دانلود پایان نامه ارشد:بررسی …

آموزش کامل پایان نامه نویسی مخصوص مقطع کارشناسی ارشد

دانلود متن کامل پایان نامه - همه رشته ها -


دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : بررسی رابطه تعهد هویت و ابراز وجود با احساس تنهایی در دانشجویان

2-2-4- ارتباط سبک های هویت و تعهد هویت

برزونسکی(2000) با بررسی زیربناهای شناختی- اجتماعی وضعیت سبک های هویت، سه سبک اطلاعاتی، هنجاری، و سردرگم/ اجتنابی را فرض نمود این سبک ها در واقع شیوه های شناختی- اجتماعی برای پردازش اطلاعات مرتبط با خود هستند.

رانانسی و فونیکس[1] (1997 نقل در برزونسکی، 2005) با رویکردی پسامدرن نسبت به هویت آن را غیرمتمرکز، پویا، متعدد ،وابسته به بافت نسبی، سیال و چند بخشی می انند. مفهوم هویت های چندگانه با درنظر گرفتن مولفه های یک هویت واحد تفاوت می کند. هویت ساختار مفهومی سطح بالایی است که کوشش می کند مولفه های جدای از هم را به صورتی پرمعنا و قابل درک، وحدت بخشد و سازمان بدهد. ساختار هویت خصوصا مفروضه های ضمنی معیارها و تعهدات ارزشی که “هسته سخت” آن را ایجاد می کنند احساسی از یگانگی و تداوم خود را برای افراد فراهم می آورند و به عنوان یک “دیدگه شخصی” در دنیای پسامدرن عمل می کنند. برزونسکی (1989) سه سبک پردازش هویت را مطرح        می کند:

  • سبک هویت اطلاعاتی: تمایل به بررسی راه حل های چندگانه برای مساله به منظور جست و جوی چند جایگزین قبل از متعهد شدن به یکی از آنهاست (بزونسکی، 1993) افراد دارای سبک اطلاعاتی فعالانه به دنبال جمع آوری ، پردازش و ارزیابی هویت هستند لذا آنها اطلاعات محیطی را می پذیرند و در صورت مواجه شدن با اطلاعات ناهماهنگ با هویت خود سعی می کند درباره ی ویژگی های هویت خود تجدید نظر کنند(برزونسکی، 1990)

[1] Ranancy & Fonix

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1-بررسی قدرت پیش بینی کنندگی تعهد هویت بر احساس تنهایی .

2- بررسی قدرت پیش بینی کنندگی ابراز وجود بر احساس تنهایی.

1-3-2- اهداف فرعی پژوهش:

1- بررسی تفاوت بین تعهد هویت دانشجویان دختر و پسر.

2- بررسی تفاوت بین ابراز وجود دانشجویان دختر و پسر.

3- بررسی تفاوت بین احساس تنهایی دانشجویان دختر و پسر.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی رابطه تعهد هویت و ابراز وجود با احساس تنهایی در دانشجویان

دانلود پایان …

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : بررسی رابطه تعهد هویت و ابراز وجود با احساس تنهایی در دانشجویان

2-2- تعهد هویت[1]

تعهد در لغت به معنای عهده‌ دار شدن، کاری‌ بعهده‌ گرفتن، عهد و پیمان، تعهد از مصدر 1-بگردن گرفتن، کاری را بعهده گرفتن . 2 – تیمار داشتن، نگاه داشتن.3 – عهد بستن، پیمان بستن . 4 – و در اسم یعنی تیمار داشت، غمخواری است(معین، 1374).

تعهد یک چارچوب ارجاعی از ارزش ها و باورهاست که ممکن است خودساخته یا تجویز شده از جانب دیگران باشد. تعهد بر مبنای فرایند تصمیم گیری شامل اتخاذ نظر، انتخاب و رد کردن قرار دارد. تعهد یعنی تثبیت و اتخاذ تصمیم های نسبتا با دوام و سرمایه گذاری شخصی روی آنها”(اریکسون، 1968).

شکل گیری و ماندگاری تعهد هویت مبتنی بر فرایند های متفاوتی است. برای مثال اریکسون(1987 به نقل از برزونسکی، 2004)بین مولفه های عاطفی و شناختی تعهدات شخصی تمایز قائل است. تعهدات شناختی مبتنی بر اطلاعات هستند و گستره ای از دیدگاه ها و اعتقادات محکم را که در شبکه منسجمی از اعقاید و شواهد منطقی بسط داده شده، منعکس می کنند. در مقابل تعهدات عاطفی یک حس غیر عقلانی ولی غیر متزلزل از اطمینان را منعکس  می سازند. تعهدات هنجاری نسبت به تعهدات اطلاعاتی، بیشتر مبتنی بر بنیان های عاطفی هستند.

در نظریه اریکسون(1968) نقش محوری شکل گیری هویت در تعهد هویت را در اواخر نوجوانی مهم می داند. به باور اریکسون به دلیلی تغییرات اجتماعی و ساختاری در جوامع معاصر غربی، نوجوانان دچار بحران هویت شده و فرد در تلاش برای شکل گیری هویت خود برای رسیدن به بزرگسالی و دستیابی به تعهد هویت تلاش می نماید(آرنت[2]، 2004).

[1]  Identity Commitment

[2] Arnett

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1-بررسی قدرت پیش بینی کنندگی تعهد هویت بر احساس تنهایی .

2- بررسی قدرت پیش بینی کنندگی ابراز وجود بر احساس تنهایی.

1-3-2- اهداف فرعی پژوهش:

1- بررسی تفاوت بین تعهد هویت دانشجویان دختر و پسر.

2- بررسی تفاوت بین ابراز وجود دانشجویان دختر و پسر.

3- بررسی تفاوت بین احساس تنهایی دانشجویان دختر و پسر.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی رابطه تعهد هویت و ابراز وجود با احساس تنهایی در دانشجویان

دانلود …

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : بررسی رابطه تعهد هویت و ابراز وجود با احساس تنهایی در دانشجویان

2-1- احساس تنهایی

از جمله بحران های مهم دوران نوجوانی که سازگاری فرد با محیط را دچار مشکل می کند، احساس تنهایی است. الهاگین[1](2004) احساس تنهایی را این گونه تعریف می کند: تنهایی، تجربه فردی ناخوشایندی مانند تفکر فرد مبنی بر متمایز بودن از دیگران است که با مشکلات رفتاری قابل مشاهده مانند غمگینی، عصبانیت، و افسردگی همراه بوده و ناهمخوانی بین توقعات و آرزوهای فرد با امکان دستیابی او به این آرزوها را در روابط اجتماعی نشان می دهد و به صورت رفتارهایی نظیر اجتناب از تماس با دیگران مشخص می گردد(الهاگین، 2004).

الهاگین، احساس تنهایی را احساس ناخوشانیدی می داند که در نتیجه ی کاستی در شبکه ی روابط اجتماعی فرد به صورت کمی و کیفی و عدم دسترسی به روابط نزدیک و مطلوب با دیگران به وجود  می آید. احساس تنهایی ویژگی های عاطفی و هیجانی است. در قریب به اکثر تعریفهای ارائه شده درباره احساس تنهایی از احساس ناخوشایند و هیجانهای منفی سخن به میان آمده است که اغلب افراد از آنها می گریزند. با این حال برخی از پژوهشگران به جای آنکه احساس تنهایی را صرفا یک هیجان منفی تلقی کنند آن را تداعی کننده پاره ای از هیجانهای منفی مانند اضطراب، افسردگی دوست داشتنی نبودن و … می دانند (رایت، 2005).

[1] Elhagin

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1-بررسی قدرت پیش بینی کنندگی تعهد هویت بر احساس تنهایی .

2- بررسی قدرت پیش بینی کنندگی ابراز وجود بر احساس تنهایی.

1-3-2- اهداف فرعی پژوهش:

1- بررسی تفاوت بین تعهد هویت دانشجویان دختر و پسر.

2- بررسی تفاوت بین ابراز وجود دانشجویان دختر و پسر.

3- بررسی تفاوت بین احساس تنهایی دانشجویان دختر و پسر.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی رابطه تعهد هویت و ابراز وجود با احساس تنهایی در دانشجویان

دانلود پایان …

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : بررسی رابطه تعهد هویت و ابراز وجود با احساس تنهایی در دانشجویان

فصل دوم

 ادبیات تحقیق

دوره نوجوانی، زیباترین مرحله عمر است و نشاط، تلاش، اراده، در این سالها جلوه می کند، و         جرقه های هویت جویی که به نوعی همراه با بازیابی و باز سنجی گذشته خود و جامعه است. دانشجویان به عنوان قشری از نوجوانان در ورود به این مرحله از زندگی تحت تاثیر متغیر های متعددی قرار دارند. در این فصل و بر اساس متغیر های مورد مطالعه تلاش می شود، از نظر مفهومی، نظری و پیشینه پژوهش متغیر های مورد مطالعه تبیین و توضیح داده شود.

 

2-1- احساس تنهایی

از جمله بحران های مهم دوران نوجوانی که سازگاری فرد با محیط را دچار مشکل می کند، احساس تنهایی است. الهاگین[1](2004) احساس تنهایی را این گونه تعریف می کند: تنهایی، تجربه فردی ناخوشایندی مانند تفکر فرد مبنی بر متمایز بودن از دیگران است که با مشکلات رفتاری قابل مشاهده مانند غمگینی، عصبانیت، و افسردگی همراه بوده و ناهمخوانی بین توقعات و آرزوهای فرد با امکان دستیابی او به این آرزوها را در روابط اجتماعی نشان می دهد و به صورت رفتارهایی نظیر اجتناب از تماس با دیگران مشخص می گردد(الهاگین، 2004).

[1] Elhagin

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1-بررسی قدرت پیش بینی کنندگی تعهد هویت بر احساس تنهایی .

2- بررسی قدرت پیش بینی کنندگی ابراز وجود بر احساس تنهایی.

1-3-2- اهداف فرعی پژوهش:

1- بررسی تفاوت بین تعهد هویت دانشجویان دختر و پسر.

2- بررسی تفاوت بین ابراز وجود دانشجویان دختر و پسر.

3- بررسی تفاوت بین احساس تنهایی دانشجویان دختر و پسر.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی رابطه تعهد هویت و ابراز وجود با احساس تنهایی در دانشجویان

پایان نامه ارشد ارتباط ترس …

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی 

عنوان کامل پایان نامه :پیش‏ بینی ترس از صمیمیت، براساس سبک‏های دلبستگی و سبک‏های پردازش هویت در دانشجویان دختر و پسر

2-1-1-2-1- انواع  صمیمیت

باگاروزی (2001) در مدت سی سال تجربه بالینی با همسران، 9 مولفه جداگانه صمیمیت که با یکدیگر ارتباط دارند را مورد شناسایی قرار داده است. این مولفه ها عبارتند از:

1- صمیمیت عاطفی[1]

نیاز به برقراری ارتباط و سهیم شدن در تمامی احساسات همسر، اعم از احساسات مثبت (شادی، سرخوشی، وجد و هیجان زدگی) و احساسات منفی (غمگینی، ناکامی، ترس، احساس گناه، تنهایی، کسالت، خستگی و افسردگی) را شامل می‏شود. برای ایجاد صمیمیت عاطفی باید موانع اندکی وجود داشته باشد تا احساسات به راحتی بتوانند در زمینه یک رابطه بیان شوند. مثلا اگر فقط به احساسات مثبت اجازه بیان داده شود یک محیط عاطفی دروغین مثبت به وجود می‏آید و یا اگر فقط احساسات منفی بیان شوند جو موجود باعث تیرگی و نابودی رابطه خواهد شد.گاهی همسران نمی‏توانند عواطف خود را به راحتی بیان کنند، در چنین حالتی ممکن است طیف وسیعی از عواطف به صورت کامل بیان نشوند.

2- صمیمیت روانشناختی[2]

نیاز به در میان نهادن، ارتباط برقرار کردن، مشارکت و تماس با یک فرد دیگر از طریق افشای عمیق مطالب مهم و مسائل معنادار فردی در مورد خود واقعی یا درونی می‏باشد. نیاز فرد به بیان و در میان نهادن امیدها، رویاها، خیال‏پردازی‏ها و طرح های آینده و نیز در میان گذاشتن ترس‏ها، نگرانی‏ها، شک و تردیدها، ناامنی‏ها، مشکلات و تعارضات درونی با همسر، هسته اصلی صمیمیت روانشناختی را تشکیل می دهد. برای ایجاد صمیمیت روانشناختی واقعی باید در رابطه امنیت وجود داشته باشد که این حالت حاصل اعتماد بین دو طرف است. زن یا شوهر برای این‏که بتوانند موضوعات مهم درونی خود را با یکدیگر در میان بگذارند باید بدون ترس از ارزیابی شدن، مورد قضاوت قرار گرفتن، شرمنده شدن، مسخره شدن، تحقیر شدن، مورد اهانت قرار گرفتن و یا تنبیه شدن به خاطر خودافشایی های خود، احساس امنیت کنند.

[1]– Emotional intimacy

[2]– Psychological intimacy

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • آیا بین سبک های دلبستگی، سبک های پردازش هویت و ترس از صمیمیت رابطه معناداری وجود دارد؟
  • آیا سبک‏های دلبستگی پیش بینی کننده ترس از صمیمیت است؟
  • آیا سبک های پردازش هویت پیش بینی کننده ترس از صمیمیت است؟
  • آیا الگوی پیش بینی ترس از صمیمیت بر اساس سبک‏های دلبستگی و سبک‏های هویت در دختران و پسران متفاوت است؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : پیش‏ بینی ترس از صمیمیت، براساس سبک‏های دلبستگی و سبک‏های پردازش هویت در دانشجویان دختر و پسر

دانلود پایان نامه پیش‏ بینی ترس از صمیمیت، براساس سبک‏های دلبستگی و سبک‏های پردازش هویت در دانشجویان …

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی 

عنوان کامل پایان نامه :پیش‏ بینی ترس از صمیمیت، براساس سبک‏های دلبستگی و سبک‏های پردازش هویت در دانشجویان دختر و پسر

3-1- ضرورت و اهميت پژوهش:

اریکسون (1980) دستیابی به صمیمیت را هدف اصلی در اوایل بزرگسالی بیان می‏کند. جوانان نیاز دارند تا با دیگران رابطه عاطفی و صمیمانه برقرار کنند (بیابانگرد، 1384). آنها بخش عمده از وقت خود را به دنبال صمیمیت و جستجو برای تعاملات اجتماعی صمیمانه با دوستان، خانواده و شریک احساسی خود می‏باشند. کسانی که نمی‏توانند در جوانی ارتباط صمیمانه بر‏قرار کنند احساس انزوا خواهند کرد (شولتز، 1387).

برقراری ارتباطات صمیمانه می‏تواند با ترس و اضطراب همراه باشد. افراد ممکن است نگران این باشند که آیا روابط‏شان موفق خواهد شد، آیا تکنیک‏های درستی را به کار می‏برند، و آیا اگر کسی را پیدا کردند در نهایت خوشحال خواهند بود؟ برای خیلی‏ها تجارب سخت دوران کودکی و روابط شکست‏خورده در بزرگسالی ترس آن‏ها را تقویت می‏کند (وانگلیستی و بک[1]، 2007).

بنابر نتایج پژوهش‏ها مشکلاتی مانند افسردگی، اضطراب، عزت نفس پایین، رضایت ارتباطی پایین، با ترس از صمیمیت در ارتباط می‏باشد. هم‏چنین اجتناب از روابط صمیمانه می‏تواند اثرات بدی بر سلامت هیجانی داشته باشد که منجر به تنهایی و انزوای هیجانی و پاسخ نا‏کارآمد به استرس می‏شود (دویی و ثلن، 1993). بنابراین افرادی که از صمیمیت می‏ترسند در خطر مشکلات هیجانی به سر می‏برند. علاوه بر این نیاز به صمیمیت در جوانی موجب می‏شود که اکثریت افراد برای به دست آوردن صمیمیت ازدواج کنند و به دنبال یافتن شریک زندگی خود باشند، که ناتوانی در برقراری ارتباط صمیمانه و ترس از آن مشکلات زیادی را در بر خواهد داشت. همه این موارد، اهمیت و ضرورت بررسی عوامل موثر بر ترس از صمیمیت را برجسته می‏سازد.

بدون شک خانواده به عنوان اثربخش‏ترین نهاد اجتماعی دارای بیشترین سهم در تعیین رفتارهای افراد بوده و در نتیجه برای بررسی چگونگی ارتباط صمیمانه باید شکل ارتباطات والد- فرزندی را در شخص در نظر گرفت. به عنوان مثال پژوهش‏هایی یافت شده است که نشان می‏دهند، کیفیت ارتباطات صمیمانه در بزرگسالی از تجارب گذشته فرد با والدین خود تاثیر می‏پذیرد (بولز[2]، 1999؛ کولینز و رید[3]، 1990؛ گیتلمن، کلین، اسمایدر و ایسکس[4]، 1998).       از سویی دیگر، اریکسون نیز تاکید دارد که جوانان برای برقراری ارتباطات صمیمانه موفقیت آمیز باید تعارض مرحله نوجوانی را به گونه‏ای موفق رفع کرده و به کسب هویت دست یابند (بیابانگرد، 1384).

[1]– Vangilisti & Beck

[2]– Boles

[3]– Collins & Read

[4]– Gittleman, Klein, Smider & Essex

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • آیا بین سبک های دلبستگی، سبک های پردازش هویت و ترس از صمیمیت رابطه معناداری وجود دارد؟
  • آیا سبک‏های دلبستگی پیش بینی کننده ترس از صمیمیت است؟
  • آیا سبک های پردازش هویت پیش بینی کننده ترس از صمیمیت است؟
  • آیا الگوی پیش بینی ترس از صمیمیت بر اساس سبک‏های دلبستگی و سبک‏های هویت در دختران و پسران متفاوت است؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : پیش‏ بینی ترس از صمیمیت، براساس سبک‏های دلبستگی و سبک‏های پردازش هویت در دانشجویان دختر و پسر