی آن که شخص را به قوانین اجتماعی مربوط می سازند و دیگر آن که وی را به عنوان فرد مشخص می کنند. وی همچنین از نیاز به مؤانست به منزله ی جستجویی دو جانبه برای هویتی مشترک سخن می گوید.

دیدگاه رفتاری به ویژه نظریه اجتماعی شناختی بر دو فرایند یادگیری مشاهده ای و خود نظم جویی تأکید کرده و بر این باور است که تهیه و تدارک سرمشق های اجتماعی وسیله ای ضروری برای جامعه پذیر شدن افراد است. مشاهده سرمشق ها و رشد معیارها و مکانیسم های مهار خود، در پرخاشگری، در قضاوت های اخلاقی و در تحمل به تعویق انداختن ارضا اهمیت پیدا می کند. این دیدگاه همچنین بر این عقیده است که توانایی میل به تعویق انداختن ارضا در فرد،متضمن رشدصلاحیت های شناختی و رفتاری است و تحت تأثیر نتایج مورد انتظار قرار دارد. در نظریه شناختی یادگیری از طریق مشاهده رفتار دیگران و از طریق سرمشق گیری، مستلزم اقدام گسترده تر از تقلید است، ولی پراکندگی و عام بودن آن از همانندسازی کمتر است.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1- تعیین رابطه بین الگوهای ارتباطی والدین و سازگاری اجتماعی کودکان آنها.

اهداف فرعي:

2- تعیین رابطه الگوی ارتباط سازنده متقابل والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی.

3- تعیین رابطه الگوی ارتباط اجتنابی متقابل والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی.

4- تعیین رابطه الگوی ارتباطی توقع/کناره گیری والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی.

5- تعیین رابطه الگوی ارتباط توقع مرد/کناره گیری زن والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی.

6- تعیین رابطه الگوی ارتباط توقع زن/کناره گیری مرد والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : آیا الگوهای ارتباطی والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی رابطه دارد

پایان نامه …

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی 

عنوان کامل پایان نامه : آیا الگوهای ارتباطی والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی رابطه دارد

دیدگاه تحولی

از نظر پیاژه[1] مساله اساسی تشخیص بین فرد و شخصیت است فرد به منزله من متفرعنی است که خود میان بین است و بر اساس این خود میان بینی عقلی یا اخلاقی راه را بر روابط متقابل که وابسته به هر نوع زندگی اجتماعی مترقی است می بندد، شخص به عکس فردی است که آزادانه به قبول انظباطی تن در می دهد یا در پی ریزی آن سهیم می شود و بدین ترتیب به طور ارادی خود را تابع نظام هنجارهای اخلاقی متقابل می نماید. بدیهی است که در این شرایط وی تابع احترام نسبت به دیگران است.

پس شخصیت در واقع یک نوع هشیاری عقلی و وجدان اخلاقی است که به همان اندازه که از عدم هنجار اخلاقی یا نا پیروی که حاصل خود میان بینی است، دور است، به همان نسبت نیز از قبول هنجارهای اخلاقی دیگران یا دیگر پیروی که تحت فشار محیط خارج بوجود می آید فاصله دارد. چه با فراخواندن دستورها و احکام اخلاقی به تقابل استقلال اخلاقی و خود پیروی خویش تحقق می بخشد. به تعبیر ساده تر شخصیت هم با هرج و مرج و هم با اجبار مخالف است. زیرا اخلاق خود پیروی است و طبیعی است که دو خود پیروی اخلاقی، فقط می توانند با یکدیگر روابط متقابل داشته باشند (پیاژه؛ ترجمه منصور و دادستان، 1369). از یک سو اجتماعی شدن یک ساخت بندی است که فرد به همان اندازه که دریافت می کند، در آن سهیم است. از سوی دیگر حتی در مورد انتقال ها و تفویض های اجتماعی که در آنها آزمودنی بیشتر پذیرنده به نظر می آید. مانند انتقال و تفویض آموزشگاهی، عمل اجتماعی بدون یک درون سازی فعال از سوی کودک که مستلزم ابزارهای عملیاتی کامل است مؤثر نیست (همان منبع).

[1] . Piaget

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1- تعیین رابطه بین الگوهای ارتباطی والدین و سازگاری اجتماعی کودکان آنها.

اهداف فرعي:

2- تعیین رابطه الگوی ارتباط سازنده متقابل والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی.

3- تعیین رابطه الگوی ارتباط اجتنابی متقابل والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی.

4- تعیین رابطه الگوی ارتباطی توقع/کناره گیری والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی.

5- تعیین رابطه الگوی ارتباط توقع مرد/کناره گیری زن والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی.

6- تعیین رابطه الگوی ارتباط توقع زن/کناره گیری مرد والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : آیا الگوهای ارتباطی والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی رابطه دارد