پایان نامه تفاوت ميزان اضطراب در دانشجويان …

آموزش کامل پایان نامه نویسی مخصوص مقطع کارشناسی ارشد

دانلود متن کامل پایان نامه - همه رشته ها -


دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : بررسي رابطه بين تصويرذهني از خدا و خود شکوفايي با اضطراب مرگ در دانشجویان دانشگاه تهران

2-4-2-           پیشینه نظری از مفهوم تصویرذهنی از خدا

اولین بار تصویر ذهنی از خدا توسط آنا ماری رایزتو[1] (1979) مورد بررسی روان شناختی قرار گرفت. از نظر رایزتو تصویر ذهنی از خدا در بر گیرنده ی برداشت احساسی و تجربه فرد از خدا می باشد که بر گرفته از نظریه روان تحلیل گری است. تصویر ذهنی از خدا از طریق تجربیات افراد شکل می گیرد و به صورت احساس معنوی از خدا در می آید ( رایزتو، 1979) تصویر ذهنی  افراد از خدا ظاهرا با چگونگی تفسیر آنها از رویدادهای مبهم و نحوه معنا بخشیدن به رویدادها، در ارتباط است. پژوهشهای اخیر به سمت بررسی پیچیدگی رابطه بین تصویر ذهنی از خدا با بهزیستی و جهان بینی رفته اند (هیل و هال، 2002).

3-4-2-           تصویر ذهنی از خدا در بافت ارتباطی

کانکل و همکاران[2] (1999) یک طرح مفهومی  فراگیر و مفصل را راجع به تصویر ذهنی از خدا و دلیل آنکه تصاویر ذهنی از خدا اینقدر متفاوت و چند بعدی هستند ارائه کرده اند. آنها از برخی پژوهشهای قبلی که در مورد ادراک تصویر ذهنی از خدا مبتنی بر روشهای اثبات گرایی و کاهش گرایی بوده، حمایت نکرده اند. به این معنی که صرفا رویکردهای همبستگی برای تبیین سازه تصویر ذهنی از خدا کفایت نمی کند. بلکه روشهای کیفی راهی برای چگونگی توصیف و تصویر ذهنی از خدا با سایر متغیرهای مهم مثل معنویت، هستند.

دیگران بحث کرده اند که تصویر ذهنی از خدا و ارتباطش با تجربیات معنوی باید عناصری از عالم قدسی را در بر گیرد که به وسیله آن از شکل صرفا ایدئولوژیک خارج شود. یعنی اینکه آنها تصریح کرده اند که واقعیتهای معنوی باید در نظر گرفته شوند و تصویر ذهنی از خدا باید در مفهوم ارتباطی آن فهمیده شود (هیل و هال، 2002).

بیان اینکه ادراک افراد از معنویت درون یک بافت ارتباطی قرار دارد، امر مهمی است (هال و همکاران، 1998). انسانها موجودات اجتماعی ای هستند و حتی مفاهیم انتزاعی همچون معنویت نیز اغلب در فرآیند معناسازی، درونی می شوند (پالوتزیان و پارک، 2004).

[1] – Ana mare Rizzuto

[2] -Cancel , et al

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلي پژوهش حاضر تعيين رابطه بين متغيرهاي تصوير ذهني از خدا و خود شکوفايي با اضطراب مرگ مي باشد.

اهداف جزئي:

تعيين رابطه بين تصوير ذهني از خدا با خود شکوفايي

تعيين روابط بين تصوير ذهني از خدا با اضطراب مرگ

تعيين روابط بين خود شکوفايي با اضطراب مرگ

مقايسه ميزان اضطراب، خودشکوفايي وکيفيت تصوير ذهني از خدا در دانشجويان پسر و دختر

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسي رابطه بين تصويرذهني از خدا و خود شکوفايي با اضطراب مرگ در دانشجویان دانشگاه تهران

دانلود پایان نامه رابطه اضطراب مرگ و خود …

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : بررسي رابطه بين تصويرذهني از خدا و خود شکوفايي با اضطراب مرگ در دانشجویان دانشگاه تهران

6-3-2               انسان ها موجوداتی اجتماعی هستند

انسان ها به منظور شکوفا کردن خود نیازمند ارتباط با دیگران هستند. طبق گفته ی ارسطو انسان حیوانی اجتماعی است. از آن جائیکه انسان دوران کودکی طولانی ای را پشت سر می گذارد، لذا یاد می گیرد به دیگران وابسته شود و نیازمند عواطف و احساسات دیگران باشد. انسان ها تنها در جامعه یا گروه می توانند به فردیت خود دست یابند. نکته مسلم آن است که یک فرد نمی تواند به خود شکوفایی دست یابد مگر آنکه در گروه یا جامعه به سر برد. تسهیل روابط بین فردی می تواند به خود شکوفایی افراد کمک کند. در گروه ها یا جوامعی که روابط بین فردی تسهیل شده ای وجود داشته باشد، افراد به خود شکوفایی یکدیگر کمک می کنند. این روابط دو سویه هسند. راجرز معتقد است که برای ارتقا دادن به خود ناگریز از ارتقاء بخشیدن به دیگران هستیم. طبق تعریف خود شکوفا شدن یک موجود زنده در مسیر اجتماعی شدن تحقق می پذیرد.

توجه گسترده به معنویت و موضوعات معنوی از یک سو و از سوی دیگر، تاثیر این عرصه بر سلامت روان (ابعاد خود شکوفایی) و همینطور، تمرکز حرفه ای روز افزون بر این حیطه، وارد کردن ابعاد معنوی و مذهبی را در سلامت روان و بهزیستی (شاخص های خود شکوفایی)، ضروری ساخته است. برخی از روان شناسان، معنویت را به عنوان تلاش دائمی بشر برای پاسخ دادن به چراهای زندگی تعریف کرده اند  ( پترسون، 1985).

ویلر (2000)، به نقل از بورک و همکاران، (2005)، معنویت را بالاترین مراحل تمام خطوط سیر رشد می داند. به نظر او، معنویت حالتی است مانند عشق که فرد می تواند در هر مرتبه ای که قرار دارد، داشته باشد. برای بسیاری از افراد، مفهوم معنویت رابطه ی نزدیکی با ارزش های اخلاقی دارد، عده ای دیگر هم به تبع بحث از دین، از آن سخن گفته اند. راجرز (2000)، مذهب و اخلاق را اشکال و تعابیری از معنویت می داند، ولی به مذهب بهای بیشتری می دهد و معتقد است که ریشه های معنوی جامعه اخلاقی را نیز باید در مذهب جستجو کرد. اما رگامی (به نقل از راجرز، 2000) معنویت را بیشتر در ارتباط با اخلاق قرار می دهد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلي پژوهش حاضر تعيين رابطه بين متغيرهاي تصوير ذهني از خدا و خود شکوفايي با اضطراب مرگ مي باشد.

اهداف جزئي:

تعيين رابطه بين تصوير ذهني از خدا با خود شکوفايي

تعيين روابط بين تصوير ذهني از خدا با اضطراب مرگ

تعيين روابط بين خود شکوفايي با اضطراب مرگ

مقايسه ميزان اضطراب، خودشکوفايي وکيفيت تصوير ذهني از خدا در دانشجويان پسر و دختر

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسي رابطه بين تصويرذهني از خدا و خود شکوفايي با اضطراب مرگ در دانشجویان دانشگاه تهران

پایان نامه مقایسه تاب آوری دانشجویان …


دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه :رابطه تاب آوری و هوش معنوی با سلامت روان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

دیدگاه ماتسن [1]

به باور ماستن (2001) هنگامی که فاجعه از سر بگذرد و نیازهای اولیه ی انسانی تأمین گردد، آنگاه تاب آوری ظاهر می شود و در نتیجه آن اثرات ناگوار اصلاح یا تعدیل می شوند و یا حتی ناپدید می گردند. بطور کل مؤلفه های تاب آوری را شامل شایستگی، استحکام شخصی، تحمل عواطف منفی، مهارت گری (توانایی فرد در مهار و مدیریت شرایط)و معنویت می دانند (رحیمیان بوگر و اضغر نژاد،1387).

دیدگاه روانشناسی مثبت گرا

رویکرد روانشناسی مثبت‌گرا، با توجه به استعدادها و توانمندی‌های انسان (به ‌جای پرداختن به نابهنجاری‌ها و اختلال‌ها)، در سال‌های اخیر مورد توجه روانشناسان قرار گرفته است. این رویکرد، هدف نهایی خود را شناسایی سازه‌ها و شیوه‌هایی می‌داند که بهزیستی و شادکامی انسان را به‌دنبال دارند. از این رو عواملی که سبب سازگاری هر چه بیشتر آدمی با نیازها و تهدیدهای زندگی گردند، بنیادی‌ترین سازه‌های مورد پژوهش این رویکرد می‌باشند. در این میان، تاب‌آوری جایگاه ویژه‌ای در حوزه‌های روانشناسی تحول، روانشناسی خانواده و بهداشت روانی یافته است، به‌طوری که هر روز بر شمار پژوهش‌های مرتبط با این سازه افزوده می‌شود. گارمزی و ماستن(1991؛ به نقل از سامانی، جوکار و صحراگرد،1386) این رویکرد تاب‌آوری را‌ ”یک فرآیند، توانایی، یا پیامد سازگاری موفقیت‌آمیز با شرایط تهدیدکننده“، می پندارد. به بیان دیگر تاب‌آوری، سازگاری مثبت در واکنش به شرایط ناگوار است (والر، 2001؛ به نقل از سامانی، جوکار و صحراگرد، 1386).

طبق این دیدگاه می‌توان گفت تاب‌آوری، توانمندی فرد در برقراری تعادل زیستی- روانی، در شرایط خطرناک است (کانر و دیویدسون[2]، 2003).

[1] -Matsen

[2]– Caner & Dividson

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • تعیین رابطه تاب آوری با سلامت روان دانشجویان؛
  • تعیین رابطه هوش معنوی با سلامت روان دانشجویان؛
  • تعیین رابطه چندگانه تاب آوری و هوش معنوی با سلامت روان دانشجویان؛
  • مقایسه تاب آوری، هوش معنوی و سلامت روان دانشجویان از لحاظ جنسیت و تاهل.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : رابطه تاب آوری و هوش معنوی با سلامت روان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

پایان نامه رابطه مذهبی بودن …


دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی 

عنوان کامل پایان نامه : رابطه نگرش مذهبي با بهزيستي روانشناختي و فرسودگي شغلي در معلمان مرد مدارس متوسطه شهر شهركرد

2-8- مروری بر مطالعات انجام شده خارجی :

مذب عامل مهم و نیرومندی برای تاب آوری است .انسانهای با ایمان در رویاروئی با شرایط ناگوار توانائی قابل ملاحظه ای نشان میدهندو بسیاری از افراد مذهبی این احساس را دارند که ایمان در هنگام بحران به عنوان یک فرصت برای دستیابی به پیامدهای ارزشمند بیشتر به آنها کمک خواهد کرد همچنین دیانت برای تنشهای مهم زندگی تاب آوری و تحمل ایجاد می کند و در زمانهای مختلف مذهب در کمک به انسان برای حفظ روابط با مقدسات مؤثر است و دیانت اجتماعی مثل حضور در کلیسا و تعامل با افراد مذهبی احتمال ابتلا به اضطراب فراگیر را کاهش داده و نیروی قدرتمندی برای تاب آوری در افراد ی که در زندگی تجارب آسیب زای زیادی را تجربه کرده اندایجاد می کند(کومینگز[1]،2010).

امروزه مذهب و معنویت و تأثیرات آنها بر سلامت جسمانی و روانشناختی موضوع بسیاری از تحقیقات و فعالیتهای بالینی است(میلر2 ،2003 ،میلر و تورسن [2]،2003 )ادبیات تحقیق شامل میزان قابل توجهی از پژوهشهائی است که نشان دهنده مذهب و معنویت با سلامت جسمانی و روانی هستند (کوئینگ ولارسون [3] ،2001،لارسون ولارسون 4 2003، مک کالی و همکاران[4]،2006،سیمپسون[5]،نیومن®[6]، وفوکوا[7] ، 2007  ).

.بسیاری از این پژوهشها اهمیت مذهب و معنویت را در فراهم کردن بافت ،معنا، و پرورش بهزیستی روانشناختی فرد نشان داده اند (ایمونس[8] 2005 ، پارگامنت[9]و ماهونی[10] ،2005 ).

سسرو[11] ، بدروسیان[12]،فیونتس[13]و برنستین [14]در پژوهشهای خود نشان دادند که کسانی که از اعتقادات مذ هبی قوی تری برخوردارند نسبت به مقابله با عوامل فشارزای روانی، شخصی و عملکرد تحصیلی از نیروی بیشتری برخوردارند و در رویاروئی با این عوامل فشارزا کمتر دچار افسردگی و دیگر بیماریها می شوند.

دزوتر[15]نشان داد که باور به اینکه خدائی هست که موقعیتها را هدایت می کند و ناظر بر بندگان خویش است تا حد زیادی اضطراب را کاهش می دهد به طوری که اغلب افراد مؤمن رابطه خود را با خداوند مانند یک دوست بسیار صمیمی توصیف می کنند و معتقدند که می توان از طریق اتکا و توسل به خداوند موقعیتهای غیر قابل تحمل را به طریقی تحمل کرد(دزوتر،2006).

[1] -cummings,J.

2-Miller,A

[2] – Thoresen,C.E.

[3] – Koing,G. & Larson,B.D.

[4] – Mc Cauly,C.S

[5] – Simpson,D.B.

[6] – Newman,J.L.

[7] – Fuqua,D.R.

[8] – Emmons,R.

[9] – Pargament,K.L.

[10] – Mahounii,S.

[11] – Cecero,J.J.

[12] – Bedrosian,D.R.

[13] – Fuentes , A.

[14] – Bornstein,R.F.

[15] – Dezutter,J.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

آیا بین نگرش مذهبی با بهزیستی روانشناختی و فرسودگی شغلی رابطه ای وجود دارد ؟

متغیرپیش بین (مستقل) نگرش مذهبی و متغیرهای وابسته بهزیستی روانشناختی و فرسودگی شغلی می باشند.

1-3-1- سئوالات فرعی تحقیق :

آیا بین نگرش مذهبی با فرسودگی شغلی رابطه وجود دارد ؟

آیا بین نگرش مذهبی با بهزیستی روانشناختی رابطه وجود دارد ؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : رابطه نگرش مذهبي با بهزيستي روانشناختي و فرسودگي شغلي در معلمان مرد مدارس متوسطه شهر شهركرد

دانلود پایان نامه ارشد ارتباط بهزيستي …


دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی 

عنوان کامل پایان نامه : رابطه نگرش مذهبي با بهزيستي روانشناختي و فرسودگي شغلي در معلمان مرد مدارس متوسطه شهر شهركرد

2-2- مفهوم نگرش مذهبی :

ویلیام جیمز[1] بنیانگذار روان شناسی در آمریکا ونویسنده مقاله انواع تجارب مذهبی در سال 1902 بیان می کند: ایمان بدون شک مؤثرترین درمان اضطراب است ایمان نیروئی است که باید برای کمک به انسان در زندگی وجود داشته باشد و فقدان ایمان زنگ خطری است که شکست انسان را در برابر سختی های زندگی هشدار می دهد. همچنین ویلیام جیمز بیان می کند قدرتی که دین برای تحمل مشکلات به انسان می دهد هرگز از عهده اخلاق بر نمی آید ،زیرا شور و حرارتی که با باور به  دین در انسان ایجاد می شود هرگز از عهده اخلاق بر نمی آید . یونگ[2]  دین را یکی از قدیمی ترین و عمومی ترین تظاهرات روح انسان دانست و از این رو نمی توان دست کم اهمیت دین را به عنوان یک پدیده اجتماعی و تاریخی نادیده گرفت. پارگامنت[3]، نقش روانشناختی مذهبی را در کمک به مردم برای درک و کنار آمدن با رخدادهای زندگی توصیف نموده است مذهب می تواند در ایجاد احساس امید، احساس نزدیک بودن به دیگران، آرامش هیجانی، فرصت خود شکوفائی، احساس راحتی، مهار تکانه، نزدیکی به خدا و کمک به حل مشکل مؤثر باشد (یگانه،1392).

فیلیپ پنیل [4]معتقد بود که مذهب به سلامتی روان بیماران کمک می کند و در نهایت اینکه او فساد اخلاقی را یکی از عوامل پیدائی مسئول بیماریهای روانی می داند. هیروث[5] اظهار کرد فقدان باورهای مذهبی علت اصلی بیماریهای روانی است و بیمار روانی از طریق آموزش اصول مذهبی بهتر درمان می شود. رفتارها و باورهای مذهبی ،تأثیر مشخصی در معنا دار کردن زندگی افراد دارند ٍ،رفتارهائی مانند عبادت ،زیارت و توکل به خداوند می توانند از طریق ایجاد امید و تشویق به نگرشهای مثبت ،موجب آرامش درونی افراد گردند . داشتن معنا در زندگی ،امیدواری به یاری خداوند در شرایط مشکل زا ،بهره مندی از حمایت‌های اجتماعی و معنوی، احساس تعلق داشتن به منبعی والا همگی از جمله روشهائی هستند که افراد مذهبی با دارا بودن آنها می توانند در مواجهه با حوادث آسیب رسان ،فشار کمتری را متحمل شوند از طرفی به نظر می رسد که جهت گیری مذهبی ممکن است موجب احساس شادکامی شود این امر به این دلیل است که رابطه شخص با نیرویی برتر سبب چشم انداز مثبتی در زندگی می‌شود (عسگری،1392).

[1] – William james

[2] – Yong,A.

[3] – Pargament,K.L.

[4] – Philip penyl,

[5] – Hyrous,D.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

آیا بین نگرش مذهبی با بهزیستی روانشناختی و فرسودگی شغلی رابطه ای وجود دارد ؟

متغیرپیش بین (مستقل) نگرش مذهبی و متغیرهای وابسته بهزیستی روانشناختی و فرسودگی شغلی می باشند.

1-3-1- سئوالات فرعی تحقیق :

آیا بین نگرش مذهبی با فرسودگی شغلی رابطه وجود دارد ؟

آیا بین نگرش مذهبی با بهزیستی روانشناختی رابطه وجود دارد ؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : رابطه نگرش مذهبي با بهزيستي روانشناختي و فرسودگي شغلي در معلمان مرد مدارس متوسطه شهر شهركرد

پایان نامه رابطه نگرش مذهبي با …


دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی 

عنوان کامل پایان نامه : رابطه نگرش مذهبي با بهزيستي روانشناختي و فرسودگي شغلي در معلمان مرد مدارس متوسطه شهر شهركرد

2-1- پيشينه تحقيق:

روانشناسان سازه‌ای را به عنوان عامل مهم تأثیر گذار بر سلامت روان به نام هوش معنوی معرفی کرده‌اند که توجه و علاقه جهانی را برانگیخته است. هوش معنوی بیانگر مجموعه‌ای از توانائی‌ها و ظرفیت‌ها و منابع معنوی است که کار در جهت آنها موجب افزایش انطباق پذیری و در نتیجه سلامت روان افراد می‌شود. هوش معنوی خاص انسانهاست، این اصطلاح را زوهر و مارشال، زوجی دانش پژوه و استادان دانشگاه آکسفورد، با در هم آمیزی روان شناسی ، فیزیک ، فلسفه و مذهب ساختند و آنرا در کتاب هوش معنوی- هوش بنیادی آوردند و بیان کردند که امید و تقوی که با نومیدی در تضاد است معرف بزرگسال پخته است، بزرگسالی که با موفقیت زندگی کرده و با خوشبختی پیر شده است، معنویت چنین فردی او را در بسیج نیروهای خود و افزایش ظرفیت‌های مقابله با تغییرات یاری می‌دهد (زوهر و مارشال[1]، 2010).

یکی از موضوعات مطرح شده در حوزه روانشناسی مثبت نگر ،معنویت است . اهمیت نقش و جایگاه مذهب در زندگی بشر به قدری است که تمام مؤلفه های حیاط روانی و جسمانی انسان تحت الشعاع آن درآمده است. محققان سلامت روانی و جسمی، یافته‌های رو به رشدی پیدا کرده اند که حاکی از این است که زندگی معنوی انسان با بهزیستی جسمی و روانشناختی وی رابطه دارد (اکونر[2] ،  2003) .

امروزه بیشتر دین پژوهان بحث صدق و کذب دین و مذهب را کنار گذاشته ،رویکردهای کارکرد گرایانه در پیش گرفته اند . در این میان برخی دین و مذهب را دارای کارکرد منفی و پاره ای دیگر بر کارکردهای مثبت آن تأکید می‌ورزند. گروه دوم خود در دو دسته قرار می‌گیرند: کسانی که این کارکردها راهمیشگی و جانشین ناپذیر می دانند و آنانکه با وجود ستایش از خدمات گذشته دین ،دوران آن را پایان یافته تلقی می کنند .حتی می‌توان گفت دین ستیزان هم نیمی از راه را درست پیموده اند و به حق روح و روان آدمی را در پیوندی تنگاتنگ با دین و مذهب یافته اند ،اما در ریشه یابی آن به خطا رفته و بر عواملی نادرست انگشت نهاده اند.

[1] – Zoher,D.  &  Marshal,I.

[2] – Oconner,D.B.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

آیا بین نگرش مذهبی با بهزیستی روانشناختی و فرسودگی شغلی رابطه ای وجود دارد ؟

متغیرپیش بین (مستقل) نگرش مذهبی و متغیرهای وابسته بهزیستی روانشناختی و فرسودگی شغلی می باشند.

1-3-1- سئوالات فرعی تحقیق :

آیا بین نگرش مذهبی با فرسودگی شغلی رابطه وجود دارد ؟

آیا بین نگرش مذهبی با بهزیستی روانشناختی رابطه وجود دارد ؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : رابطه نگرش مذهبي با بهزيستي روانشناختي و فرسودگي شغلي در معلمان مرد مدارس متوسطه شهر شهركرد

دانلود …


دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی 

عنوان کامل پایان نامه : رابطه نگرش مذهبي با بهزيستي روانشناختي و فرسودگي شغلي در معلمان مرد مدارس متوسطه شهر شهركرد

1-7- تعریف اصطلاحات :

الف ) تعریف نگرش مذهبی:

نگرش مذهبی اعتقادات منسجم ویکپارچه توحیدی است که خداوند را محور امور دانسته وارزشها، اخلاقیات و آداب و رسوم و رفتاهای انسان را با یکدیگر و طبیعت وخویش تنظیم می نماید. (خدایاری فرد وهمکاران،1381).

نگرش عبارت است از یک روش نسبتأ ثابت در فکر و احساس رفتار نسبت به افراد گروه‌ها و موضوع‌های اجتماعی ،یا قدری وسیع تر هر گونه حادثه ای در محیط فرد. مولفه های نگرش عبارتند از عقاید احساسات تمایلات رفتاری.  نگرش مذهبی یعنی حضور همه جانبه معنویت در زندگی فردی واجتماعی. (پورشهریار1387،آذربایجانی1385/به نقل از نصیحت کن،1389) .

ب) تعریف بهزیستی روانشناختی:

بهزیستی روانشناختی به عنوان رشد استعدادهای واقعی هر فرد تعریف می شود وافزایش ظرفیت حالتهای مثبت و کاهش حالتهای منفی به عنوان بهزیستی بهینه تعریف می شود و ارتقای سطح بهزیستی روانشناختی یکی از اهداف  روانشناسی در قرن حاضر محسوب می شود. بهزیستی بر حسب کیفیت و کمیت مولفه ها ئی تعریف می شود که بر اساس آن افراد زندگی خود را لذت بخش می بینند .به عبارت دیگر ، اینکه افراد چگونه زندگی خود را ارزیابی می کنند به بهزیستی مربوط می شود(دینر[1]،2000).

[1] – Diener,E.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

آیا بین نگرش مذهبی با بهزیستی روانشناختی و فرسودگی شغلی رابطه ای وجود دارد ؟

متغیرپیش بین (مستقل) نگرش مذهبی و متغیرهای وابسته بهزیستی روانشناختی و فرسودگی شغلی می باشند.

1-3-1- سئوالات فرعی تحقیق :

آیا بین نگرش مذهبی با فرسودگی شغلی رابطه وجود دارد ؟

آیا بین نگرش مذهبی با بهزیستی روانشناختی رابطه وجود دارد ؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : رابطه نگرش مذهبي با بهزيستي روانشناختي و فرسودگي شغلي در معلمان مرد مدارس متوسطه شهر شهركرد