پایان نامه رابطه مؤلفه های سلامت اجتماعی …

آموزش کامل پایان نامه نویسی مخصوص مقطع کارشناسی ارشد

دانلود متن کامل پایان نامه - همه رشته ها -


دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : نقش پیش‏ بینی کننده سلامت اجتماعی مبتنی ‏بر آموزه های اسلامی باپرخاشگری نوجوانان دوره اول متوسطه شهرستان شاهرود

د)دیدگاه شناختی:

بر طبق این دیدگاه فرایندهایی مانند ادراک های فرد از رویدادها، تعبیرها و استنباطهای فرد از عوامل اصلی به وجود آورنده هرگونه رفتار از جمله رفتار پرخاشگرانه است. طبق این تئوری کودکان پرخاشگر رفتار دیگران را به عنوان نشانه پرخاشگری تعبیر می کنند و بر اساس این گونه نحوه پردازش اطلاعات عمل می کنند. الگوی برانگیختگی خشم از الگوی شش مرحله ای پردازش اطلاعات اجتماعی متاثر شده است. در مرحله اول کودکان جزئیات رویداد محیطی را رمز گردانی می کنند. در مرحله دوم تفسیر مرتبط با موقعیت را تولید می کنند و در مرحله سوم یک هدف اجتماعی را شکل می دهند که بر پاسخ آنها نسبت به موقعیت تاثیر می گذارد. مرحله چهارم تولید ذهنی گروهی از پاسخ های رفتاری (راهبردها) مرحله پنجم ارزیابی کیفیت هر پاسخ (ارزیابی راهبردها) را شامل می شود و مرحله آخر انجام دادن پاسخ انتخاب شده است (حاجتی و همکاران، 1387).

در مرحله ارزیابی کودکان پاسخ های رفتاری ممکن را برای یک موقعیت اجتماعی خاص بر اساس چندین ملاک ارزیابی می کنند مانند نتایج احتمالی برای هر پاسخ و درجه اطمینانی که آنها درباره توانایی اجرای هر پاسخ دارند. نتایج این ارزیابی تصمیم گیری درباره پاسخ است، به شیوه ای که کودک یک پاسخ  را برای تصویب برمی گزیند. نتایج تحقیقات و بررسی ها درمرحله تصمیم گیری درباره پاسخ نشان میدهد که کودکان پرخاشگر اعمال پرخاشگرانه را به شیوه ای ارزیابی می کنند که رفتار پرخاشگرانه مورد انتظار آنها را تصویب می کند که به طور نسبی نتایج مثبتی را در پی دارد و هم چنین سبب می شود تابیش از همسالان غیر پرخاشگر خود احساس اعتماد و اطمینان به توانایی خود در شکل دادن به رفتار های پرخاشگرانه پیدا کنند.بنابراین برای کودکانی که این الگوی پردازش اطلاعات اجتماعی را ابراز کنند پرخاشگری ممکن است برای بدست آوردن اهداف مورد نظر عملکردی مداوم باشد (حاجتی و همکاران،1387).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 • تعیین رابطه بین صداقت و پایبندی به پیمان وپرخاشگری نوجوانان می باشد.
 • تعین رابطه بین معنویت دینی باپرخاشگری نوجوانان می باشد.
 • تعیین رابطه بین رعایت حقوق وبرادری باپرخاشگری نوجوانان می باشد.
 • تعیین رابطه بین رعایت کرامت وعفت باپرخاشگری نوجوانان می باشد.
 • تعیین رابطه بین مشارکت و همبستگی باپرخاشگری نوجوانان می باشد .
 • تعیین رابطه بین مؤلفه های سلامت اجتماعی می‏توان پرخاشگری نوجوانان می باشد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان :  نقش پیش‏ بینی کننده سلامت اجتماعی مبتنی ‏بر آموزه های اسلامی باپرخاشگری نوجوانان دوره اول متوسطه شهرستان شاهرود

پایان نامه ارشد مقايسه خودشکوفايي در دانشجويان …

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : بررسي رابطه بين تصويرذهني از خدا و خود شکوفايي با اضطراب مرگ در دانشجویان دانشگاه تهران

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلي پژوهش حاضر تعيين رابطه بين متغيرهاي تصوير ذهني از خدا و خود شکوفايي با اضطراب مرگ مي باشد.

اهداف جزئي:

تعيين رابطه بين تصوير ذهني از خدا با خود شکوفايي

تعيين روابط بين تصوير ذهني از خدا با اضطراب مرگ

تعيين روابط بين خود شکوفايي با اضطراب مرگ

مقايسه ميزان اضطراب، خودشکوفايي وکيفيت تصوير ذهني از خدا در دانشجويان پسر و دختر

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسي رابطه بين تصويرذهني از خدا و خود شکوفايي با اضطراب مرگ در دانشجویان دانشگاه تهران

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : بررسي رابطه بين تصويرذهني از خدا و خود شکوفايي با اضطراب مرگ در دانشجویان دانشگاه تهران

4-4-2-           ریشه های سنت روان تحلیل گری در مفهوم سازی تصویر ذهنی از خدا

مفهوم تصویر ذهنی از خدا ریشه در سنت روان تحلیل گری[1] و تئوری روابط شئ دارد. فروید[2] معتقد بود که خدا مانند پدر با هدف غایی کاهش تنش و دست یابی به لذت، درون­فکنی می شود. نظریه پردازان روابط شئ بعد از فروید از جمله فایربایرن و کلین[3]، به جای تاکید بر انگیزه های جنسی بر انگیزه های هیجانی – اجتماعی بویژه نیاز به ایجاد و حفظ ارتباط با دیگران تاکید کرده اند (میشل، 2000).

سورنسون[4] (2004) و آرون[5] (2004) معتقدند که روان تحلیل گران جدید لازم است با دید بازتری به شکل گیری تصویر ذهنی از خدا نگاه کنند. تصویر ذهنی از عوامل مختلفی تاثیر می پذیرد، از جمله تحت تاثیر تجربیات معنوی و مذهبی فرد قرار می گیرد و به صورت سیال و پویا همراه با تجربیات جدید فرد پیاپی دچار تغییر می گردد. اگر واقعا تصویر ذهنی افراد از خداوند سیال است در طول زندگی این تصویر ذهنی مرتبا دچار تغییرات می گردد و لازم است یک الگوی پیچیده تری برای تبیین آن در نظر گرفته شود. در هر حال لازم است بین عوامل تعیین کننده و عوامل تاثیر گذار در کیفیت تصویر ذهنی از خدا فرق گذاشت. مثلا تحقیقات اولیه توسط چستون، پیدمونت، اینز و لاوین[6] ( 2003) اظهار می دارند که در روند درمان گری تصویر ذهنی فرد از خدا دچار تغییر و تحول می گردد. هافمن و همکاران[7] (2004) به این نتیجه رسیدند که برداشت معنوی از خدا [8] در کیفیت تصویر ذهنی از خدا تاثیر می گذارد.

[1] – psychoanalysis

[2] – Freud

[3] – Fierbairen & kelin

[4] – Sorenson

[5] – Aron

[6] – Cheston, Piedmont, Eanes& Lavin

[7] – Hoffman, Jones, Williams& Dillard

[8] – god concept

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلي پژوهش حاضر تعيين رابطه بين متغيرهاي تصوير ذهني از خدا و خود شکوفايي با اضطراب مرگ مي باشد.

اهداف جزئي:

تعيين رابطه بين تصوير ذهني از خدا با خود شکوفايي

تعيين روابط بين تصوير ذهني از خدا با اضطراب مرگ

تعيين روابط بين خود شکوفايي با اضطراب مرگ

مقايسه ميزان اضطراب، خودشکوفايي وکيفيت تصوير ذهني از خدا در دانشجويان پسر و دختر

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسي رابطه بين تصويرذهني از خدا و خود شکوفايي با اضطراب مرگ در دانشجویان دانشگاه تهران

پایان نامه ارشد …

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی 

عنوان کامل پایان نامه : بررسی میزان مهارت مدیریت زمان در نوجوانان و جوانان تهرانی و ارائه راهکارهای رسانه ای برای تقویت آن

نظريه جامعه‌شناختی

نظریه‌های جامعه‌شناختی نوجوانی دقیقاً روی نهادهای اجتماعی و موقعیت فرد روی اجتماع متمرکز می‌شوند. این تئوری‌ها بر نقش نوجوان و موقعیت او به عنوان تصمیم‌گیرنده در زمینه رشد و تحول خویش، تأکید می‌کند.

کينگزلی ديويس[1]: نظریه جامعه‌شناختی

«دیویس» اظهار داشت که در یک جامعه پیچیده غربی، نوجوان مرحله‌ای از رشد را به نمایش می‌گذارد که در آن رشد فیزیکی و رشد ذهنی به مراتب جلوتر از رشد اجتماعی انجام می‌گیرد. از نقطه نظر اجتماعی، نوجوان قبل از آنکه به وضعیت رشدی برسد راهی طولانی در پیش دارد. در بیشترین جوامع قدرت‌ها و موقعیت‌ها به وضعیت تجربه اجتماعی بیشتر وابسته هستند تا اینکه به قدرت فیزیکی یا حتی به ظرفیت ذهنی متکی باشند. از دیدگاه جامعه‌شناسی، نوجوانی مرحله‌ای از رشد است که در آن نوعی کندی رشد اجتماعی بعد از رشد جسمی وجود دارد. از این دیدگاه شخص باید پیش‌بینی کند همچنانکه جامعه پیچیده‌تر می‌شود. این کندی و عقب‌ماندگی بیشتر می‌شود و نوجوانی از نظر ساختمانی تا مرحله بزرگسالی امتداد می‌یابد.«دیویس» نوجوانی را سن گرایش به تشکیلات، دستجات و گروه‌ها تلقی می‌کند. ورود به این گونه نهادها به‌ویژه با نفوذ‌ترین آنها برای نوجوانان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.نظریه جامعه‌شناختی و به‌ویژه نماینده برجسته آن «کینگزلی دیویس» به عامل فرهنگ در توسعه تجربیات اجتماعی، بسیار پای‌بند است و توانایی‌هایی نظیر احساس کفایت و شایستگی را از موارد قابل اکتساب فرهنگی تلقی می‌کند. (شرفی، 1376).

 1. Kingsley Davis

سوالات یا اهداف پایان نامه :

ميزان مهارت مديريت زمان در نوجوانان و جوانان تهراني تا چه حد است؟

    سؤال فرعي

 • آيا بين ميزان مهارت مديريت زمان در نوجوانان و جوانان تفاوت وجود دارد؟
 • آيا بين ميزان تماشاي برنامه‌هاي تلويزيون با مديريت زمان نوجوانان و جوانان رابطه وجود دارد؟
 • آيا بين ميزان توانايي مديريت زمان در نوجوانان و جوانان با جنس، تحصيلات و پايگاه اقتصادي و اجتماعي رابطه وجود دارد؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان :بررسی میزان مهارت مدیریت زمان در نوجوانان و جوانان تهرانی و ارائه راهکارهای رسانه ای برای تقویت آن

پایان نامه میزان تاثیر بازی …

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی 

عنوان کامل پایان نامه :بررسی  تاثیر بازی درمانی شناختی-رفتاری برمهارت­های ارتباطی کودکان درخودمانده 10-7 ساله با عملکرد بالا

2-6-5- عوامل شناختی

زندگی اجتماعی روزانه و ارتباط موفق با افراد اجتماع بستگی زیادی به توانایی ارزیابی رفتار دیگر مردم بر اساس حالت­های روحی آنها مانند احساسات و افکار و اعتقادشان دارد. همه­ی این توانایی به تئوری ذهن برمی­گردد. در دو دهه­ی پیش بارون کوهن و همکارانش انقلابی را در تحقیقات اختلال  درخودماندگی به ­وجود آوردند آنها نشان دادند که کودکان درخودمانده حتی آنهایی که توانایی ذهنی و کلامی بالایی داشتند وبالاتر از 4 سال داشتند نمی­توانند تکلیف تئوری ذهن را با موفقیت انجام دهند و به این نتیجه رسیدند که نقص در تئوری ذهن یکی از نشانه­های اصلی در کودکان درخودمانده است(تاگر[1]، 2007).

همه افراد این درک را دارند که دیگران احساساتی و افکاری متفاوت از خودشان دارند و می­توانند رفتار دیگران را براساس این توانایی پیش­بینی کنند و رفتار خودشان را تعدیل کنند. ولی کودکان درخودمانده فاقد این توانایی هستند. آزمایش کلاسیک تئوری ذهن به نام تکلیف اشتباه[2] برای اولین بار توسط هاینز ویمر و جوزف برنر و جوزف برنر در سال 1983 انجام شد. این آزمایش که به نام بازی سالی و آنه معروف است به این گونه است که به کودک می­گویند دختری به نام سالی یک شکلاتی را در داخل کشوی میزی قرار می­دهد و اتاق را ترک می­کند دختری دیگری به نام آنه وارد اتاق می­شود و جای شکلات را تغییر می­دهد و شکلات را داخل کمد قرار می­دهد. سالی وارد اتاق می­شود از کودک سوال می­شود که سالی در کجا به دنبال  شکلات می­گردد. هر فردی که تئوری ذهن داشته باشد می­گوید در داخل کشو یعنی در جایی که شکلات را گذاشته است. چون سالی هرگز ندیده است که مکان شکلات تغییر کرده است، در نتیجه بر اساس باورش باید رفتار کند. کودکانی که تئوری ذهن ندارند نمی­توانند چنین باوری داشته باشند و معتقد هستند که چون ای شکلات تغییر کرده و داخل کمد گذاشته شده پس سالی نیز باید همان جا به دنبالش بگردد. کودکان درخودمانده این تکلیف را با موفقیت انجام نمی­دهند و با شکست مواجه می­شوند، زیرا فاقد تئوری ذهن هستند( بارنت[3]، 2010).

[1]Tager

[2] False-belife

[3]Barnett

سوالات یا اهداف پایان نامه :

آیا بازی­درمانی شناختی-رفتاری بر مهارت­های ارتباطی کودکان درخودمانده با عملکرد بالا تاثیر دارد؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی  تاثیر بازی درمانی شناختی-رفتاری برمهارت­های ارتباطی کودکان درخودمانده 10-7 ساله با عملکرد بالا

قسمت سوم پایان نامه های دانلودی …

 1. پایان نامه اثر بخشي آموزش خانواده به شيوه شناختي- رفتاري بر رضايتمندي زناشويي والدين دانش آموزان
 2. پایان نامه رابطه تاب آوری در دانش آموزان و شیوه های فرزندپروری
 3. پایان نامه ارتباط تاب آوری با نگرش مذهبی در دانش آموزان
 4. پایان نامه ارتباط بین شیوه های فرزند پروری و تاب آوری دانش آموزان
 5. پایان نامه بررسي رابطه نگرش مذهبی و تاب آوری دانش آموزان
 6. پایان نامه رابطه بین شیوه های فرزندپروری و نگرش مذهبی با تاب آوری دردانش آموزان
 7. پایان نامه بررسی علل کاهش میزان مطالعه در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه
 8. پایان نامه میزان مطالعه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه
 9. پایان نامه شناسایی عوامل موثر بر میزان مطالعه
 10. پایان نامه تبین علل و عوامل نوع دوستی میان دانش آموزان
 11. پایان نامه شناخت عوامل اجتماعی موثر بر نوع دوستی در دانش آموزان
 12. پایان نامه ارشد نوع دوستی میان دانش آموزان
 13. پایان نامه بررسی رفتار نوع دوستانه در بین دانش آموزان و ارتباط آن با عوامل اجتماعی
 14. پایان نامه رابطه تاثیرات هیجانی و آموزش مهارت های مدیریت زمان در دانشجویان
 15. پایان نامه بررسی ارتباط اهمالکاری دانشجویان و آموزش مهارت های مدیریت زمان
 16. پایان نامه رابطه خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان و آموزش مهارتهای مدیریت زمان
 17. پایان نامه ارتباط عملکرد تحصیلی دانشجویان با آموزش مهارتهای مدیریت زمان
 18. پایان نامه تعیین تاثیر آموزش مهارت های مدیریت زمان بر خودکارآمدی تحصیلی و تاثیرات هیجانی
 19. پایان نامه تأثیر آموزش مهارتهای مدیریت زمان بر اهمالکاری و عملکرد تحصیلی دانشجویان
 20. پایان نامه نقش اینترنت و اجتماعی شدن کودکان
 21. دانلود پایان نامه اجتماعی شدن کودکان
 22. پایان نامه رابطه بین نظارت وهمراهی والدین هنگام استفاده از سایت و روند اجتماعی شدن کودک
 23. پایان نامه رابطه سایت های اینترنتی و تکامل فیزیکی و اجتماعی کودکان
 24. پایان نامه تصاویر و نوشته های غیر اخلاقی در سایت ها و اجتماعی شدن کودکان
 25. پایان نامه محتوی سایت های اینترنتی و اجتماعی شدن کودکان
 26. پایان نامه میزان امیدواری در بین مادران و کودکان عادی و استثنایی
 27. پایان نامه تفاوت میزان رضایت زناشویی در بین مادران کودکان عادی و استثنایی
 28. پایان نامه مقایسه میزان رضایت زناشویی و امیدواری در بین مادران کودکان عادی و استثنایی
 29. دانلود پایان نامه افراد موفق در درمان با متادون
 30. پایان نامه تعیین سبک‌های مقابله‌ای افراد موفق با افراد ناموفق در درمان نگهدارنده با متادون
 31. پایان نامه بررسی ویژگی‌های شخصیت افراد موفق با افراد ناموفق در درمان نگهدارنده با متادون
 32. پایان نامه نقش واسطه ای هویت معنوی در ارتباط بین دلبستگی به والدین و همسالان و فاصله روانشناختی
 33. پایان نامه بررسی نقش دلبستگی به والدین و همسالان در هویت معنوی افراد
 34. پایان نامه نقش دلبستگی به والدین و همسالان در فاصله روانشناختی افراد
 35. دانلود پایان نامه ارشد تربیت اخلاقی کودکان
 36. پایان نامه صلاحیت‌های حرفه معلمی جهت تربیت کودکان در نظر امام علی(ع)
 37. پایان نامه اهداف تربیت اخلاقی کودکان ازنظر امام علی (ع)
 38. پایان نامه اصول تربیت اخلاقی کودکان ازنظر امام علی (ع)
 39. پایان نامه مبانی تربیت اخلاقی کودکان ازنظر امام علی (ع)
 40. پایان نامه روش تربیت اخلاقی کودکان از دیدگاه امام علی (ع)
 41. دانلود پایان نامه ویژگی های رشد شناختی کودکان
 42. پایان نامه ارشد تاثیر والدین بر کاهش اضطراب کودکان
 43. دانلود پایان نامه ارشد اضطراب کودکان
 44. پایان نامه تاثیر پایداری در طول زمان بین آموزش ویژگی های رشد شناختی کودکان به والدین بر کاهش اضطراب کودکان
 45. پایان نامه تاثیر آموزش ویژگی های رشد شناختی کودکان به والدین بر کاهش اضطراب کودکان
 46. دانلود پایان نامه ارائه تصویر روشنی از هوش هیجانی دانش آموزان
 47. پایان نامه ارائه تصویر روشنی از تئوری ذهن دانش آموزان دبستانی
 48. پایان نامه پیش بینی هوش هیجانی دانش آموزان براساس سطوح تئوری ذهن
 49. پایان نامه رابطه تئوری ذهن و هوش هیجانی در بین دانش آموزان
 50. دانلود پایان نامه افزایش کارایی آموزشی معلمان با معلمـان راهنما
 51. پایان نامه ارشد بهبود شیوه ی تدریس معلمان با معلمـان راهنما
 52. دانلود پایان نامه ارتباط بهبود روابط انسانی حاکم بر فضای آموزشی با استفاده از معلمـان راهنما
 53. پایان نامه بهبود شیوه ی ارزشـيابي دانش آموزان با معلمـان راهنما
 54. دانلود پایان نامه نقش معلمـان راهنما در بهبود شیوه ی ارزشـيابي دانش آموزان
 55. پایان نامه ارشد تاثیر نقش معلمان راهنما در بهبود روابط انسانی حاکم بر فضای آموزشی
 56. پایان نامه نقش معلمان راهنما در مرتفع شدن مشکلات خاص به وجود آمده برای معلمان
 57. پایان نامه تاثیر تقش معلمان راهنما در بهبود شیوه ی تدریس معلمان
 58. پایان نامه بررسی تاثیر نقش معلمین راهنما بر افزایش کارایی آموزشی معلمان
 59. دانلود پایان نامه ارشد تاثیرفناوری اطلاعات (ICT) بر سبک های مختلف یادگیری کلب
 60. پایان نامه ارشد ارتباط سبک های مختلف یادگیری با فناوری اطلاعات
 61. پایان نامه مقایسه تاثیر فناوری اطلاعات در دانش آموزان دختر و پسر در پایه پنجم و ششم با توجه به سبک های مختلف
 62. پایان نامه ارتباط فناوری اطلاعات با سبک های مختلف یادگیری دانش آموزان پایه پنجم و ششم ابتدایی بر اساس نظریه کلب
 63. پایان نامه ارشد تاثیرفناوری اطلاعات (ICT) بر سبک یادگیری انطباق یابنده
 64. دانلود پایان نامه بررسی تاثیرفناوری اطلاعات بر سبک یادگیری همگرا
 65. پایان نامه ارشد تاثیرفناوری اطلاعات برسبک یادگیری جذب کننده
 66. پایان نامه بررسی تاثیرفناوری اطلاعات برسبک یادگیری واگرا
 67. پایان نامه تاثیر فناوری اطلاعات برسبک های مختلف یادگیری کلب در دانش آموزان پنجم و ششم
 68. دانلود پایان نامه ارشد سبکهای حل مسئله والدین دانش آموزان
 69. دانلود پایان نامه ارشد هوش هیجانی والدین
 70. دانلود پایان نامه سبکهای حل مسئله پسران
 71. پایان نامه ارشد هوش هیجانی پسران
 72. پایان نامه هوش هیجانی دختران
 73. دانلود پایان نامه بررسی تفاوت میان هوش هیجانی دختران و پسران

پایان نامه پیش بینی هوش …

اهداف پژوهش

هدف این پژوهش، مطالعه رابطه تئوری ذهن و هوش هیجانی در بین دانش­آموزان است و بدست آوردن اطلاعاتی در زمینه تئوری ذهن و هوش هیجانی دانش­آموزان است. به طور خلاصه اهداف این پژوهش را می­توان بدین شرح بیان داشت:

– تعیین میزان رابطه تئوری ذهن و هوش هیجانی دانش­آموزان دبستانی؛

– پیش بینی هوش هیجانی دانش­آموزان براساس سطوح تئوری ذهن؛

– ارائه تصویر روشنی از تئوری ذهن دانش­آموزان دبستانی؛

– ارائه تصویر روشنی از هوش هیجانی دانش­آموزان دبستانی.

 

سؤالهای پژوهش

– آیا بین تئوری ذهن مقدماتی (سطح یکم) با هوش هیجانی دانش­آموزان رابطه وجود دارد؟

– آیا بین اظهار اولیه یک تئوری ذهن واقعی (سطح دوم) با هوش هیجانی دانش­آموزان رابطه وجود دارد؟

– آیا بین جنبه­های پیشرفته­تر تئوری ذهن(سطح سوم) با هوش هیجانی دانش­آموزان رابطه وجود دارد؟

– سهم هریک از سطوح تئوری ذهن در پیش بینی هوش هیجانی دانش­آموزان چه میزان است؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

پایان نامه رابطه تئوری ذهن …

اهمیّت و ضرورت پژوهش

شناخت اجتماعی یکی از موضوعات مهم در روابط بین فردي و درون فردي است که دارای جایگاه مهمی در روانشناسی تحولی نگر است. شناخت اجتماعی همه مهارت­هاي مورد نیاز کودك براي درك تمایلات، هیجانات و احساسات دیگر کودکان و بزرگسالان را  در بر می­گیرد ( سبولا و ویشات[1]، 2008). شناخت اجتماعی یک توانایی کلیدی است که انسانها برای موفقیت در تعاملات اجتماعی در زندگی روزمره نیازمند آن هستند (نیوئن، وگلی و زینک[2]، 2008). شناخت اجتماعی به این معنی است که افراد درباره افکار، احساسات، دیدگاهها، انگیزه­ها و رفتارهای خودشان و دیگران چگونه فکر می­کنند (نسائیان، بهرامی، میرزمانی وصالحی، 1389).

شناخت اجتماعی سه سازه دارد که عبارتند از الف) ادراک شخص، ب) مهارتهای پذیرش، ج) تئوري ذهن (قمرانی، البرزی وخیر، 1385).

کاکوجویباری، شقاقی و برادران (1391)، در پژوهشی دریافتند، تئوری ذهن یکی از مهمترین مباحث شناخت اجتماعی است و کودکان با افزایش سن در سیر تحولی خود به سطوح متمایزی از تئوری ذهن دست می­یابند. تئوری ذهن در عمل به کودک ابزار قدرتمندی می­دهد تا با آن به اکتشاف، پيش بيني و تغيير رفتار ديگران دست بزند (حسن زاده، 1384). به وسیله تئوری ذهن می­توان حالات ذهنی (باورها، تمایلات، تخیلات، عواطف و…..) که علت اصلی اعمال هستند تفسیر کرد. تئوری ذهن پیش نیازی برای درک محیط اجتماعی و لازمه درگیری در رفتارهای اجتماعی رقابت­آمیزاست(نسائیان، بهرامی، میرزمانی و صالحی، 1389). علاوه بر این تئوری ذهن برخودتنظیمی و مهارت­های حل مسئله، فرایندهای مهار اجرایی، خودپنداشت، تشخیص بازنمودن از واقعیت، کفایت اجتماعی و مهارت­های بین فردی، درک هیجانات، تفسیر و درک تصاویر مبهم، و رفتارهای جامعه پسند، همدلی و همدردی مؤثر است (قمرانی، البرزی وخیر، 1385).

یکی از ابعاد یا توانایی­هاي شناخته شده انسان، هوش هيجانی است. این توانایی كه جنبه­هاي شناختی كمتري نسبت به درک خود و دیگران، ارتباط با افراد، تطبيق و مقابله با موقعيت­هاي ناگهانی دارد. این عوامل توانایی افراد را در جهت موفقيت بيشتر در پرداختن به خود، دیگران و اقتضاهاي محيطی افزایش می­دهد (رنجدوست و عیوضی، 1392).

[1]. Cebula  & Wishart

[2]. Newen, Vogeley & Zinck

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد