سری یازدهم پایان نامه های …

آموزش کامل پایان نامه نویسی مخصوص مقطع کارشناسی ارشد

دانلود متن کامل پایان نامه - همه رشته ها -


 1. پایان نامه بررسی نگرش دانش آموزان در مورد درس ریاضی
 2. پایان نامه ارشد آموزش راهبردهاي حل مسأله و بهبود نگرش نسبت به درس رياضيات
 3. دانلود پایان نامه تاثیر آموزش راهبردهاي حل مسأله بر پيشرفت در رياضيات
 4. پایان نامه ارشد روانشناسی نقش آموزش راهبردهاي حل مسأله در پيشرفت در رياضيات
 5. دانلود پایان نامه ارائه روش سودمند و كاربردي آموزش راهبردهاي حل مسأله به دانش‌آموزان
 6. دانلود پایان نامه روانشناسی نگرش نسبت به درس رياضي در دانش‌آموزان
 7. پایان نامه ارشد تأثير آموزش روش راهبردهاي حل مسأله در پيشرفت درس رياضي
 8. دانلود پایان نامه آموزش روش گام به گام حل مسأله رياضي جورج پوليا
 9. پایان نامه تأثير آموزش روش گام به گام حل مسأله رياضي جورج پوليا در پيشرفت تحصيلي
 10. پایان نامه روانشناسی پيشرفت تحصيلي رياضيات
 11. پایان نامه ارشد تأثير آموزش روش گام به گام حل مسأله رياضي جورج پوليا در نگرش نسبت به درس رياضي
 12. دانلود پایان نامه بررسي تأثير آموزش روش گام به گام حل مسأله رياضي جورج پوليا
 13. دانلود پایان نامه ارشد اهمیت درس ریاضی در دانش آموزان
 14. پایان نامه روانشناسی پیشرفت ریاضی با آموزش راهبردهای حل مسأله
 15. دانلود پایان نامه بهبود نگرش نسبت به درس ریاضیات در دانش‌آموزان با آموزش راهبردهای حل مسأله
 16. پایان نامه ارشد بهبود نگرش نسبت به درس ریاضیات در دانش‌آموزان
 17. دانلود پایان نامه روانشناسی پیشرفت ریاضی در دانش‌آموزان
 18. پایان نامه بررسی تأثیر آموزش راهبردهای حل مسأله در بهبود نگرش نسبت به درس ریاضیات در دانش‌آموزان
 19. دانلود پایان نامه تأثیر آموزش راهبردهای حل مسأله در پیشرفت ریاضی
 20. پایان نامه ارشد آموزش راهبردهای حل مسأله
 21. پایان نامه ارشد روانشناسی نگرش نسبت به درس ریاضیات در دانش‌آموزان
 22. دانلود پایان نامه تأثیر آموزش راهبردهای حل مسأله در پیشرفت ریاضی و بهبود نگرش نسبت به درس ریاضیات در دانش‌آموزان
 23. پایان نامه روانشناسی بررسی تأثیر آموزش راهبردهای حل مسأله در پیشرفت ریاضی و بهبود نگرش نسبت به درس ریاضیات در دانش‌آموزان
 24. دانلود پایان نامه ارشد افسردگی زنان باردار
 25. دانلود پایان نامه ارشد رشته روانشناسی دوران بارداری
 26. پایان نامه ارشد مقایسه میزان افسردگی در بارداریهای اول و دوم
 27. دانلود پایان نامه تفاوت میزان افسردگی بین بارداریهای اول و دوم
 28. پایان نامه کاهش میزان افسردگی پس از زایمان با شرکت در کلاسهای آمادگی دوران بارداری
 29. پایان نامه روانشناسی تعیین نقش کلاسهای آمادگی دوران بارداری بر کاهش میزان افسردگی پس از زایمان
 30. پایان نامه ارشد نقش کلاسهای آمادگی دوران بارداری در میزان افسردگی پس از زایمان
 31. دانلود پایان نامه بررسی تاثیر شرکت در کلاسهای آمادگی دوران بارداری بر میزان افسردگی پس از زایمان
 32. پایان نامه ارشد روانشناسی افسردگی در بارداریهای اول و دوم
 33. دانلود پایان نامه نقش شغل در میزان افسردگی در بارداریهای اول و دوم
 34. پایان نامه ارشد تاثیر تحصیلات بر میزان افسردگی در بارداریهای اول و دوم
 35. پایان نامه بررسی میزان افسردگی در بارداریهای اول و دوم با توجه به متغیرهای جمعیت شناختی
 36. دانلود پایان نامه تعیین میزان افسردگی در بارداریهای اول و دوم با توجه به متغیرهای جمعیت شناختی
 37. دانلود پایان نامه تاثیر شغل بر میزان افسردگی زنان باردار
 38. پایان نامه ارشد نقش شغل در افسردگی زنان باردار
 39. پایان نامه ارشد روانشناسی رابطه شغل و افسردگی زنان باردار
 40. پایان نامه ارشد رابطه افسردگی زنان باردار و سطح تحصیلات آنها
 41. دانلود پایان نامه روانشناسی ارتباط سطح تحصیلات با میزان افسردگی زنان باردار
 42. دانلود پایان نامه ارشد ارتباط افسردگی زنان باردار با شغل آنها
 43. پایان نامه نقش سطح تحصیلات در میزان افسردگی زنان باردار
 44. پایان نامه ارشد مقایسه میزان افسردگی زنان باردار با توجه به متغیرهای جمعیت شناختی
 45. دانلود پایان نامه تعیین میزان افسردگی زنان باردار با توجه به متغیرهای جمعیت شناختی
 46. دانلود پایان نامه افسردگی پس از زایمان
 47. پایان نامه روانشناسی شناسایی میزان افسردگی زنان باردار مراجعه کننده به درمانگاه ها ، بیمارستانها و مطب های خصوصی با توجه به متغیرهای جمعیت شناختی
 48. پایان نامه ارشد افسردگی پس از زایمان زنان
 49. پایان نامه ارشد کلاس‌های آمادگی دوران بارداری
 50. دانلود پایان نامه روانشناسی افسردگی پس از زایمان زنان
 51. دانلود پایان نامه بررسی تاثیر کلاس‌های آمادگی دوران بارداری بر کاهش افسردگی پس از زایمان زنان ساکن تهران
 52. پایان نامه نقش ورزش در رشد عقلاني و فكري دانش آموزان وپيشرفت تحصيلي
 53. پایان نامه ارشد نقش ورزش در ارتقاي توانمنديهاي روحي و جسمي‌ دانش آموزان
 54. دانلود پایان نامه بررسی روان شناسي آمادگي جسماني
 55. دانلود پایان نامه ارتباط تربیت بدنی با پيشرفت تحصيلي
 56. پایان نامه روانشناسی رابطه تربیت بدنی و پيشرفت تحصيلي
 57. پایان نامه ارشد شناسایی رابطه پيشرفت تحصيلي و تربیت بدنی
 58. دانلود پایان نامه ارتباط پيشرفت تحصيلي با تربیت بدنی
 59. پایان نامه نقش آمادگي جسماني در پيشرفت تحصيلي
 60. دانلود پایان نامه ارشد تاثیر فعاليتهاي بدني و حركتي در پيشرفت تحصيلي
 61. پایان نامه ارشد نقش تربیت بدنی در پیشرفت تحصیلی
 62. دانلود پایان نامه بررسی تربیت بدنی و نقش آن در پیشرفت تحصیلی
 63. پایان نامه ارشد شناسایی اركان جرم قاچاق كالا
 64. دانلود پایان نامه اركان جرم قاچاق كالا
 65. پایان نامه ارشد آمار پرونده هاي قاچاق كالا از ديدگاه جرم شناسي
 66. دانلود پایان نامه بررسی پيامد هاي امنيتي قاچاق كالا
 67. دانلود پایان نامه ارشد تعیین ماهيت حقوقي قاچاق كالا
 68. پایان نامه ماهيت حقوقي قاچاق كالا
 69. پایان نامه ارشد پيامد هاي امنيتي قاچاق كالا
 70. دانلود پایان نامه دلايل قاچاق كالا
 71. پایان نامه شيوه هاي ورود قاچاق كالا در كشور
 72. دانلود پایان نامه ارشد قاچاق كالا
 73. دانلود پایان نامه جرم قاچاق كالا
 74. پایان نامه ارشد بررسی حقوقی جرم قاچاق کالا
 75. پایان نامه ارشد ارتباط تعهد با رضايت مندي زناشويي
 76. دانلود پایان نامه رابطه تعهد و رضايت مندي زناشويي
 77. پایان نامه ارتباط رضايت مندي زناشويي با تعهد
 78. دانلود پایان نامه ارتباط هوس و رضايت مندي زناشويي
 79. پایان نامه ارشد رابطه رضايت مندي زناشويي و هوس
 80. دانلود پایان نامه ارشد رابطه صميميت و رضايت مندي زناشويي
 81. دانلود پایان نامه ارشد عشق ورزي زنان و مردان
 82. پایان نامه ارتباط رضايت مندي زناشويي با صميميت
 83. دانلود پایان نامه رابطه عشق ورزي زنان و مردان
 84. پایان نامه ارشد مقایسه رضايتمندي زناشويي بين زنان و مردان
 85. پایان نامه ارشد رضايتمندي زناشويي بين زنان و مردان
 86. دانلود پایان نامه مقوله هاي رضايتمندي زناشويي بين زنان و مردان
 87. پایان نامه شناسایی تفاوت بين زنان و مردان در مقوله هاي رضايتمندي زناشويي
 88. پایان نامه ارشد مقایسه مقوله هاي عشق بين زنان و مردان
 89. دانلود پایان نامه بررسي تفاوت بين زنان و مردان در مقوله هاي عشق
 90. دانلود پایان نامه ارشد رضايتمندي زناشويي
 91. پایان نامه بررسي هر يك از مقوله هاي عشق و بيان ويژگي هاي آن ها و تأثير آن بر ميزان رضايتمندي زناشويي
 92. دانلود پایان نامه رابطه رضايتمندي زناشويي با مدت ازدواج
 93. پایان نامه ارشد بررسی ارتباط رضايتمندي زناشويي با مدت ازدواج
 94. دانلود پایان نامه ارتباط مدت ازدواج با رضايتمندي زناشويي
 95. دانلود پایان نامه ارشد بررسي رابطه مدت ازدواج و رضايتمندي زناشويي
 96. پایان نامه ارشد رابطه رضایت مندی زناشویی و عشق ورزی
 97. دانلود پایان نامه ارتباط رضایت مندی زناشویی با عشق ورزی
 98. پایان نامه ارتباط عشق ورزی با رضایت مندی زناشویی
 99. پایان نامه ارشد رابطه عشق ورزی و رضایت مندی زناشویی
 100. دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین عشق ورزی و رضایت مندی زناشویی
 101. دانلود پایان نامه تاثیر الگوهای فاقد ارزش در بروز پرخاشگری نوجوانان
 102. پایان نامه نقش دوستان و الگوهای فاقد ارزش در بروز پرخاشگری نوجوانان
 103. دانلود پایان نامه ارشد بررسی نقش مدرسه در بروز یا عدم بروز پرخاشگری در نوجوانان
 104. پایان نامه نقش نهادهای اجتماعی از جمله مدرسه در بروز یا عدم بروز پرخاشگری در نوجوانان
 105. پایان نامه ارشد نقش رسانه های گروهی در بروز و یا عدم بروز پرخاشگری در نوجوانان
 106. دانلود پایان نامه رابطه پرخاشگری نوجوانان و تغییرات هورمونی آنها
 107. دانلود پایان نامه ارشد ارتباط پرخاشگری نوجوانان با تغییرات هورمونی
 108. پایان نامه ارتباط تغییرات هورمونی با پرخاشگری نوجوانان
 109. پایان نامه ارشد بررسی رابطه تغییرات هورمونی و پرخاشگری نوجوانان
 110. دانلود پایان نامه رابطه پرخاشگری نوجوانان و مشکلات اقتصادی خانواده
 111. دانلود پایان نامه ارشد ارتباط پرخاشگری نوجوانان با مشکلات اقتصادی خانواده
 112. پایان نامه ارتباط مشکلات اقتصادی با پرخاشگری در نوجوانان
 113. پایان نامه ارشد رابطه مشکلات اقتصادی و پرخاشگری در نوجوانان
 114. دانلود پایان نامه تأثیر گروه دوستان و الگوهای فاقد ارزش در بروز پرخاشگری نوجوانان
 115. پایان نامه میزان تأثیر نهادهای اجتماعی از جمله مدرسه در بروز یا عدم بروز پرخاشگری در نوجوانان
 116. پایان نامه میزان تأثیر رسانه های گروهی در بروز و یا عدم بروز پرخاشگری در نوجوانان
 117. دانلود پایان نامه بررسی میزان تأثیر تغییرات هورمونی در بروز پرخاشگری در نوجوانان
 118. پایان نامه ارشد میزان تأثیر مشکلات اقتصادی خانواده ها در بروز پرخاشگری در نوجوانان
 119. پایان نامه میزان آشنایی خانواده ها با روحیات نوجوانان و چگونگی برخورد صحیح با آنها
 120. دانلود پایان نامه ارشد پرخاشگری در نوجوانان
 121. دانلود پایان نامه علل پرخاشگری در نوجوانان
 122. پایان نامه ارشد بررسی علل پرخاشگری در نوجوانان
 123. پایان نامه شناسایی ارتباط پرخاشگری نوجوانان با مؤلفه های سلامت اجتماعی
 124. پایان نامه ارشد ارتباط مؤلفه های سلامت اجتماعی با پرخاشگری نوجوانان
 125. پایان نامه ارشد بررسی ارتباط بین مشارکت و همبستگی با پرخاشگری نوجوانان
 126. پایان نامه رابطه بین مشارکت و همبستگی با پرخاشگری نوجوانان
 127. پایان نامه تعیین ارتباط بین رعایت کرامت و عفت با پرخاشگری نوجوانان
 128. دانلود پایان نامه رابطه بین رعایت کرامت و عفت با پرخاشگری نوجوانان
 129. پایان نامه رابطه مؤلفه های سلامت اجتماعی با پرخاشگری نوجوانان
 130. دانلود پایان نامه شناسایی رابطه بین رعایت حقوق و برادری با پرخاشگری نوجوانان
 131. پایان نامه ارشدارتباط پرخاشگری نوجوانان با معنویت دینی
 132. دانلود پایان نامه رابطه پرخاشگری و معنویت دینی نوجوانان
 133. پایان نامه ارتباط معنویت دینی با پرخاشگری نوجوانان
 134. دانلود پایان نامه بررسی رابطه معنویت دینی با پرخاشگری نوجوانان
 135. پایان نامه ارشد رابطه پرخاشگری و پایبندی به پیمان نوجوانان
 136. دانلود پایان نامه ارشد ارتباط پرخاشگری با پایبندی به پیمان نوجوانان
 137. پایان نامه ارتباط پرخاشگری با صداقت نوجوانان
 138. پایان نامه ارشد رابطه پایبندی به پیمان و پرخاشگری نوجوانان
 139. دانلود پایان نامه رابطه بین صداقت و پرخاشگری نوجوانان
 140. دانلود پایان نامه ارشد سلامت اجتماعی
 141. پایان نامه تعیین رابطه بین صداقت و پایبندی به پیمان و پرخاشگری نوجوانان
 142. پایان نامه ارشد بررسی نقش احتمالی سلامت اجتماعی مبتنی بر آموزه های اسلامی بر پرخاشگری نوجوانان
 143. دانلود پایان نامه نقش پیش‏ بینی کننده سلامت اجتماعی مبتنی ‏بر آموزه های اسلامی با پرخاشگری نوجوانان دوره اول متوسطه
 144. پایان نامه ارشد کاهش اضطراب در افراد مبتلا به اختلال وسواسی – جبری با رفتاردرمانی
 145. پایان نامه کاهش افسردگی در افراد مبتلا به اختلال وسواسی – جبری با رفتاردرمانی
 146. دانلود پایان نامه کاهش استرس در افراد مبتلا به اختلال وسواسی – جبری با رفتاردرمانی
 147. پایان نامه کاهش افسردگی در مبتلایان به OCD با دارودرمانی
 148. پایان نامه ارشد کاهش اضطراب در مبتلایان به OCD با دارودرمانی
 149. دانلود پایان نامه کاهش نشانه های استرس در مبتلایان به OCD با دارودرمانی
 150. پایان نامه کاهش وسواس در مبتلایان به OCD با رفتاردرمانی
 151. پایان نامه ارشد کاهش نشانه های وسواس در مبتلایان به OCD با دارودرمانی
 152. دانلود پایان نامه کاهش نشانه های وسواس در مبتلایان به وسواسی – جبری با طرحواره درمانی
 153. دانلود پایان نامه ارشد نشانه های وسواس در مبتلایان به OCD
 154. پایان نامه افسردگی در مبتلایان به OCD
 155. پایان نامه ارشد اضطراب در مبتلایان به OCD
 156. دانلود پایان نامه استرس در مبتلایان به OCD
 157. دانلود پایان نامه ارشد مبتلایان به OCD
 158. پایان نامه ارشد بررسی تاثیر طرحواره درمانی با رفتاردرمانی در کاهش نشانه های افسردگی در مبتلایان به OCD
 159. دانلود پایان نامه مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی با رفتاردرمانی در کاهش نشانه های اضطراب در مبتلایان به OCD
 160. پایان نامه تاثیر طرحواره درمانی با رفتاردرمانی در کاهش نشانه های استرس در مبتلایان به OCD
 161. پایان نامه ارشد اثربخشی طرحواره درمانی با دارودرمانی در کاهش نشانه های افسردگی در مبتلایان به OCD
 162. دانلود پایان نامه تفاوت اثربخشی طرحواره درمانی با دارودرمانی در کاهش نشانه های اضطراب در مبتلایان به OCD
 163. دانلود پایان نامه ارشد مبتلایان به OCD
 164. پایان نامه افراد مبتلا به وسواس
 165. پایان نامه ارشد رفتاردرمانی
 166. دانلود پایان نامه دارو درمانی
 167. دانلود پایان نامه ارشد طرحواره درمانی
 168. پایان نامه تعیین تفاوت اثربخشی طرحواره درمانی با دارودرمانی در کاهش نشانه های استرس در مبتلایان به OCD
 169. پایان نامه ارشد اثربخشی طرحواره درمانی با دارودرمانی و رفتاردرمانی در کاهش نشانه های وسواس در مبتلایان به OCD
 170. دانلود پایان نامه مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی با دارودرمانی و رفتاردرمانی در کاهش نشانه های وسواس در افراد مبتلا به اختلال وسواسی – جبری
 171. دانلود پایان نامه هوش هیجانی
 172. دانلود پایان نامه ارشد ارتباط کاهش وابستگی به فیس بوک با آموزش ارتقاء هوش هیجانی
 173. پایان نامه وابستگی به فیس بوک
 174. پایان نامه ارشد آموزش ارتقاء هوش هیجانی
 175. دانلود پایان نامه کاهش وابستگی دانش آموزان دبیرستانی به فیس بوک با آموزش ارتقاء هوش هیجانی
 176. دانلود پایان نامه ارشد کاهش وابستگی به فیسبوک دانش آموزان دختر
 177. پایان نامه تاثیر هوش هیجانی در کاهش وابستگی به فیسبوک دانش آموزان دختر
 178. دانلود پایان نامه اثر بخشی هوش هیجانی در کاهش وابستگی به فیسبوک دانش آموزان دختر مقطع متوسطه
 179. پایان نامه ارشد بررسی اثر بخشی هوش هیجانی در کاهش وابستگی به فیسبوک دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران
 180. دانلود پایان نامه تفاوت کيفيت تصوير ذهني از خدا در دانشجويان پسر و دختر
 181. پایان نامه ارشد مقايسه خودشکوفايي در دانشجويان پسر و دختر
 182. پایان نامه تفاوت ميزان اضطراب در دانشجويان پسر و دختر
 183. پایان نامه ارشد مقايسه ميزان اضطراب، خودشکوفايي وکيفيت تصوير ذهني از خدا در دانشجويان پسر و دختر
 184. دانلود پایان نامه رابطه اضطراب مرگ و خود شکوفايي
 185. دانلود پایان نامه ارشد ارتباط اضطراب مرگ با خود شکوفايي
 186. پایان نامه ارتباط خود شکوفايي با اضطراب مرگ
 187. پایان نامه ارشد شناسایی رابطه بين خود شکوفايي با اضطراب مرگ
 188. دانلود پایان نامه ارتباط اضطراب مرگ با تصوير ذهني از خدا
 189. دانلود پایان نامه ارشد اضطراب مرگ
 190. پایان نامه رابطه اضطراب مرگ و تصوير ذهني از خدا
 191. پایان نامه ارشد رابطه تصوير ذهني از خدا و اضطراب مرگ
 192. دانلود پایان نامه بررسی ارتباط تصوير ذهني از خدا با اضطراب مرگ
 193. دانلود پایان نامه ارشد خود شکوفایی
 194. پایان نامه رابطه خود شکوفايي و تصوير ذهني از خدا
 195. پایان نامه ارشد ارتباط خود شکوفايي با تصوير ذهني از خدا
 196. دانلود پایان نامه ارتباط تصوير ذهني از خدا با خود شکوفايي
 197. دانلود پایان نامه ارشد تصویر ذهنی از خدا
 198. پایان نامه تعيين رابطه بين تصوير ذهني از خدا با خود شکوفايي
 199. دانلود پایان نامه تعيين رابطه بين متغيرهاي تصوير ذهني از خدا و خود شکوفايي با اضطراب مرگ
 200. پایان نامه ارشد بررسي رابطه بين تصويرذهني از خدا و خود شکوفايي با اضطراب مرگ در دانشجویان
 201. دانلود پایان نامه کمال گرایی در دانشجویان متاهل
 202. پایان نامه ارشد سرسختی در دانشجویان متاهل
 203. دانلود پایان نامه ارشد رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل
 204. دانلود پایان نامه تعیین میزان رابطه بین کمال گرایی و رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل
 205. پایان نامه ارشد بررسی میزان رابطه بین کمال گرایی و سرسختی در دانشجویان متاهل
 206. پایان نامه ارشد رابطه رضایت زناشویی و سرسختی در دانشجویان متاهل
 207. دانلود پایان نامه ارتباط رضایت زناشویی با سرسختی
 208. پایان نامه ارتباط سرسختی با رضایت زناشویی
 209. پایان نامه رابطه سرسختی و کمال گرایی در دانشجویان متاهل
 210. پایان نامه ارشد ارتباط سرسختی با کمال گرایی در دانشجویان متاهل
 211. دانلود پایان نامه ارتباط کمال گرایی با سرسختی در دانشجویان متاهل
 212. دانلود پایان نامه ارشد ارتباط رضایت زناشویی با کمال گرایی
 213. پایان نامه ارشد رابطه رضایت زناشویی و کمال گرایی
 214. دانلود پایان نامه ارتباط کمال گرایی با رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل
 215. دانلود پایان نامه ارشد رابطه سرسختی و رضایت زناشویی
 216. پایان نامه رابطه کمال گرایی و سرسختی
 217. پایان نامه ارشد رابطه کمال گرایی و رضایت زناشویی
 218. دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین کمالگرایی و سرسختی با رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل
 219. دانلود پایان نامه ارشد ابزار و شیوه ارتکاب قتل در قاتلان سریالی
 220. پایان نامه انگیزه شناسی قتل های سریالی
 221. پایان نامه ارشد انواع قتل های سریالی
 222. دانلود پایان نامه ویژگی های قاتلان سریالی
 223. پایان نامه شناخت علل و انگیزه های قاتل سریالی
 224. دانلود پایان نامه سابقه ي خانوادگي قاتلان سريالي
 225. پایان نامه ارشد شیوه ارتکاب قتل،نوع و انگیزه قتل درقاتلان سريالي ایران بر اساس مستندات موجود
 226. دانلود پایان نامه ويژگي هاي جمعیت شناختی قاتلان سريالي بر اساس مستندات موجود
 227. پایان نامه ارائه ي راه كارهايي جهت شناسايي متهمان قتل هاي سريالي
 228. دانلود پایان نامه بررسی وضعيت جمعیت شناختی قربانیان شامل:جنسیت،دامنه سنی،وضعیت تاهل
 229. پایان نامه ارشد تعيين وضعيت جمعیت شناختی قربانیان
 230. دانلود پایان نامه بررسی وضعيت جمعیت شناختی ارتکاب کنندگان شامل:جنسیت،دامنه سنی،وضعیت تاهل
 231. دانلود پایان نامه ارشد شیوه ارتکاب قتل،نوع و انگیزه قتل درقاتلان
 232. پایان نامه تعیین وضعيت جمعیت شناختی ارتکاب کنندگان
 233. پایان نامه ارشد تعیین شیوه ارتکاب قتل،نوع و انگیزه قتل درقاتلان سريالي ایران
 234. دانلود پایان نامه بررسی شیوه ی ارتکاب قتل ، نوع قتل و انگیزه های قاتلان سریالی ایران در سه دهه اخیر براساس مستندات موجود
 235. پایان نامه رابطه رضایت زناشویی و سن ازدواج
 236. دانلود پایان نامه ارشد ارتباط سن ازدواج با رضایت زناشویی
 237. پایان نامه ارشد رابطه بین سن ازدواج و رضایت زناشویی
 238. دانلود پایان نامه رابطه رضایت زناشویی و عامل مسولیت پذیری
 239. پایان نامه ارتباط رضایت زناشویی با عامل مسولیت پذیری
 240. پایان نامه ارشد ارتباط عامل مسولیت پذیری با رضایت زناشویی
 241. دانلود پایان نامه رابطه عامل مسولیت پذیری و رضایت زناشویی
 242. دانلود پایان نامه ارشد رابطه رضایت زناشویی و عامل پذیرا بودن
 243. پایان نامه ارتباط رضایت زناشویی با عامل پذیرا بودن
 244. پایان نامه ارشد ارتباط عامل پذیرا بودن با رضایت زناشویی
 245. دانلود پایان نامه رابطه بین عامل پذیرا بودن و رضایت زناشویی
 246. دانلود پایان نامه ارشد ارتباط رضایت زناشویی با عامل سازگاری
 247. پایان نامه ارشد رابطه رضایت زناشویی و عامل سازگاری
 248. دانلود پایان نامه ارتباط عامل سازگاری و رضایت زناشویی
 249. پایان نامه ارشد رابطه بین عامل سازگاری و رضایت زناشویی
 250. پایان نامه ارتباط رضایت زناشویی با عامل برونگرایی
 251. دانلود پایان نامه رابطه رضایت زناشویی و عامل برونگرایی
 252. پایان نامه ارشد رابطه بین عامل برونگرایی و رضایت زناشویی
 253. پایان نامه ارشد بررسی میزان رابطه بین عامل برونگرایی و رضایت زناشویی
 254. دانلود پایان نامه رابطه رضایت زناشویی با روان آزرده خویی
 255. پایان نامه ارتباط رضایت زناشویی با روان آزرده خویی
 256. پایان نامه ارشد ارتباط عامل روان آزرده خویی و رضایت زناشویی
 257. دانلود پایان نامه رابطه بین عامل روان آزرده خویی و رضایت زناشویی
 258. دانلود پایان نامه ارشد میزان رابطه بین عامل روان آزرده خویی و رضایت زناشویی
 259. پایان نامه ارشد تعیین میزان رابطه بین عامل روان آزرده خویی و رضایت زناشویی
 260. دانلود پایان نامه بررسی ارتباط ویژگی های شخصیتی و رضایت زناشویی
 261. پایان نامه ارتباط رضایت زناشویی با ویژگی های شخصیتی
 262. پایان نامه رابطه رضایت زناشویی و ویژگی های شخصیتی
 263. پایان نامه ارشد تعیین رابطه بین ویژگی های شخصیتی و رضایت زناشویی
 264. دانلود پایان نامه بررسی میزان رضایت زناشویی و ویژگی های شخصیتی در زنان
 265. دانلود پایان نامه ارشد رابطه خودکارآمدی و سلامت عمومی
 266. پایان نامه رابطه خودکارآمدی و تاب آوری بر تعهدسازمانی
 267. دانلود پایان نامه ارتباط تاب آوری بر تعهدسازمانی با خودکارآمدی
 268. پایان نامه ارشد ارتباط سلامت عمومی با خودکارآمدی
 269. دانلود پایان نامه ارشد نقش تاب آوری بر خودکارآمدی
 270. پایان نامه نقش سلامت عمومی بر خودکارآمدی
 271. پایان نامه ارشد تعیین نقش تاب آوری بر تعهدسازمانی با توجه به نقش کنترل کنندگی خودکارآمدی
 272. دانلود پایان نامه تعیین نقش سلامت عمومی بر تعهدسازمانی با توجه به نقش کنترل کنندگی خودکارآمدی
 273. پایان نامه شناسایی نقش سلامت عمومی و تاب آوری بر تعهدسازمانی با توجه به کنترل کنندگی خودکارآمدی
 274. پایان نامه ارشد بررسی نقش تاب آوری بر تعهدسازمانی
 275. دانلود پایان نامه نقش سلامت عمومی بر تعهدسازمانی
 276. پایان نامه نقش سلامت عمومی و تاب آوری بر تعهدسازمانی
 277. پایان نامه ارشد تعیین نقش سلامت عمومی و تاب آوری بر تعهدسازمانی با توجه به نقش خودکارآمدی
 278. دانلود پایان نامه بررسی نقش سلامت عمومی و تاب آوری بر تعهدسازمانی با توجه به نقش خودکارآمدی کارکنان
 279. دانلود پایان نامه رضامندی زناشویی زوجین دارای پایبندی مذهبی
 280. پایان نامه شناسایی میزان رضامندی زناشویی زوجین دارای پایبندی مذهبی
 281. پایان نامه بررسی میزان رضامندی زناشویی در زنان متاهل
 282. دانلود پایان نامه ارشد رضامندی زناشویی در زنان متاهل
 283. دانلود پایان نامه رضامندی زناشویی در مردان متاهل
 284. پایان نامه ارشد بررسی میزان رضامندی زناشویی در مردان متاهل
 285. دانلود پایان نامه بررسی میزان رضایت زناشویی با افزایش پایبندی مذهبی
 286. پایان نامه ارشد نقش پیش بینی کننده پایبندی مذهبی در رضایت زناشویی
 287. دانلود پایان نامه رابطه رضامندی زناشویی و پایبندی مذهبی
 288. دانلود پایان نامه ارشد ارتباط رضامندی زناشویی با پایبندی مذهبی
 289. پایان نامه ارتباط پایبندی مذهبی با رضامندی زناشویی
 290. پایان نامه ارشد رابطه پایبندی مذهبی و رضامندی زناشویی
 291. دانلود پایان نامه تعیین رابطه میان رضایت زناشویی با پایبندی مذهبی زوجین
 292. پایان نامه پایبندی مذهبی زوجین
 293. دانلود پایان نامه رضامندی زناشویی زوجین
 294. پایان نامه ارشد رابطه پایبندی مذهبی با رضامندی زناشویی زوجین
 295. دانلود پایان نامه رابطه پایبندی مذهبی با رضامندی زناشویی زوجین دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات کرمانشاه در سال تحصیلی 92-93
 296. پایان نامه ارشد تفاوت سلامت روان دانشجویان از لحاظ جنسیت و تاهل
 297. دانلود پایان نامه مقایسه هوش معنوی دانشجویان از لحاظ جنسیت و تاهل
 298. پایان نامه مقایسه تاب آوری دانشجویان از لحاظ جنسیت و تاهل
 299. دانلود پایان نامه رابطه چندگانه تاب آوری و هوش معنوی با سلامت روان
 300. پایان نامه ارشد تعیین رابطه چندگانه تاب آوری و هوش معنوی با سلامت روان دانشجویان
 301. دانلود پایان نامه ارتباط هوش معنوی با سلامت روان دانشجویان
 302. پایان نامه ارتباط سلامت روان با هوش معنوی دانشجویان
 303. پایان نامه ارشد رابطه سلامت روان و هوش معنوی دانشجویان
 304. دانلود پایان نامه رابطه هوش معنوی با سلامت روان دانشجویان
 305. پایان نامه ارشد بررسی رابطه هوش معنوی با سلامت روان دانشجویان
 306. دانلود پایان نامه رابطه سلامت روان و تاب آوری دانشجویان
 307. دانلود پایان نامه ارشد ارتباط سلامت روان دانشجویان با تاب آوری
 308. پایان نامه ارشد ارتباط رابطه تاب آوری با سلامت روان دانشجویان
 309. دانلود پایان نامه رابطه تاب آوری با سلامت روان دانشجویان
 310. پایان نامه ارشد تعیین رابطه تاب آوری با سلامت روان دانشجویان
 311. دانلود پایان نامه بررسی رابطه تاب آوری و هوش معنوی با سلامت روان دانشجویان
 312. پایان نامه ارشد رابطه تاب آوری و هوش معنوی با سلامت روان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی
 313. دانلود پایان نامه رابطه میزان مذهبی بودن معلمان با درجه فرسودگی شغلی آنها
 314. دانلود پایان نامه ارشد بررسی فرسودگی شغلی معلمان
 315. پایان نامه رابطه مذهبی بودن معلمان و میزان بهزیستی روان شناختی آنها
 316. پایان نامه ارشد بررسی بهزیستی روان شناختی معلمان
 317. دانلود پایان نامه بررسی نگرش مذهبی معلمان
 318. پایان نامه ارشد بررسی ارتباط نگرش مذهبی با بهزیستی روانشناختی و فرسودگی شغلی بین معلمان
 319. دانلود پایان نامه رابطه مذهب با بهزیستی روانشناختی
 320. پایان نامه رابطه مذهب با فرسودگی شغلی
 321. پایان نامه ارشد رابطه بهزیستی روانشناختی با فرسودگی شغلی
 322. دانلود پایان نامه ارتباط فرسودگي شغلي در معلمان مرد با نگرش مذهبي
 323. دانلود پایان نامه ارشد ارتباط بهزيستي روانشناختي با نگرش مذهبي معلمان
 324. پایان نامه رابطه نگرش مذهبي با فرسودگي شغلي در معلمان مرد
 325. پایان نامه ارشد رابطه نگرش مذهبي با بهزيستي روانشناختي در معلمان
 326. دانلود پایان نامه بهزيستي روانشناختي در معلمان
 327. دانلود پایان نامه ارشد فرسودگي شغلي در معلمان
 328. دانلود پایان نامه رابطه نگرش مذهبي با بهزيستي روانشناختي و فرسودگي شغلي در معلمان مرد مدارس متوسطه شهر شهركرد
 329. پایان نامه تفاوت افراد تحت درمان نگهدارنده متادون و بوپرنورفین
 330. دانلود پایان نامه شناسایی کنش متقابل نوع روش درمان نگهدارنده و دوز مصرفی بر زمان پاسخ های صحیح
 331. پایان نامه بررسی کنش متقابل نوع روش درمان نگهدارنده و دوز مصرفی بر حافظه دیداری
 332. پایان نامه ارشد تعیین کنش متقابل نوع روش درمان نگهدارنده و دوز مصرفی بر حافظه کلامی
 333. دانلود پایان نامه بررسی کنش متقابل نوع روش درمان نگهدارنده و دوز مصرفی بر حافظه کاری
 334. پایان نامه اثر دوز دارو بر زمان پاسخ های صحیح
 335. پایان نامه ارشد تاثیر دوز دارو بر حافظه دیداری
 336. دانلود پایان نامه مقایسه دوز دارو بر حافظه دیداری
 337. دانلود پایان نامه ارشد مقایسه دوز دارو بر حافظه کلامی
 338. پایان نامه مقایسه دوز دارو ( بالا-پایین) بر حافظه کاری
 339. پایان نامه ارشد افراد تحت درمان نگهدارنده بوپرنورفین
 340. دانلود پایان نامه افراد تحت درمان نگهدارنده متادون
 341. دانلود پایان نامه ارشد زمان پاسخ های صحیح افراد تحت درمان نگهدارنده متادون
 342. پایان نامه مقایسه زمان پاسخ های صحیح افراد تحت درمان نگهدارنده متادون و بوپرنورفین
 343. پایان نامه ارشد حافظه دیداری افراد تحت درمان نگهدارنده متادون و بوپرنورفین
 344. دانلود پایان نامه تفاوت حافظه دیداری افراد تحت درمان نگهدارنده متادون و بوپرنورفین
 345. دانلود پایان نامه ارشد حافظه کلامی افراد تحت درمان نگهدارنده متادون و بوپرنورفین
 346. پایان نامه مقایسه حافظه کلامی افراد تحت درمان نگهدارنده متادون و بوپرنورفین
 347. پایان نامه ارشد افراد تحت درمان نگهدارنده متادون و بوپرنورفین
 348. دانلود پایان نامه مقایسه حافظه کاری افراد تحت درمان نگهدارنده متادون و بوپرنورفین
 349. پایان نامه ارشد بررسی نقش تعدیل کننده دوز مصرفی
 350. پایان نامه درمان های نگهدارنده متادون و بوپرنورفین
 351. پایان نامه ارشد تأثیر درمان های نگهدارنده متادون و بوپرنورفین بر عملکردهای شناختی نقش تعدیل کنندگی دوز مصرفی
 352. دانلود پایان نامه مقایسه تأثیر درمان های نگهدارنده متادون و بوپرنورفین بر عملکردهای شناختی نقش تعدیل کنندگی دوز مصرفی
 353. دانلود پایان نامه ارشد طرحواره های درمانی دانشجویان متاهل
 354. پایان نامه ارشد سلامت روان دانشجویان متاهل
 355. دانلود پایان نامه اثرگداری طرحواره های درمانی بر افزایش سلامت روان دانشجویان متاهل
 356. پایان نامه بررسی اثر بخشی طرحواره های درمانی بر افزایش سلامت روان دانشجویان متاهل
 357. پایان نامه ارشد شناسایی تاثیر طرحواره های درمانی بر کاهش تعارضات زناشویی دانشجویان متاهل
 358. دانلود پایان نامه تعیین اثر بخشی طرحواره های درمانی بر کاهش تعارضات زناشویی دانشجویان متاهل
 359. دانلود پایان نامه کاهش تعارضات زناشویی دانشجویان متاهل
 360. پایان نامه کاهش تعارضات زناشویی با طرحواره های درمانی
 361. پایان نامه ارشد افزایش سلامت روان با طرحواره های درمانی
 362. دانلود پایان نامه تاثیر طرحواره های درمانی بر کاهش تعارضات زناشویی و افزایش سلامت روان
 363. پایان نامه ارشد بررسی تاثیر طرحواره های درمانی بر کاهش تعارضات زناشویی و افزایش سلامت روان
 364. دانلود پایان نامه اثر بخشی طرحواره های درمانی بر کاهش تعارضات زناشویی و افزایش سلامت روان
 365. پایان نامه ارشد بررسی مداخله‌ي روان نمايشگري با محتواي معنوي
 366. دانلود پایان نامه ارشد لذت دانشجويان
 367. دانلود پایان نامه ارشد شادي دانشجويان
 368. پایان نامه ارشد نگرش مذهبي دانشجويان
 369. پایان نامه رابطه ي نگرش مذهبي و لذت دانشجويان
 370. دانلود پایان نامه ارتباط شادي با نگرش مذهبي دانشجويان
 371. دانلود پایان نامه سلامت روان دانشجويان
 372. پایان نامه تعيين برازش مدل ساختاري رابطه ي بين نگرش مذهبي، شادي، لذت و سلامت روان در دانشجويان
 373. پایان نامه ارشد تعيين رابطه ي بين شادي و سلامت روان دانشجويان
 374. دانلود پایان نامه ارتباط بین لذت و سلامت روان دانشجويان
 375. دانلود پایان نامه رابطه‌ ي لذت و شادي دانشجويان
 376. پایان نامه ارشد ارتباط لذت دانشجويان با نگرش مذهبي
 377. پایان نامه ارشد رابطه‌ ي نگرش مذهبي و شادي دانشجويان
 378. پایان نامه ارشد ارتباط افزايش ميزان سلامت روان با مداخله‌ي روان نمايشگري
 379. دانلود پایان نامه اثرگذاری مداخله‌ي روان نمايشگري با محتواي معنوي، بر افزايش ميزان سلامت روان
 380. پایان نامه ارشد رابطه افزايش ميزان لذت دانشجويان و مداخله‌ي روان نمايشگري با محتواي معنوي
 381. دانلود پایان نامه ارتباط ميزان شادي دانشجويان با مداخله‌ي روان نمايشگري
 382. پایان نامه ارشد افزايش ميزان لذت دانشجويان با مداخله‌ي روان نمايشگري با محتواي معنوي
 383. دانلود پایان نامه تاثیر مداخله‌ي روان نمايشگري با محتواي معنوي، برافزايش ميزان لذت دانشجويان
 384. دانلود پایان نامه ارشد افزايش ميزان شادي دانشجويان با مداخله‌ي روان نمايشگري با محتواي معنوي
 385. پایان نامه بررسی اثربخشي مداخله‌ي روان نمايشگري با محتواي معنوي، بر افزايش ميزان شادي دانشجويان
 386. دانلود پایان نامه اثربخشي مداخله‌ي روان نمايشگري با محتواي معنوي، برافزايش ميزان شادي، لذت و سلامت روان دانشجويان
 387. پایان نامه ارشد اثربخشي روان نمايشگري با محتواي معنوي بر ميزان شادي، لذت و سلامت روان دانشجويان دانشگاه اصفهان
 388. پایان نامه تاثیر ایمان مذهبی بر سلامت روان از طریق شادکامی، سبک دل‌بستگی دوسوگرا و منبع کنترل
 389. پایان نامه ارشد اثرگذاری ایمان مذهبی بر سلامت روان از طریق منبع کنترل
 390. دانلود پایان نامه تاثیر ایمان مذهبی بر سلامت روان از طریق سبک دل‌بستگی دوسوگرا
 391. پایان نامه ارشد اثر ایمان مذهبی بر سلامت روان از طریق شادکامی
 392. دانلود پایان نامه تعیین اثر ایمان مذهبی بر سلامت روان از طریق شادکامی
 393. دانلود پایان نامه ارشد اثر ایمان مذهبی بر منبع کنترل دانشجویان
 394. پایان نامه ارشد شناسایی اثر ایمان مذهبی بر منبع کنترل دانشجویان
 395. دانلود پایان نامه اثر منبع کنترل بر سلامت روان دانشجویان
 396. پایان نامه بررسی اثر منبع کنترل بر سلامت روان دانشجویان
 397. پایان نامه ارشد اثر ایمان مذهبی بر سبک‌ دل‌بستگی دوسوگرا دانشجویان
 398. دانلود پایان نامه تعیین اثر ایمان مذهبی بر سبک‌ دل‌بستگی دوسوگرا دانشجویان
 399. دانلود پایان نامه ارشد اثر ایمان مذهبی بر شادکامی دانشجویان
 400. دانلود پایان نامه بررسی اثر ایمان مذهبی بر شادکامی دانشجویان
 401. پایان نامه ارشد اثر سبک دل‌بستگی دوسوگرا بر سلامت روان دانشجویان
 402. پایان نامه بررسی اثر سبک دل‌بستگی دوسوگرا بر سلامت روان دانشجویان
 403. دانلود پایان نامه اثر شادکامی بر سلامت روان دانشجویان
 404. پایان نامه ارشد شناسایی اثر شادکامی بر سلامت روان دانشجویان
 405. دانلود پایان نامه اثر ایمان مذهبی بر سلامت روان دانشجویان
 406. پایان نامه ارشد بررسی اثر ایمان مذهبی بر سلامت روان دانشجویان
 407. پایان نامه طراحی و آزمودن مدل پیش‌بینی سلامت روان دانشجویان بر اساس ایمان مذهبی، با میانجی‌گری شادکامی، سبک دل بستگی دوسوگرا و منبع کنترل
 408. دانلود پایان نامه پیش‌بینی سلامت روان دانشجویان بر اساس ایمان مذهبی، با میانجی‌گری شادکامی، سبک دل بستگی دوسوگرا و منبع کنترل
 409. پایان نامه سلامت روان دانشجویان بر اساس ایمان مذهبی، با میانجی‌گری سبک دل بستگی دوسوگرا
 410. پایان نامه ارشد سلامت روان دانشجویان بر اساس ایمان مذهبی، با میانجی‌گری شادکامی،
 411. دانلود پایان نامه سلامت روان دانشجویان بر اساس ایمان مذهبی
 412. دانلود پایان نامه ارشد سلامت روان دانشجویان
 413. پایان نامه ارشد ارزیابی مدلی برای پیش‌بینی سلامت روان دانشجویان بر اساس ایمان مذهبی، با میانجی‌گری شادکامی، سبک دل بستگی دوسوگرا و منبع کنترل
 414. دانلود پایان نامه ارتباط عزت نفس ضمنی افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی با عزت نفس آشکار آن‌ها
 415. پایان نامه ارشد رابطه عزت نفس ضمنی افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی و عزت نفس آشکار آن‌ها
 416. پایان نامه افزایش عزت نفس آشکار افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی با شرطی‌سازی ارزشی زیر آستانه‌ای
 417. پایان نامه ارشد اثر شرطی‌سازی ارزشی زیر آستانه‌ای بر افزایش عزت نفس آشکار افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی
 418. دانلود پایان نامه شناسایی تاثیر شرطی‌سازی ارزشی زیر آستانه‌ای بر افزایش عزت نفس آشکار (روزنبرگ) افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی
 419. پایان نامه ارشد کاهش سطح اضطراب اجتماعی افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی با شرطی‌سازی ارزشی زیر آستانه‌ای
 420. دانلود پایان نامه اثرگذاری شرطی‌سازی ارزشی زیر آستانه‌ای بر کاهش سطح اضطراب اجتماعی افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی
 421. دانلود پایان نامه تعیین اثربخشی شرطی‌سازی ارزشی زیر آستانه‌ای بر کاهش سطح اضطراب اجتماعی افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی
 422. پایان نامه ارشد کاهش علائم اضطراب اجتماعی افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی با شرطی‌سازی ارزشی زیر آستانه‌ای
 423. دانلود پایان نامه تاثیر شرطی‌سازی ارزشی زیر آستانه‌ای بر کاهش علائم اضطراب اجتماعی افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی
 424. پایان نامه شناسایی اثربخشی شرطی‌سازی ارزشی زیر آستانه‌ای بر کاهش علائم اضطراب اجتماعی افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی
 425. پایان نامه ارشد کاهش ترس از ارزیابی منفی ضمنی افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی با شرطی‌سازی ارزشی زیر آستانه‌ای
 426. دانلود پایان نامه تاثیر شرطی‌سازی ارزشی زیر آستانه‌ای بر کاهش ترس از ارزیابی منفی ضمنی افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی
 427. پایان نامه ارشد تعیین اثربخشی شرطی‌سازی ارزشی زیر آستانه‌ای بر کاهش ترس از ارزیابی منفی ضمنی افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی
 428. دانلود پایان نامه افزایش عزت نفس ضمنی افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی با شرطی‌سازی ارزشی زیر آستانه‌ای
 429. دانلود پایان نامه ارشد شرطی‌سازی ارزشی زیر آستانه‌ای در افراد
 430. پایان نامه اثربخشی شرطی‌سازی ارزشی زیر آستانه‌ای بر افزایش عزت نفس ضمنی
 431. پایان نامه ارشد بررسی اثربخشی شرطی‌سازی ارزشی زیر آستانه‌ای بر افزایش عزت نفس ضمنی افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی
 432. دانلود پایان نامه عزت نفس ضمنی
 433. دانلود پایان نامه ارشد ترس از ارزیابی منفی ضمنی
 434. پایان نامه ارشد اختلال اضطراب اجتماعی
 435. دانلود پایان نامه کاهش ترس از ارزیابی منفی ضمنی در افراد دارای اختلال اضطراب اجتماعی
 436. پایان نامه افزایش عزت نفس ضمنی در افراد دارای اختلال اضطراب اجتماعی
 437. پایان نامه ارشد اثربخشی برنامه اصلاح عزت نفس ضمنی بر افزایش عزت نفس ضمنی و کاهش ترس از ارزیابی منفی ضمنی در افراد دارای اختلال اضطراب اجتماعی
 438. دانلود پایان نامه بررسی اثربخشی برنامه اصلاح عزت نفس ضمنی بر افزایش عزت نفس ضمنی و کاهش ترس از ارزیابی منفی ضمنی در افراد دارای اختلال اضطراب اجتماعی
 439. دانلود پایان نامه ارشد درد معنوی و رویکرد هستی‌شناسی اسلامی
 440. دانلود پایان نامه تاثیر گروه‌درمانی بر میزان درد معنوی در افراد افسرده
 441. پایان نامه ارشد اثرگذاری گروه‌درمانی با رویکرد هستی‌شناسی اسلامی بر میزان درد معنوی در افراد افسرده
 442. دانلود پایان نامه ارشد گروه‌درمانی با رویکرد هستی‌شناسی اسلامی
 443. پایان نامه تعیین تأثیر گروه‌درمانی با رویکرد هستی‌شناسی اسلامی بر میزان درد معنوی در افراد افسرده
 444. پایان نامه ارشد شناسایی میزان افسردگی در افراد افسرده با گروه‌درمانی با رویکرد هستی‌شناسی اسلامی
 445. دانلود پایان نامه تأثیر گروه‌درمانی با رویکرد هستی‌شناسی اسلامی بر میزان افسردگی در افراد افسرده
 446. پایان نامه ارشد بررسی تأثیر گروه‌درمانی با رویکرد هستی‌شناسی اسلامی بر میزان افسردگی در افراد افسرده
 447. دانلود پایان نامه افسردگی دانشجویان
 448. دانلود پایان نامه ارشد آموزش‌های هستی‌شناسی اسلامی
 449. پایان نامه کاهش میزان درد معنوی در دانشجویان افسرده با گروه‌ درمانی
 450. پایان نامه ارشد اثربخشی گروه‌ درمانی با رویکرد هستی‌شناسی اسلامی بر میزان درد معنوی در دانشجویان با مشکلات افسردگی
 451. دانلود پایان نامه درد معنوی در دانشجویان با مشکلات افسردگی
 452. دانلود پایان نامه ارشد درد معنوی در دانشجویان
 453. دانلود پایان نامه اثربخشی درمان با رویکرد هستی‌شناسی اسلامی بر درد معنوی در دانشجویان
 454. پایان نامه ارشد بررسی اثربخشی درمان با رویکرد هستی‌شناسی اسلامی بر درد معنوی در دانشجویان با مشکلات افسردگی
 455. پایان نامه ارشد رابطه خودشی انگاری و اختلالات خوردن
 456. دانلود پایان نامه نقش خودشی انگاری در پیش بینی اختلالات خوردن
 457. پایان نامه تعیین نقش خودشی انگاری در پیش بینی اختلالات خوردن
 458. پایان نامه ارشد بررسی نقش BMI در پیش بینی اختلالات خوردن
 459. دانلود پایان نامه ارشد تاثیر BMI در اختلالات خوردن
 460. دانلود پایان نامه رابطه اختلالات خوردن و درونی سازی لاغری
 461. پایان نامه ارشد تاثیر درونی سازی لاغری در اختلالات خوردن
 462. پایان نامه بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، درونی سازی لاغری، شاخص توده بدنی و خود شیء انگاری بر اختلالات خوردن با واسطه گری نارضایتی بدنی
 463. دانلود پایان نامه رابطه سلامت روان بیماران سرطانی و خودکارآمدی
 464. پایان نامه ارشد ارتباط خودکارآمدی با سلامت روان بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی
 465. پایان نامه سهم راهبردهای مقابله دینی،رضایت زناشویی و خودکارآمدی در پيش بيني سلامت روان بیماران سرطانی تحت شیمی
 466. پایان نامه ارشد رابطه سلامت روان بیماران سرطانی با رضایت زناشویی
 467. دانلود پایان نامه رابطه سلامت روان بیماران سرطانی با راهبردهای مقابله دینی
 468. پایان نامه ارشد ارتباط رضایت زناشویی با سلامت روان بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی
 469. دانلود پایان نامه ارتباط راهبردهای مقابله دینی با سلامت روان بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی
 470. پایان نامه ارشد سلامت روان در بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی بر مبنای خودکارآمدی
 471. دانلود پایان نامه بررسي پیش بینی سلامت روان در بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی بر مبنای خودکارآمدی
 472. دانلود پایان نامه ارشد بیماران سرطانی
 473. دانلود پایان نامه ارشد سلامت روان بیماران سرطانی
 474. پایان نامه ارشد پیش بینی سلامت روان در بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی بر مبنای رضایت زناشویی
 475. دانلود پایان نامه پیش بینی سلامت روان در بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی بر مبنای راهبردهای مقابله دینی
 476. پایان نامه راهبردهای مقابله دینی، رضایت زناشویی و خودکارآمدی بیماران سرطانی
 477. پایان نامه ارشد تعیین سلامت روان بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی بر اساس راهبردهای مقابله دینی، رضایت زناشویی و خودکارآمدی
 478. دانلود پایان نامه پیش بینی سلامت روان بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی بر اساس راهبردهای مقابله دینی، رضایت زناشویی و خودکارآمدی
 479. پایان نامه بررسی پیش بینی سلامت روان بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی بر اساس راهبردهای مقابله دینی، رضایت زناشویی و خودکارآمدی
 480. پایان نامه ارشد بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی
 481. دانلود پایان نامه سلامت روان بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی
 482. دانلود پایان نامه ارشد سلامت روان بر مبنای خودکارآمدی در بیماران سرطانی
 483. پایان نامه سلامت روان بر مبنای رضایت زناشویی در بیماران سرطانی
 484. دانلود پایان نامه سلامت روان بر مبنای راهبردهای مقابله دینی در بیماران سرطانی
 485. پایان نامه ارشد پیش بینی سلامت روان بر مبنای راهبردهای مقابله دینی، رضایت زناشویی و خودکارآمدی در بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی
 486. پایان نامه تاثیر افکار فراشناخت در افسردگی
 487. دانلود پایان نامه ارشد نقش افکار فراشناخت در افسردگی
 488. دانلود پایان نامه ارشد پیش بینی افسردگی براساس افکار ناکارآمد و فراشناخت
 489. پایان نامه پیش بینی افسردگی براساس عوامل فراشناخت
 490. دانلود پایان نامه بررسی اعتبار و روایی پرسشنامه افکار ناکارآمد در نوجوانان
 491. پایان نامه ارشد بررسی اعتبار و روایی پرسشنامه فراشناخت در نوجوانان
 492. پایان نامه اثرگذاری افکار ناکارامد و فراشناخت بر افسردگی
 493. پایان نامه ارشد تاثیر افکار ناکارامد و فراشناخت در افسردگی
 494. دانلود پایان نامه نقش افکار ناکارامد و فراشناخت در افسردگی
 495. دانلود پایان نامه ارشد رابطه افسردگی با افکار ناکارامد
 496. پایان نامه ارشد ارتباط افسردگی با افکار ناکارامد و فراشناخت
 497. پایان نامه رابطه افکار ناکارامد و فراشناخت با افسردگی
 498. پایان نامه ارشد ارتباط افکار ناکارامد و فراشناخت با افسردگی
 499. دانلود پایان نامه پیش بینی افسردگی با افکار ناکارامد و فراشناخت
 500. پایان نامه افکار ناکارآمد و فراشناخت در نوجوانان
 501. دانلود پایان نامه ارشد افسردگی در نوجوانان
 502. دانلود پایان نامه افسردگی براساس افکار ناکارآمد و فراشناخت در نوجوانان
 503. پایان نامه ارشد پیش‌بینی افسردگی براساس افکار ناکارآمد و فراشناخت در نوجوانان
 504. دانلود پایان نامه ارشد پیش بینی تعارضات زناشویی با اضطراب و افسردگی در زوجین
 505. پایان نامه ارشد افزایش افسردگی و اضطراب در بین زوجین با تعارضات زناشویی
 506. پایان نامه ارشد پیش بینی تعارضات زناشویی از روی نمرات اضطراب و افسردگی در مراجعین
 507. پایان نامه بررسی رابطه بین افسردگی با تعارضات زناشویی در مراجعین
 508. پایان نامه ارشد تعیین رابطه بین اضطراب با تعارضات زناشویی در مراجعین
 509. دانلود پایان نامه افزایش افسردگی و اضطراب در بین زوجین
 510. پایان نامه رابطه تعارضات زناشویی با اضطراب و افسردگی
 511. دانلود پایان نامه ارتباط تعارضات زناشویی با افسردگی
 512. پایان نامه ارتباط تعارضات زناشویی با اضطراب
 513. دانلود پایان نامه ارشد ارتباط تعارضات زناشویی با اضطراب و افسردگی
 514. دانلود پایان نامه رابطه افسردگی با تعارضات زناشویی
 515. پایان نامه ارشد رابطه اضطراب و تعارضات زناشویی
 516. دانلود پایان نامه ارشد ارتباط افسردگی با تعارضات زناشویی
 517. پایان نامه ارتباط اضطراب با تعارضات زناشویی
 518. پایان نامه ارشد ارتباط اضطراب و افسردگی با تعارضات زناشویی در مراجعین به مراکز مشاوره و مددکاری
 519. دانلود پایان نامه رابطه بین اضطراب و افسردگی با تعارضات زناشویی در مراجعین به مراکز مشاوره و مددکاری ناجا در شهر کرمانشاه
 520. دانلود پایان نامه ارشد افراد مبتلا به میگرن
 521. پایان نامه ارشد تفاوت طرحواره های هیجانی وتحریف های شناختی در افراد مبتلا به میگرن با افراد سالم
 522. پایان نامه مقایسه طرحواره های هیجانی و تحریف های شناختی در افراد مبتلا به میگرن با افراد سالم
 523. پایان نامه ارشد طرحواره های هیجانی در افراد سالم
 524. دانلود پایان نامه تحریف های شناختی در افراد سالم
 525. دانلود پایان نامه ارشد طرحواره های هیجانی در افراد مبتلا به میگرن
 526. پایان نامه تحریف های شناختی در افراد مبتلا به میگرن
 527. دانلود پایان نامه تفاوت طرحواره های هیجانی در افراد مبتلا به میگرن با افراد سالم
 528. پایان نامه ارشد تفاوت تحریف های شناختی در افراد مبتلا به میگرن با افراد سالم
 529. دانلود پایان نامه مقایسه تحریف های شناختی و طرحواره های هیجانی در افراد مبتلا به میگرن با افراد سالم
 530. پایان نامه ارشد سبک مقابله ای هیجان مدار در افراد معتاد
 531. دانلود پایان نامه تفاوت سبک مقابله ای هیجان مدار در افراد معتاد و بهنجار
 532. دانلود پایان نامه ارشد سبک مقابله ای مساله مدار در افراد معتاد و بهنجار
 533. پایان نامه تعیین تفاوت سبک مقابله ای مساله مدار در افراد معتاد و بهنجار
 534. پایان نامه ارشد سبک هویت اجتنابی در افراد معتاد و بهنجار
 535. دانلود پایان نامه بررسی تفاوت سبک هویت اجتنابی در افراد معتاد و بهنجار
 536. پایان نامه ارشد سبک هویت اطلاعاتی در افراد معتاد و بهنجار
 537. دانلود پایان نامه تفاوت بین سبک هویت اطلاعاتی در افراد معتاد و بهنجار
 538. پایان نامه بررسی مولفه های سیستم فعال سازی بازداری در افراد معتاد و عادی
 539. پایان نامه ارشد تفاوت مولفه های سیستم فعال سازی بازداری در افراد معتاد و عادی
 540. دانلود پایان نامه بررسی تفاوت مولفه های سیستم فعال سازی بازداری در افراد عادی و معتاد
 541. دانلود پایان نامه ارشد سیستم فعال سازی – بازداری رفتاری در افراد عادی و معتاد
 542. پایان نامه شناسایی تفاوت سیستم فعال سازی – بازداری رفتاری در افراد عادی و معتاد
 543. پایان نامه ارشد تفاوت سبک های مقابله ای در افراد معتاد با عادی
 544. دانلود پایان نامه بررسی تفاوت سبک های مقابله ای درافراد عادی با معتاد
 545. دانلود پایان نامه ارشد سبک هویت افراد معتاد
 546. پایان نامه ارشد تفاوت سبک هویت افراد معتاد با عادی
 547. دانلود پایان نامه تعیین تفاوت سبک هویت افراد عادی با معتاد
 548. دانلود پایان نامه ارشد مقایسه سبکهای مقابله ای در معتادان و افراد بهنجار
 549. پایان نامه ارشد مقایسه سیستم های فعال سازی بازداری رفتاری در معتادان و افراد بهنجار
 550. دانلود پایان نامه مقایسه سبکهای هویت در معتادان و افراد بهنجار
 551. دانلود پایان نامه ارشد سیستم فعال سازی بازداری – رفتاری در معتادان
 552. پایان نامه سبک های مقابله ای در افراد معتاد
 553. پایان نامه ارشد سبک های هویت در معتادان
 554. دانلود پایان نامه مقایسه سبکهای هویت و سیستم های فعال سازی بازداری رفتاری و سبکهای مقابله ای در معتادان و افراد بهنجار
 555. دانلود پایان نامه ارشد سبک هویت هنجاری در افراد معتاد و بهنجار
 556. پایان نامه ارشد ارتباط خود تنظیمی با نوع دست برتری
 557. دانلود پایان نامه ارتباط نوع دست برتری با خود تنظیمی
 558. دانلود پایان نامه ارشد رابطه نوع دست برتری و خود تنظیمی
 559. دانلود پایان نامه بررسی ارتباط سبک های شناختی با نوع دست برتری
 560. پایان نامه ارشد ارتباط نوع دست برتری با سبک های شناختی
 561. پایان نامه رابطه بین نوع دست برتری و سبک های شناختی
 562. پایان نامه ارشد تفاوت دانشجویان راست دست و چپ دست درمیزان خودتنظیمی یادگیری
 563. دانلود پایان نامه تفاوت دانشجویان راست دست و چپ دست در سبک های شناختی
 564. پایان نامه بررسی ارتباط انواع سبك هاي شناختي با يادگيري خودتنظيمي
 565. پایان نامه ارشد ارتباط بين يادگيري خودتنظيمي با انواع سبك هاي شناختي
 566. دانلود پایان نامه بررسي رابطه بين يادگيري خودتنظيمي با انواع سبك هاي شناختي
 567. پایان نامه شناسایی رابطه سبک یادگیری انطباق یابنده با سایر سبکها در افراد راست دست و چپ دست
 568. پایان نامه ارتباط سبک یادگیری جذب کننده با سایر سبکها در افراد راست دست و چپ دست
 569. پایان نامه ارشد تعیین ارتباط سبک یادگیری جذب کننده با سایر سبکها در افراد راست دست و چپ دست
 570. دانلود پایان نامه بررسی رابطه سبک یادگیری جذب کننده با سایر سبکها در افراد راست دست و چپ دست
 571. پایان نامه ارشد شناسایی رابطه سبک یادگیری واگر با سایر سبکها در افراد راست دست و چپ دست
 572. دانلود پایان نامه رابطه سبک یادگیری همگرا با سایر سبکها در افراد راست دست و چپ دست
 573. پایان نامه بررسی رابطه سبک یادگیری همگرا با سایر سبکها در افراد راست دست و چپ دست
 574. دانلود پایان نامه تفاوت میزان یادگیری خودتنظیمی در افراد چپ دست با راست دست
 575. پایان نامه مقایسه افراد چپ دست با راست دست در میزان یادگیری خودتنظیمی
 576. دانلود پایان نامه تفاوت افراد چپ دست با راست دست در سبک های شناختی
 577. پایان نامه ارشد مقایسه افراد چپ دست با راست دست در سبک های شناختی
 578. پایان نامه ارشد یادگیری خود تنظیمی در دانشجویان
 579. دانلود پایان نامه سبک هاي شناختی و یادگیری خود تنظیمی در دانشجویان
 580. دانلود پایان نامه ارشد دست برتری در بین دانشجویان
 581. پایان نامه ارشد رابطه بین سبک هاي شناختی و یادگیری خود تنظیمی با دست برتری در بین دانشجویان
 582. دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین سبکهای شناختی و یادگیری خودتنظیمی با دست برتری در دانشجویان
 583. پایان نامه رابطه تحصيلات با ميزان مهارت مديريت زمان در نوجوانان و جوانان
 584. پایان نامه ارشد مقایسه ميزان مهارت مديريت زمان در نوجوانان و جوانان دختر و پسر
 585. دانلود پایان نامه تفاوت مهارت مديريت زمان نوجوانان با جوانان
 586. دانلود پایان نامه ارشد ميزان مهارت مديريت زمان در جوانان در مقایسه با نوجوانان
 587. پایان نامه رابطه بين ميزان توانايي مديريت زمان در نوجوانان و جوانان با جنس، تحصيلات و پايگاه اقتصادي و اجتماعي
 588. پایان نامه ارشد رابطه ميزان تماشاي برنامه‌هاي تلويزيون با مديريت زمان نوجوانان و جوانان
 589. دانلود پایان نامه تفاوت بين ميزان مهارت مديريت زمان در نوجوانان و جوانان
 590. دانلود پایان نامه ارشد ميزان مهارت مديريت زمان در نوجوانان و جوانان تهران
 591. دانلود پایان نامه مديريت زمان از نظر جنس،تحصيلات و وضعيت پايگاه اقتصادي و اجتماعي
 592. پایان نامه ارشد مقایسه مديريت زمان از نظر جنس،تحصيلات و وضعيت پايگاه اقتصادي و اجتماعي در نوجوانان و جوانان
 593. پایان نامه تعيين تفاوت هاي نوجوانان و جوانان در مديريت زمان از نظر جنس،تحصيلات و وضعيت پايگاه اقتصادي و اجتماعي
 594. پایان نامه ارشد ارتباط مديريت زمان و ميزان تماشاي برنامه‌هاي تلويزيون
 595. دانلود پایان نامه بررسي رابطه بين ميزان مديريت زمان و ميزان تماشاي برنامه‌هاي تلويزيون
 596. پایان نامه ارشد تفاوتهاي نوجوانان با جوانان در مديريت زمان
 597. پایان نامه تعيين تفاوتهاي نوجوانان با جوانان در مديريت زمان
 598. پایان نامه ارشد مهارت مديريت زمان در نوجوانان و جوانان
 599. دانلود پایان نامه تعيين ميزان مهارت مديريت زمان در نوجوانان و جوانان
 600. دانلود پایان نامه ارشد مدیریت زمان در نوجوانان و جوانان
 601. پایان نامه ارشد میزان مهارت مدیریت زمان در نوجوانان و جوانان
 602. پایان نامه ارائه راهکارهای رسانه ای برای تقویت مهارت مدیریت زمان در نوجوانان و جوانان
 603. پایان نامه ارشد میزان مهارت مدیریت زمان در نوجوانان و جوانان و ارائه راهکارهای رسانه ای برای تقویت آن
 604. دانلود پایان نامه بررسی میزان مهارت مدیریت زمان در نوجوانان و جوانان تهرانی و ارائه راهکارهای رسانه ای برای تقویت آن

پایان نامه ارشد افزایش …

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : رابطه بین اضطراب و افسردگی با تعارضات زناشویی در مراجعین به مراکز مشاوره و مددکاری ناجا در شهر کرمانشاه

2-3-5 شیوع افسردگی

افسردگی شایع ترین اختلال روانی است . بر اساس برآوردهای انجام گرفته 20تا25 درصد از مردم دوره های از افسردگی را در لحظه های از عمر خود تجربه می نمایند ( گوتلیب[1] ، 2001).

هیرنگن[2] و همکارانش ( 2002، به نقل از گوتلیب، 2001) در تحقیقات خود نشان دادند که حدود 20 درصد از نوجوانان 13 تا 19 ساله قبل از 18 سالگی حداقل یک بار به افسردگی مبتلا شده اند

خطر یک بار ابتلا به افسردگی در زنان 4 تا 10 درصد ودر مردان 2تا 5 /3 درصداست. خطر ابتلا به افسردگی در طول عمر زنان 10 تا 26 درصد مردان 5 تا 12 درصد. این ارقام نشان می دهند تقریباً یک چهارم یا یک پنجم افراد ، در طول زندگی خود، گاهی به یکی از انواع افسردگی دچار می شوند . این آمارها همچنین مشخص می کنند که شیوع افسردگی ، در زنان سه برابر مردان است . تحقیقات جدید نشان می دهد میزان ونرخ ابتلا به افسردگی در قرن بیستم سیر صعودی داشته است ، ولی دلیل آن هنوز کاملاً مشخص نیست . تغییرات اقتصادی- اجتماعی ، از هم پاشیدن خانواده واجتماعات ، فقدان امیدواری در نسل جوان جامعه ، به ویژه در بین بیکاران ، وافزایش سطح توقعات ، همگی می توانند در این مسأله دخیل باشند( گیلبرت[3] ، 2007؛ به نقل از گوتلیب ، 2001).

اختلالات افسردگی واضطراب شیوع بالایی دارند. شیوع مادام العمر اختلال افسردگی عمده 25-10 درصد برای زنان و12-5 درصد برای مردان گزارش شده است.( رفیعی ورضایی،1378).

افسردگی رایج ترین اختلال روانی است به گونه ای که تقریباً 330 میلیون نفر در جهان از افسردگی رنج می برند و سالانه 800 هزار خودکشی ناشی از افسردگی اتفاق می افتد( کوینگ[4] ، 2001).

به کدام دلایل احتمال ابتلای زنان به افسردگی بیشتر از مردان است؟

زنان بیشتر از مردان دچار افسردگی می شوند. در واقع نسبت افسردگی در زنان دو برابر مردان است. اختلال افسردگی در میان دو جنس در موارد مربوط به اثرات  بالینی بیماران مورد درمان واقع شده ، بررسی های اجتماعی افرادی که تحت درمان قرار نگرفته بودند، مطالعات منجر به خودکشی و اقدامات منجر به خودکشی ، یا واکنشی نسبت به داغدیدگی ملاحظه گردیده است. این تفاوت افسردگی در بین دو جنس نه فقط در ایالات متحده و کانادا یا اروپای غربی ، بلکه به صورت جهانی وجود داشته است . زنان بیشتر از مردان از تسهیلات دارویی استفاده می کنند. بنابراین ممکن است بدین دلیل عده زنان افسرده بیشتر از مردان باشدکه عده بیشتری از آنان برای معالجه مراجعه می کنند. در بعضی از افسردگی ها تصور می شود که از طریق ژن های مربوط به کرومزوم x منتقل می شود. اگر افسردگی وابسته به کرومزوم  xاست این موضوع می تواند تبیینی برای نسبت جنسی باشد، زیرا زنان دارای دو کرومزوم  x هستند و بدین ترتیب بیشتر از مردان که یک کرومزوم x  و یک کرومزوم y دارند تحت تأثیر قرار می گیرند . بعضی عوامل اجتماعی ، به عنوان عوامل مربوط به افسردگی شناخته شده اند ، این عوامل عبارتند از : شغل و تحصیل پایین داشتن ، تحت نظارت وسرپرستی بسیار کم بودن ، فعالیت های تفریحی اندک داشتن ، به بیماری های ساری وجاری مبتلا بودن که زنان بیشتر از مردان در معرض چنین عواملی قرار دارند، حتی وقتی که این متغیرها کنترل گردیده اند میزان افسردگی در زنان بالاتر از مردان بوده است. در حالی که مردان افسرده تمایل بیشتری به کناره گیری و شکایات بدنی دارند، زنان بیشتر خودانتقادگر بوده و احساس عدم کفایت می کنند. هامن و پترز[5] دریافتند که افراد نسبت به مردان افسرده با احتمال کمتری در جستجوی کمک بر می آیند، حتی از طریق دوستان( آزاد ، 1382).

[1] – Gotlib

[2] – Hirngn

[3] – Gilbert

[4] – Koeing

[5] – Hammen & Peters

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1- آیا بین اضطراب با تعارضات زناشویی در مراجعین رابطه وجود دارد؟

2- آیا بین افسردگی با تعارضات زناشویی در مراجعین رابطه وجود دارد؟

3- آیا اضطراب و افسردگی پیش بینی کننده تعارضات زناشویی در مراجعین است؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : رابطه بین اضطراب و افسردگی با تعارضات زناشویی در مراجعین به مراکز مشاوره و مددکاری ناجا در شهر کرمانشاه

دانلود پایان نامه افزایش افسردگی و اضطراب …

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : رابطه بین اضطراب و افسردگی با تعارضات زناشویی در مراجعین به مراکز مشاوره و مددکاری ناجا در شهر کرمانشاه

2-3-1 افسردگی چیست ؟

افسردگی [1] فقط احساس موقتی گرفتگی ، اندوه یا دلتنگی نیست . افسردگی حالتی ورای غمگین بودن یا اندوه شدید بر اثر فقدان یک عزیز است . غمگین بودن وسوگواری ، واکنش های طبیعی وموقتی در مقابل تنش های زندگی هستند . این نوع خلق ها در مدت زمان نسبتاً کوتاهی بر طرف می شوند و فرد مجدداً وضعیت طبیعی خود را باز می یابد. در واقع افسردگی که غالباً به آن افسردگی بالینی یا اختلال خلق یا اختلال عاطفی اطلاق می شود ماه ها یا حتی سالها فرد را گرفتار می کند. بیماری های افسردگی بر احساسات ، افکار ، رفتار و سلامت جسمانی فرد تأثیر می گذارند(سالمانز[2] ،2003).

افسردگی، سرماخوردگی بیماری روانی است . تقریباً همه، حداقل به صورت خفیف احساس افسردگی کرده اند . احساس دمغی، بی حوصلگی ، غمگینی، ناامیدی، دلسردی، و ناخوشنودی همگی تجربیات افسردگی رایج هستند. ولی آشنایی با این حالت ها موجب آگاهی وشناخت نمی شود ، زیرا فقط ظرف سی سال اخیر پیشرفت های قابل ملاحظه ای در زمینه شناخت این بیماری صورت گرفته است (روزنهان وسلیگمن[3]،2006).

در زبان روزمره اصطلاح افسرده برای اشاره به یک حالت احساسی ، واکنش به یک موقعیت ، و سبک رفتار مختص به فرد بکار می رود . احساس افسردگی معمولاً به عنوان اندوه [4] شناخته می شود وامکان دارد در هوای بارانی ، سرمای گزنده ، یا بعد از منازعه با یک دوست رخ دهد. موقعیتی که انتظار می رود شاد آور باشد غالباً به چنین احساس اندوهی پایان می بخشد . مردم ممکن است بعد از تعطیلات سال نو، بعد از رفتن به خانه ای جدید ، یا به دنبال تولد نوزاد احساس اندوه کنند( ساراسون وساراسون ،2005).

ارائه تعریف افسردگی آسان نیست ، طبقه بندی آن نیز مشکل تر است وپیشنهاد طرحی که بتواند مورد پذیرش همه متخصصان وپژوهشگران قرار گیرد غیر ممکن به نظر می رسد . در یک جمعبندی کلی می توان گفت که مفهوم افسردگی به سه گونه متفاوت بکار رفته است. به منظور مشخص کردن احساس های بهنجار غمگینی ، یأس ، ناامیدی و بروز آنها به عنوان نشانه یک اختلال برای مشخص کردن احساس های افسرده وار در چهارچوب اختلال های روانی پاره ای از علل و گونه ای از تحرک هستند و به پاره ای از درمانگری ها پاسخ می دهند به منظور توصیف اختصاری یک نشانگان که شامل نشانه ای عاطفی، شناختی، حرکتی، فیزیولوژیکی و غدد مترشحه است( هوبر[5] ، 1993).

[1] – Depression

[2] – Salmans

[3] – Rosenhan & Seligman

[4] – The biues

[5] – Huber

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1- آیا بین اضطراب با تعارضات زناشویی در مراجعین رابطه وجود دارد؟

2- آیا بین افسردگی با تعارضات زناشویی در مراجعین رابطه وجود دارد؟

3- آیا اضطراب و افسردگی پیش بینی کننده تعارضات زناشویی در مراجعین است؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : رابطه بین اضطراب و افسردگی با تعارضات زناشویی در مراجعین به مراکز مشاوره و مددکاری ناجا در شهر کرمانشاه

پایان نامه ارتباط …

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : رابطه بین اضطراب و افسردگی با تعارضات زناشویی در مراجعین به مراکز مشاوره و مددکاری ناجا در شهر کرمانشاه

2-2-6 اختلال استرس حاد واسترس پس از آسیب

برخی افراد بلافاصله بعد از یک رویداد آسیب زا مثل مصیبت های شخصی در حادثه های جدی ، قربانی خشونت بودن یا تجربه کردن بلایای مهلک (آتش سوزی- زمین لرزه –شورش وجنگ و…) دچار اختلال استرس حاد[1] می شوند؛  تحت چنین شرایطی دچار ترس شدید، درماندگی ، یا وحشت می شود. ممکن است نشانه های تجزیه ای مانند احساس کرختی ، غیر واقعی بودن ، جدایی ، یادزدودگی درباره رویداد آسیب زا ایجاد شوند. این افراد که اغلب اوقات بسیار مضطرب هستند ، به سختی می توانند بخوابند یا تمرکز کنند. آنها معمولاً تحریک پذیر و گوش به زنگ می شوند وبا کوچکترین صدا یا اختلالی یکه می خورند.

به رغم شدید بودن نشانه های اختلال استرس حاد ، اغلب افراد می توانند ظرف چند روز یا چند هفته به عملکرد نسبتاً عادی خود برگردند . با این حال ، برخی دیگر به عملکرد عادی برنمی گردند . آنها دچار اختلال استرس پس از آسیب(PTSD)[2] می شوند ، تشخیصی که چنانچه نشانه ها بیش از یک ماه ادامه یافته باشند ، مناسب است.

از نشانه های این اختلال احساس جدایی، یا فقدان تأثیر پذیری یا پاسخدهی هیجانی ، کاهش احساس آگاهی از دور وبر( انگار فرد در حالت بهت است )، احساس غیر واقعی بودن( مسخ واقعیت ) ، احساس جدا بودن از خود (مسخ شخصیت )، ناتوانی در یاد آوری جنبه مهمی از آسیب  می باشد.

[1] – Acute Stress Disorder

[2] – Post-traumatic  Stress  Disorder

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1- آیا بین اضطراب با تعارضات زناشویی در مراجعین رابطه وجود دارد؟

2- آیا بین افسردگی با تعارضات زناشویی در مراجعین رابطه وجود دارد؟

3- آیا اضطراب و افسردگی پیش بینی کننده تعارضات زناشویی در مراجعین است؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : رابطه بین اضطراب و افسردگی با تعارضات زناشویی در مراجعین به مراکز مشاوره و مددکاری ناجا در شهر کرمانشاه

پایان …

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : رابطه بین اضطراب و افسردگی با تعارضات زناشویی در مراجعین به مراکز مشاوره و مددکاری ناجا در شهر کرمانشاه

2-2-1 ماهیت اختلال های اضطرابی

افراد مبتلا به اختلال های اضطرابی[1] در اثر احساس های مزمن و شدید اضطراب درمانده می شوند . این احساس ها به قدری نیرومند هستند که افراد مبتلا به این اختلال ها قادر نیستند فعالیت های روزمره خود را انجام دهند. اضطراب آنها ناخوشایند است و باعث می شود نتوانند از موقعیت های عادی لذت ببرند، اما علاوه بر آن ، آنها می کوشند از موقعیت های که باعث می شوند احساس اضطراب کنند ، اجتناب ورزند . در نتیجه آنها فرصت های را برای خوش گذرانی یا عمل کردن طبق تمایلشان از دست می دهند .

میزان شیوع مادام العمر اختلالات اضطرابی برای زنان 5/30 درصد مردان  2/19 درصد گزارش شده است. نگاهی سطحی به آمار مراجعان روان پزشکان وروان شناسان در ایران نشان می دهد که اختلالات مورد نظر ، شایع ترین علت مراجعه به این متخصصان را تشکیل می دهند. شاید تمامی آنها قبل ازمراجعه ، تلاش زیادی جهت کنترل علایم مختلف بیماری خود به ویژه نشانه های عاطفی نموده ولی به دلیل بی تأثیر بودن آنها، به ناچار به درمانگران مراجعه کرده اند. به عبارت دیگر، همه آنها قبل از مراجعه ، راهبرد های ناکارآمدی را به کار گرفته اند. به علاوه ، به دلیل نگرش منفی مردم ایران به اختلالات  روانی ودرمانگران  ذیصلاح ، تلاش شخصی جهت کنترل این علایم بسیار جدی تر بوده وغالباً بعد از تحمل ناراحتی های زیاد وطولانی این اختلالات ،تصمیم به دریافت کمک های تخصصی گرفته می شود. از آنجا که اکثر این افراد شناخت کافی از راهبرد های مناسب برای تقلیل ناراحتی های خود ندارند ومعمولاً با فاصله نسبتاً زیادی از شروع بیماری خود مراجعه می کنند، طبیعی است که بیماریشان مزمن شده واثر بخشی درمانهای تخصصی را کاهش می دهند(سیدمحمدی،1379).

[1] – Anxiety disorders

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1- آیا بین اضطراب با تعارضات زناشویی در مراجعین رابطه وجود دارد؟

2- آیا بین افسردگی با تعارضات زناشویی در مراجعین رابطه وجود دارد؟

3- آیا اضطراب و افسردگی پیش بینی کننده تعارضات زناشویی در مراجعین است؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : رابطه بین اضطراب و افسردگی با تعارضات زناشویی در مراجعین به مراکز مشاوره و مددکاری ناجا در شهر کرمانشاه

پایان نامه مقایسۀ اثربخشی آموزش مدیریت استرس و حل مسألۀ اجتماعی در اضطراب و تعلل ورزی تحصیلی …

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

اختلالات اضطرابی شایع ترین اختلالات روانی در جمعیت عمومی هستند و تقریبا از هر چهار بزرگسال یک نفر را در ایالات متحده مبتلا می کنند (مرکنگاس[1]، 2005). مطالعات انجام شده در ایران نیز این اختلالات را شایع ترین دسته اختلالات روانپزشکی یافته اند (محمدی و همکاران، 1382).

با توجه به پیامد های گوناگون اضطراب در زندگی افراد و اهمیتی که امروزه انسان برای شناخت هرچه بیشتر این امر قایل است هر مطالعه در خصوص این مسئله می تواند قدمی تازه برای شناخت هرچه بهتر اضطراب محسوب گردد. اگر اضطراب از حد خاصی بیشتر باشد در روند تحصیل فرد اختلال ایجاد می کند. به طور خلاصه اهمیت و ضرورت این تحقیق در کسب دیدی وسیع تر نسبت به مدیریت استرس در والدین و دانش آموزان مضطرب وتاثیر آن روی اضطراب است. از آن جا که جامعة ما یک جامعة جوان است و به دلیل حساسیت دورة نوجوانی و جوانی این قشر بیش از سایر اقشار در معرض اضطراب هستند، در نتیجه           می بایست تدابیری اندیشید و آموزش های لازم را ارائه داد تا جوانان بتوانند به موقعیت ها و شرایط     اضطراب آور به گونه ای پاسخ دهند که آسیبی به روان و جسم آنها وارد نشود، زیرا که اضطراب ریشة بسیاری از بیماری های روانی است.

از آنجا که تعلل ورزی، به تاخیر انداختن شروع کار یا اجتناب از انجام وظیفه است، این مساله می تواند سبب بروز احساس گناه، بی کفایتی، احساس خودکم بینی، اضطراب و افسردگی در میان دانش آموزان شود (کرمی، 1388). پژوهش های الیس[2] و کانوس[3] (1997) نشان داده است که تعلل ورزی می تواند سبب بروز اضطراب و افسردگی در میان دانش آموزان شود. تعلل ورزی به عنوان یکی از موانع پیشرفت دانش آموزان شناسایی شده است و رفع این مشکل می تواند تأثیرزیادی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان داشته باشد. از این جهت اهمیت پرداختن به این موضوع آشکار است. همچنین کاربرد یافته های این پژوهش در مراکز مشاوره ای تحصیلی و مدارس راهگشای تحقیقات بعدی خواهد بود.

[1] -Merikangas

[2] -Ellis

[3] -Knaus

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد