پایان نامه ارشد تأثیر ارائه تکلیف به روش حل تمرین بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم …

آموزش کامل پایان نامه نویسی مخصوص مقطع کارشناسی ارشد

دانلود متن کامل پایان نامه - همه رشته ها -


دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی 

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی تأثیر ارائه تکلیف به روش حل تمرین بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی در منطقه دشمن زیاری در سال تحصیلی 88-87

1 7  تعاريف عملياتي

              ارائه تكليف : آن چه كه معلم به نام تمرين ، پرسش ، كار عملي يا فعاليت پس از پايان درس ارائه مي كند ، با هدف تثبيت يادگيري.

حل تمرين : تكليفي كه دانش آموزان بعد از كلاس و در خانه انجام مي دهند .

عملكرد: نمره اي كه دانش آموزان از پاسخ دادن به پرسشنامه عملكرد تحصيلي EPT كسب مي نمايند.

دانش آموزان : فراگيراني كه در پايهً پنجم ابتدايي آموزش و پرورش منطقه دشمن زياري درسال تحصيلي 88-87 مشغول به تحصيل مي باشند .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

بررسي تأثير ارائه تكليف به روش حل تمرين بر عملكرد تحصيلي دانش آموزان پايهً پنجم دوره ابتدايي .

1 4 2 اهداف ويژه

–         تعيين تأثير ارائه تكليف به روش حل تمرين بر خودكارآمدي دانش آموزان پايه پنجم دوره ابتدايي .

-تعيين تأثير ارائه تكليف به روش حل تمرين برتاثيرات هيجاني دانش آموزان پايه پنجم دوره ابتدايي .

-تعيين تأثير ارائه تكليف به روش حل تمرين دربرنامه ريزي فعاليت هاي دانش آموزان پايه پنجم دوره ابتدايي .

-تعيين تأثير ارائه تكليف به روش حل تمرين بر فقدان كنترل پيامد دانش آموزان پايه پنجم دوره ابتدايي .

– تعين تأثير ارائه تكليف به روش حل تمرين بر انگيزش دانش آموزان پايه پنجم دوره ابتدايي.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی تأثیر ارائه تکلیف به روش حل تمرین بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی در منطقه دشمن زیاری در سال تحصیلی 88-87

دانلود …

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی 

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی تأثیر ارائه تکلیف به روش حل تمرین بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی در منطقه دشمن زیاری در سال تحصیلی 88-87

1 6  تعاريف مفاهيم و واژه ها

ارائه تكليف : منظور از تكليف شب عبارت است از انجام مطالب نوشتني، حل كردني و حفظ مطالبي كه به صورت تمرين در كتابهاي درسي مشخص شده است و معلمان روزانه براي دانش‌آموزان مشخص مي ‌كنند تا در خانه آن‌ها را انجام دهند (رنجه بازو ،1377) .

حل تمرين:حل تمرين فرصتي براي انجام دادن مهارت هاي كسب شده و بكارگيري آموخته هاي جديد توسط دانش آموزان مي باشد،اين روش در تثبيت يادگيري ، رفع نقاط ضعف درسي  دانش آموزان ، افزايش سرعت عمل در يادآوري مطالب،تقويت حضور ذهن و ايجاد شرايط مناسب بين پيش دانسته ها و آموخته هاي جديد موثراست ( نجاريان ،1370) .

عملكرد تحصيلي : چنانچه آموخته هاي آموزشگاهي فرد متناسب با توان و استعداد بالقوه او باشد با آموخته هاي فرد متناسب با توان و استعداد وي بوده،در يادگيري فاصله اي بين توان بالقوه و بالفعل او نباشد،مي توان گفت كه دانش آموز به عملكرد تحصيلي موفقيت آميز نائل گرديده است  ( افروز ، 1378 ) .

دانش آموزان: تمام فراگيراني كه در پايه هاي مختلف تحصيلي به تحصيل مشغول مي باشند و براي دست يابي به عملكرد تحصيلي موفقيت آميز در حال تلاش هستند .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

بررسي تأثير ارائه تكليف به روش حل تمرين بر عملكرد تحصيلي دانش آموزان پايهً پنجم دوره ابتدايي .

1 4 2 اهداف ويژه

–         تعيين تأثير ارائه تكليف به روش حل تمرين بر خودكارآمدي دانش آموزان پايه پنجم دوره ابتدايي .

-تعيين تأثير ارائه تكليف به روش حل تمرين برتاثيرات هيجاني دانش آموزان پايه پنجم دوره ابتدايي .

-تعيين تأثير ارائه تكليف به روش حل تمرين دربرنامه ريزي فعاليت هاي دانش آموزان پايه پنجم دوره ابتدايي .

-تعيين تأثير ارائه تكليف به روش حل تمرين بر فقدان كنترل پيامد دانش آموزان پايه پنجم دوره ابتدايي .

– تعين تأثير ارائه تكليف به روش حل تمرين بر انگيزش دانش آموزان پايه پنجم دوره ابتدايي.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی تأثیر ارائه تکلیف به روش حل تمرین بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی در منطقه دشمن زیاری در سال تحصیلی 88-87

پایان نامه بررسی تأثیر ارائه تکلیف به روش حل تمرین بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم …

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی 

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی تأثیر ارائه تکلیف به روش حل تمرین بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی در منطقه دشمن زیاری در سال تحصیلی 88-87

1-3 اهميت و ضرورت تحقيق

يكي ازمسائل مهم برنامه هاي آموزشي كشورهاي مختلف به خصوص كشور ما ، بررسي  تاثير  تكليف  شب بر عملكرد تحصيلي دانش آموزان مي باشد ، كه در طول سال تحصيلي به صور مختلف به دا نش آموزان ارائه مي شود. شناخت اهداف و انواع تكليف شب يكي از مهمترين وظايف برنامه هاي آموزش و پرورش مي باشد. جريان تعليم و تربيت  در كشور ما به نوبه خود از اين مهم مستثني نيست ، لذا با توجه به اهميت و ضرورت اين امراقدام به انجام پژوهش هاي علمي دراين زمينه بيش از پيش ضروري مي باشد ( بازرگان ،1377) .

در كشور هايي مانند كشور ما كه به علت رشد سريع جمعيت در نتيجه كلاس هاي پر تراكم ، كمبود معلمان، محدود بودن ساعات آموزشي و …  باعث  شده كه  يادگيري  دروس در كلاس به طور شايسته انجام نپذيرد و لذا شرايط آموزش و پرورش مورد انتظار به دليل مشكلات فوق نمي تواند فراهم باشد ، لازم است دانش آموزان آنچه راكه درمدرسه آموخته اند در خانه تمرين وتكرار كنند ( افروز ،1378) .

هدف اصلي برنامه هاي بعد از مدرسه كه به صورت حل تمرين به دانش آموزان ارائه مي شود، حفظ امنيت كودك در ساعات بعد از تعطيلي مدارس به منظورجلوگيري ازبروزاحساس ترس و نگراني در اثر تنهايي و حفظ سلامت جسماني و رواني آنان است . اين برنامه ها فرصتي براي  آن هاست  تا  تكاليف درسي را تمرين و تكرار كنند ، همچنين در اين برنامه ها كمك و نظارت برنحوه انجام تكاليف شب، رفعمشكلات درسي و همچنين برنامه هاي غير درسي از اهميت بسياري برخوردار است (شوارتز ،1375).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

بررسي تأثير ارائه تكليف به روش حل تمرين بر عملكرد تحصيلي دانش آموزان پايهً پنجم دوره ابتدايي .

1 4 2 اهداف ويژه

–         تعيين تأثير ارائه تكليف به روش حل تمرين بر خودكارآمدي دانش آموزان پايه پنجم دوره ابتدايي .

-تعيين تأثير ارائه تكليف به روش حل تمرين برتاثيرات هيجاني دانش آموزان پايه پنجم دوره ابتدايي .

-تعيين تأثير ارائه تكليف به روش حل تمرين دربرنامه ريزي فعاليت هاي دانش آموزان پايه پنجم دوره ابتدايي .

-تعيين تأثير ارائه تكليف به روش حل تمرين بر فقدان كنترل پيامد دانش آموزان پايه پنجم دوره ابتدايي .

– تعين تأثير ارائه تكليف به روش حل تمرين بر انگيزش دانش آموزان پايه پنجم دوره ابتدايي.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی تأثیر ارائه تکلیف به روش حل تمرین بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی در منطقه دشمن زیاری در سال تحصیلی 88-87

 

پایان نامه تعیین …

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی 

عنوان کامل پایان نامه :

رابطه هوش اخلاقی و مهارت­های اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانش ­آموزان دبیرستان های عشایری شیراز

مهارت هاي اجتماعي پايه

 • ارتباط چشمي: توانايي ايجاد ارتباط چشمي با ديگران هنگام گوش دادن به سخن آن ها و يا هنگامي كه با آن ها حرف مي زنيد دست كم براي يك دوره ي زماني كوتاه.
 • بيانات چهره اي: خنديدن، ابراز علاقه.
 • فاصله ي اجتماعي: دانستن اينكه در چه فاصله اي نسبت به فرد مقابل قرار بگيريم و چه موقع برقراري تماس بدني است مناسب است.
 • چگونگي صدا: حجم صدا، زيري و بمي صدا، ميزان گفتار، وضوح، محتوي.
 • احوال پرسي با ديگران: آغاز ارتباط يا پاسخ گويي به احوال پرسي، دعوت كردن يك كودك ديگر براي پيوستن به شما در بعضي فعاليت ها.
 • گفت و گو كردن: مهارت هاي محاوره اي مناسب سن، بيان احساسات، سوال كردن، گوش كردن، ابراز علاقه، پاسخ دادن به پرسش ديگران.
 • بازي و كار كردن با ديگران: رعايت كردن مقررات، مشاركت، قول دادن، كمك كردن، نوبت گرفتن، تعارف با ديگران، قدرداني، ابراز تأسف.
 • جلب توجه و يا درخواست كمك: استفاده از راه هاي مناسب.
 • حل كردن تعارضات دروني: مهار پرخاشگري، فرو نشاندن خشم خود و تحمل خشم ديگران، پذيرش انتقاد، روحيه ي ورزشكاري.
 • آراستگي و بهداشت (متسون واولدینگ،1384).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

توصیف رابطه هوش اخلاقی و مهارت های اجتماعی با عملکرد تحصیلی در بین دانش آموزان دبیرستان های عشایری شیراز

اهداف فرعی

 • توصیف رابطه ابعاد هوش اخلاقی با عملکرد تحصیلی در بین دانش آموزان دبیرستان­های عشایری شیراز
 • تعیین رابطه ابعاد مهارت های اجتماعی با ابعاد عملکرد تحصیلی در بین دانش آموزان دبیرستان­های عشایری شیراز

پیش بینی عملکرد تحصیلی بر اساس هوش اخلاقی و مهارت های اجتماعی در بین دانش آموزان دبیرستان­های عشایری شیراز

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : رابطه هوش اخلاقی و مهارت­های اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانش ­آموزان دبیرستان های عشایری شیراز