پایان نامه رابطه کاهش تفکر قطعی نگر دانش آموزان با مشاوره گروهی مدیریت خشم مبتنی بر بازسازی …

آموزش کامل پایان نامه نویسی مخصوص مقطع کارشناسی ارشد

دانلود متن کامل پایان نامه - همه رشته ها -


تحقیقات انجام شده در خارج کشور

دکتر جان هانز[1] یک جراح معروف انگلیسی در قرن هجدهم بود که می گفت:«زندگی من در دست هر آدم بی شرفی است که بخواهد مرا عصبانی کند». درباره نقش خشم در تولید بیماری های قلبی- عروقی، ادراک شهودی خیلی بیش از دیدگاه های کارشناسانه طبی و پژوهش شاخص بارفوت[2] و همکاران (1982) درباره رابطه اندازه های خصومت دانشجویان پزشکی با مرگ آنان در 25 سال بعد از آن، بود. اما با این مطالعه مرگ پزشکان به اخبار پزشکی تبدیل شد (تایلر و نواکو، 2005). در سال های اخیر، پژوهشگران سازه های خشم و خصومت را متمایز کرده اند و از نظر آنها خشم به عنوان یکی از عوامل خطرساز روان شناختی برای ابتلا به انسداد عروق کرونری محسوب می شود. این واقعیت به وسیله داده های مربوط به مرگ و میر مردان که از یک نمونه بزرگ در یک مطالعه آینده نگر که توسط ایکر، سالیوان، کلی هایس، دی آگستینو و بنیامین[3] (2004) جمع آوری شد و نیز به وسیله تحقیق جالبی که به وسیله روزنبرگ و همکاران[4] (2001) درباره رابطه بیان چهره ای با کم خونی موضعی انجام شد، تأیید شده است (به نقل از تایلر و نواکو، 2005). پور جوزی (1373) هم به این نتیجه رسید که تعداد و شدت انسداد عروق کرونری قلب با میزان خشم و خصومت رابطه نیرومندی دارد.

John Hunter-2

Barfoot-2

Eaker, Sulliva, Kelly- Hayes, D Agostion & Benjamin-1

Rosenberg et all-2

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

پایان نامه تاثیر مشاوره گروهی مدیریت خشم مبتنی بر بازسازی شناختی بر کاهش تفکر قطعی نگر دانش …

تعاریف عملیاتی:

خشم:بر اساس میزان نمره ای که آزمودنی در نسخه تجدید نظر شده پرسشنامه 57 ماده ای 1999 اسپیلبرگر (STAXI-2 ) دریافت می کند، سطح خشم فرد مشخص می شود.

بازسازی شناختی: در این پژوهش سعی می شود که در طی 12 جلسه، اصول مشاوره گروهی شناختی- رفتاری براساس پکیج درمانی  پاتریک ریلی و مایکل شاپ شاپر اجرا گردد، که این مدل درمانی مورد استفاده در این پکیج ترکیبی از مداخلات شناختی، آرمیدگی و مهارت های ارتباطی است.

صمیمیت اجتماعی:میزان نمره ای است که ازمقیاس صمیمیت اجتماعی میلر و لفکورت به دست می آید.

تفکر قطعی نگر: میزان نمره ای است که از آزمون تفکر قطعی نگر یونسی و میرافضل حاصل می شود.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

پایان نامه ارتباط افزایش صمیمیت اجتماعی دانش آموزان با مشاوره گروهی مدیریت خشم مبتنی بر بازسازی شناختی

مقدمه

این فصل به بررسی پیشینه مطالعاتی شامل پژوهش های مرتبط انجام گرفته در داخل و خارج کشور می پردازد.

بررسی پیشینه مطالعاتی

تحقیقات انجام شده در داخل کشور

در داخل کشور پژوهشهایی در خصوص تاثیر آموزش مهارت های مدیریت خشم انجام شده است. از جمله شکوهی یکتا و همکاران(1387)، پژوهشی در حیطه تاثیر آموزش مهارت های مدیریت خشم بر کنترل خشم مادران دانش آموزان کم توان ذهنی و دیر آموز را انجام دادند. در این پژوهش شبه تجربی، 46 مادر به روش نمونه گیری در دسترس از دو مدرسه ویژه دانش آموزان کم توان ذهنی و دیر آموز در تهران انتخاب و از لحاظ ویژگی های جمعیت شناختی همگن شدند و در دو گروه کنترل و آزمایش جایگزین شدند. داده ها با استفاده از روش تحلیل کواریانس تجزیه و تحلیل شد و نتایج نشان داد که آموزش مدیریت خشم بر کاهش خشم و افزایش استفاده از راهبردهای کنترل خشم تاثیر مثبت دارد. همینطور ابوالقاسمی و همکاران (2013)، تحقیقی با موضوع اثربخشی آموزش مدیریت خشم بر مهارت های خودنظم دهی و تکانشگری مادران دانش آموزان بابل انجام دادند، در این پژوهش شبه تجربی، 30 مادر انتخاب شدند و در دو گروه 15 نفره کنترل و آزمایش به صورت تصادفی قرار گرفتند، نتایج تجزیه و تحلیل داده های این تحقیق نشان داد که آموزش مدیریت خشم موجب افزایش مهارت های خودنظم دهی مادران و کاهش تکانشگری آنان می شود.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

پایان نامه تاثیر مشاوره گروهی مدیریت خشم مبتنی بر بازسازی شناختی بر افزایش صمیمیت اجتماعی دانش آموزان

تعاریف مفاهیم:

تعاریف نظری:

خشم:به حالتی عاطفی یا هیجانی اطلاق می شود که از تهییج ملایم تا خشم وحشیانه یا عصبانیت گسترده است و اغلب هنگامی متجلی میشود که راه نیل به اهداف یا براوردن نیازهای افراد، سد می شود (شعاری نژاد، 1371).مدیریت خشم به پذیرش و انجام رفتار و کردار مناسب و موافق محیط و تغییرات محیطی اشاره دارد (وفایی، 1388).

بازسازی شناختی: فن مورد استفاده آلبرت الیس و سایر درمانگران شناختی (CBT) که در آن مراجع از رابطه بین افکار غیر واقعی و رفتارهای غیرانطباقی حاصل از آن آگاه می شود تا راه های منطقی تری در بررسی رفتارهایش پیدا کند (ساراسون و سال سون، 1378).

صمیمیت اجتماعی:ظرفیتی برای باز بودن دوسویه، مشارکت در روابط با دیگران و اعتماد متقابل است(راسکین[1]، 2001).

تفکر قطعی نگر: تفکر قطعی نگر ، نوعی خاصی از تحریفات شناختی (شیوه های غلط تفکر) است که به وقایع پیرامون و انسان های اطراف با دید همه یا هیچ نگاه می کند(لی هی،1390).در واقع در این تحریف شناختی حادثه ای و یا امری به طور قطع مساوی چیز دیگری فرض می شود و به عنوان تفکر سیاه و سفید و تساوی گونه نیزمطرح می شود.

5-Raskin

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد